Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.95.142.701
USTAWA
z dnia 29 czerwca 1995 r.
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Art.  1.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 i z 1995 r. Nr 66, poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) upowszechnianie edukacji obywatelskiej,";

2) w art. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego, z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej, i równoczesne jego rozpowszechnianie,";

3) w art. 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają członkowie Krajowej Rady ze swego grona.",

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Krajowa Rada może odwołać Przewodniczącego z jego funkcji większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku:

1) zrzeczenia się swej funkcji,

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji,

3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,

4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu.";

4) w art. 8:
a) skreśla się ust. 2,
b) w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyraz "krajowych",
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym nadawcą lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową, z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej.";

5) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.";

6) w art. 15 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, minimalny udział w programie, nie mniejszy jednak niż 30% rocznego czasu nadawania programu, audycji wytworzonych przez producentów krajowych (z wyłączeniem transmisji sportowych, reklam, przekazów tekstowych, teleturniejów i konkursów radiowych), z uwzględnieniem charakteru poszczególnych nadawców i ich programów oraz pasm czasowych emisji.

2. Nadawcy przeznaczają co najmniej 10% rocznego czasu nadawania programu na audycje (z wyłączeniem transmisji sportowych, reklam, przekazów tekstowych, teleturniejów i konkursów radiowych) wytworzone przez producentów krajowych innych niż nadawca. Krajowa Rada może ustalić w koncesji wyższy minimalny udział tych audycji w czasie antenowym, z uwzględnieniem charakteru poszczególnych nadawców i ich programów.";

7) w art. 20 w ust. 1 wyrazy "21 dni" zastępuje się wyrazami "28 dni";
8) w art. 21 w ust. 2 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych,";

9) w art. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2.";

10) w art. 28 skreśla się ust. 7;
11) dodaje się art. 28a w brzmieniu:

"Art. 28a. 1. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje Krajowa Rada; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.

2. Kadencja rady programowej trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki.

3. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. Uchwały w sprawach programowych, podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej.

4. Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości ustalonej przez Krajową Radę.

5. Zarząd spółki zapewnia członkom rady programowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu, badania jego odbioru oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków.";

12) w art. 34 w ust. 1 wyrazy "3 miesiące" zastępuje się wyrazami "1 miesiąc";
13) w art. 37 w ust. 1 w pkt 3 lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

"c) moc nadajnika i maksymalną moc promieniowania,

d) charakterystykę promieniowania anteny,";

14) w art. 38:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) osoba posiadająca koncesję nie rozpocznie działalności w terminie ustalonym w koncesji lub nie prowadzi działalności przez okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że opóźnienie rozpoczęcia nadawania lub przerwa zostały spowodowane okolicznościami niezależnymi od nadawcy,"

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) osoba posiadająca koncesję nie uiści w terminie określonym w koncesji całości opłaty koncesyjnej.";

15) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w następującej kolejności:

1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej,

2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze,

3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze,

4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych.";

16) w art. 44:
a) w ust. 3 skreśla się pkt 5,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Krajowa Rada, uwzględniając charakter poszczególnych programów, może określić, w drodze rozporządzenia, zakres wymogów, o których mowa w art. 15, dla programów telewizyjnych rozprowadzanych w sieciach kablowych, przeznaczonych przez nadawców zagranicznych dla odbiorców w kraju.";

17) w art. 45 w ust. 1 skreśla się pkt 4;
18) w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty abonamentowej za używanie odbiornika radiofonicznego oraz opłaty abonamentowej za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego, sposób i tryb wnoszenia tych opłat, a także może określić przypadki, w których umarza lub rozkłada na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych. Krajowa Rada może, ze względów społecznych, przyznać niektórym kategoriom osób zniżki lub zwolnienia od opłat abonamentowych.";

19) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 lub z przepisów wydanych na podstawie art. 15 ust. 1 i 3, art. 16 ust. 3 i 4, art. 17 ust. 3 i art. 18 ust. 4, Przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50% rocznej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu, a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość, karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu nadawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym."

Art.  2.

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1 i z 1995 r. Nr 34, poz. 163) w art. 2:

1) w pkt 2 po wyrazach "Rzecznika Praw Obywatelskich" dodaje się wyrazy ", Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,"
2) w pkt 4 po wyrazach "sekretarza stanu" dodaje się wyrazy ", członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,".
Art.  3.
1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dostosuje swoją organizację do przepisów ustawy w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie.
2. Posiedzenie w sprawie wyboru Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Krajowej Rady.
Art.  4.
1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w terminie do 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, powoła rady programowe w tych spółkach publicznej radiofonii i telewizji, w których nie zostały one dotychczas powołane.
2. Kadencja rad programowych powołanych na podstawie dotychczasowych przepisów upływa po czterech latach od dnia ich powołania.
Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020