Ustanowienie zakazu wywozu niektórych towarów do Libii.

Dz.U.94.61.255
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 1994 r.
w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii.
Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279 i Nr 129, poz. 598) oraz w związku z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 833 z dnia 11 listopada 1993 r., dotyczącą środków podjętych wobec Libii, zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się zakaz wywozu z Rzeczypospolitej Polskiej do Libii towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie
1 2 3
3815 3815 Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

- Katalizatory na nośniku:

3815 12 00 0 - - Ze związkami metali szlachetnych i z metalami szlachetnymi jako substancjami aktywnymi
ex 3815 12 00 0 Zawierające platynę
3815 19 00 0 - - Pozostałe
ex 3815 19 00 0 Zawierające molibden
3815 90 00 0 - Pozostałe
ex 3815 90 00 0 Zawierające platynę lub molibden
3917 3917 Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych
ex 3917 Przewody giętkie do łączenia podwodnych rur rozgałęźnych z pojedynczymi beczkami cumowniczymi i pływającymi przewodami przeładunkowymi (w zakresie średnic od 304,8 do 406,4 mm) z tworzyw sztucznych
7315 7315 Łańcuchy i ich części, ze stali
ex 7315 82 Łańcuchy kotwiczne
8307 8307 Rury giętkie z metali nieszlachetnych, z łącznikami lub bez:
8307 10 - Ze stali:
8307 10 90 0 - - Pozostałe
ex 8307 10 90 0 Przewody giętkie do łączenia podwodnych rur rozgałęźnych z pojedynczymi beczkami cumowniczymi i pływającymi przewodami przeładunkowymi (w zakresie średnic od 304,8 do 406,4 mm)
8402 8402 Kotły wytwarzające parę wodną lub inne pary (z wyjątkiem kotłów centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogących również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe:

- Kotły wytwarzające parę wodną lub inne pary:

8402 19 - - Pozostałe kotły parowe, także kotły hybrydowe:
8402 19 90 0 - - - Pozostałe
ex 8402 19 90 0 Kotły odpowiadające standardom nr 1 Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów i Mechaników
8402 90 00 0 - Części
ex 8402 90 00 0 Części do wyżej wymienionych kotłów z pozycji 8402
8413 8413 Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy:
ex 8413 Pompy do cieczy o średniej i dużej mocy, których wydajność jest równa lub większa niż 0,097 m3/s, a człony napędzające (turbiny gazowe i silniki elektryczne) są przeznaczone do użytku w transporcie ropy naftowej i gazu ziemnego. Pompy przeładunkowe do cieczy wysokiej wydajności (1,11 m3/s) i ciśnieniu (1 MPa). Pompy wspomagające do cieczy o tym samym poziomie natężenia przepływu. Pompy odpowiadające standardom nr 610 Amerykańskiego Instytutu Ropy Naftowej

- Części:

8413 91 - - Pomp:
8413 91 90 0 - - - Pozostałe
ex 8413 91 90 0 Części do wyżej wymienionych pomp z pozycji 8413
8414 8414 Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, z filtrami lub bez:
ex 8414 Pompy do gazu o średniej i dużej mocy - których wydajność jest równa lub większa niż 0,097 m3/s, a człony napędzające (turbiny gazowe i silniki elektryczne) są przeznaczone do użytku w transporcie ropy naftowej i gazu ziemnego. Pompy przeładunkowe do gazu wysokiej wydajności (1,11 m3/s) i ciśnieniu (1 MPa). Pompy odpowiadające standardom nr 610 Amerykańskiego Instytutu Ropy Naftowej
8414 90 - Części:
8414 90 90 0 - - Pozostałe
ex 8414 90 90 0 Części do wyżej wymienionych pomp z pozycji 8414
8419 8419 Maszyny, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, z podgrzewaniem elektrycznym lub bez, do poddawania materiałów procesom wymagającym zmiany temperatury, takim jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:
8419 40 00 0 - Instalacje do destylacji lub rektyfikacji
ex 8419 40 00 0 Piece, kolumny frakcyjne i reaktory katalityczne odpowiadające standardom nr 8 Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów Mechaników
8419 90 - Części:
8419 90 90 0 - - Pozostałe
ex 8419 90 90 0 Części do wyżej wymienionych urządzeń z pozycji 8419
8907 8907 Pozostałe konstrukcje pływające (np. tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne):
8907 90 00 0 - Pozostałe
ex 8907 90 00 0 Boje przeładunkowe i cumownicze
9026 9026 Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej), z wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami nr 9014, 9015, 9028 lub 9032
ex 9026 Przyrządy do zespołowej kontroli rurociągu
9032 9032 Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli
ex 9032 Przyrządy do zespołowej kontroli rurociągu
dz.84ex dz. 84 Urządzenia do oczyszczania (tzn. do zatrzymywania spadku zawartości węgla) (od 406,4 mm wzwyż) Urządzenia dozujące wysokiej wydajności (0,28 m3/s lub więcej)
dz.84ex 8481 Części zamienne do wszystkich wyżej wymienionych pozycji towarowych
ex 8482
ex 8483

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020