Zm.: rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

Dz.U.91.57.244
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 czerwca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Na podstawie art. 9 pkt 1, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 2-4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
§  1. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie karty podatkowej (Dz. U. Nr 92, poz. 545) zastępuje się załącznikiem stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1991 r.
2. Stawki podatków określone w załączniku do rozporządzenia stosuje się w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r.
ZAŁĄCZNIK

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKÓW W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

(w złotych)
Część  I.

Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w § 5 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia.

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej pod lp. 73-79 dopuszczalne jest - poza usługami dla ludności - wykonywanie usług dla innych odbiorców w rozmiarze nie przekraczającym kwoty 60.000.000 zł obrotu rocznie.

4. Za usługi, o których mowa w tabeli, uważa się działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności określone w Klasyfikacji usług oraz Skróconej klasyfikacji usług, wprowadzonych odrębnymi przepisami przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do stosowania w planowaniu, statystyce i ewidencji, z tym że do usług zalicza się również wytwarzanie przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienia z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy lub życzenia zamawiającego, jeżeli przedmioty te (wyroby):

a) nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odsprzedaży,

b) nie służą zamawiającemu do celów produkcyjnych i usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części itp.

5. Za usługi dla ludności uważa się usługi określone w ust. 4, opłacane ze środków pieniężnych ludności. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz jednostki gospodarki nie uspołecznionej, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz szkolne komitety rodzicielskie.

6. Pojęcie usług dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Przy prowadzeniu działalności wymienionej pod lp. 82 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim, stawki określone w rubrykach 4 i 5 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie przekraczającym 4 pracowników.

Lp. Zakres działalności Oznaczenie stawek W miejscowości o liczbie mieszkańców
do 5.000 ponad 5.000 do 50.000 powyżej 50.000
1 2 3 4 5 6
1 ślusarstwo 0 360.000 405.000 450.000
- usługi 1 750.000 840.000 935.000
2 960.000 1.080.000 1.200.000
3 985.000 1.105.000 1.230.000
2 wyrób i naprawa naczyń blaszanych 0 220.000 250.000 275.000
- usługi 1 495.000 560.000 620.000
2 675.000 760.000 845.000
3 rusznikarstwo 0 125.000 145.000 160.000
- usługi 1 350.000 390.000 435.000
4 złotnictwo-jubilerstwo 0 680.000 755.000 755.000
- usługi dla ludności 1 1.400.000 1.555.000 1.555.000
2 2.025.000 2.250.000 2.250.000
5 grawerstwo 0 620.000 700.000 775.000
- usługi 1 1.240.000 1.395.000 1.550.000
6 wyrób pieczątek 0 270.000 300.000 365.000
- usługi 1 695.000 785.000 870.000
7 pobielanie kotłów i naczyń 0 1.065.000 1.065.000 1.065.000
- usługi 1 2.100.000 2.100.000 2.100.000
8 kowalstwo 0 130.000 150.000 165.000
- usługi 1 305.000 340.000 380.000
2 425.000 475.000 530.000
3 470.000 525.000 585.000
9 elektromechanika chłodnicza 0 445.000 505.000 560.000
- usługi 1 1.015.000 1.145.000 1.270.000
2 1.600.000 1.790.000 1.985.000
3 1.930.000 2.170.000 2.410.000
10 kotlarstwo 0 320.000 360.000 400.000
- usługi 1 665.000 745.000 830.000
11 mechanika maszyn 0 265.000 300.000 330.000
- usługi 1 600.000 675.000 750.000
2 920.000 1.030.000 1.145.000
3 1.020.000 1.150.000 1.275.000
4 1.220.000 1.375.000 1.525.000
12 mechanika maszyn i urządzeń rolniczych 0 145.000 165.000 180.000
- usługi 1 365.000 410.000 455.000
2 525.000 595.000 660.000
3 625.000 705.000 785.000
4 790.000 890.000 985.000
13 elektromechanika sprzętu medycznego i laboratoryjnego 0 205.000 230.000 255.000
- usługi 1 625.000 700.000 780.000
2 910.000 1.025.000 1.140.000
3 1.120.000 1.260.000 1.400.000
14 mechanika precyzyjna 0 220.000 250.000 275.000
- usługi 1 540.000 610.000 675.000
2 760.000 855.000 950.000
3 870.000 980.000 1.090.000
15 mechanika maszyn biurowych 0 225.000 255.000 280.000
- usługi 1 575.000 645.000 720.000
16 optyka, z wyjątkiem produkcji oprawek i szkieł 0 240.000 265.000 295.000
- usługi 1 610.000 690.000 765.000
2 895.000 1.010.000 1.120.000
3 1.235.000 1.385.000 1.540.000
17 wyrób i naprawa wag 0 265.000 300.000 330.000
- usługi 1 760.000 855.000 950.000
18 zegarmistrzostwo 0 170.000 190.000 210.000
- usługi 1 390.000 440.000 490.000
2 575.000 645.000 715.000
3 655.000 740.000 820.000
19 mechanika i elektromechanika pojazdowa 0 680.000 765.000 850.000
- usługi 1 1.520.000 1.710.000 1.900.000
2 2.070.000 2.330.000 2.590.000
3 2.710.000 3.045.000 3.385.000
4 3.130.000 3.520.000 3.910.000
5 3.735.000 4.200.000 4.665.000
20 blacharstwo i lakiernictwo pojazdowe 0 700.000 785.000 870.000
- usługi 1 1.555.000 1.750.000 1.940.000
2 2.265.000 2.545.000 2.830.000
3 2.780.000 3.125.000 3.475.000
4 3.035.000 3.415.000 3.795.000
5 3.985.000 4.485.000 4.985.000
21 antykorozyjne zabezpieczanie pojazdów 0 910.000 1.020.000 1.135.000
1 2.005.000 2.255.000 2.505.000
2 3.020.000 3.395.000 3.775.000
3 4.020.000 4.520.000 5.025.000
22 mycie oraz smarowanie samochodów i motocykli oraz inne usługi nie związane z ich naprawą 0

1

2

3

4

5

515.000

1.130.000

1.500.000

1.990.000

2.305.000

2.705.000

580.000

1.270.000

1.685.000

2.240.000

2.590.000

3.045.000

645.000

1.410.000

1.875.000

2.490.000

2.880.000

3.385.000

23 elektromechanika, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej 0 490.000 550.000 610.000
- usług 1 1.105.000 1.245.000 1.385.000
2 1.553.000 1.745.000 1.940.000
3 1.760.000 1.980.000 2.200.000
24 naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych 0

1

2

440.000

985.000

1.405.000

495.000

1.110.000

1.580.000

550.000

1.235.000

1.755.000

25 tele- i radiomechanika 0 445.000 500.000 560.000
- usługi 1 920.000 1.035.000 1.150.000
2 1.315.000 1.475.000 1.640.000
3 1.705.000 1.915.000 2.130.000
4 1.995.000 2.245.000 2.495.000
26 bieżnikowanie opon 0 515.000 515.000 515.000
- usługi 1 1.040.000 1.040.000 1.040.000
2 1.335.000 1.335.000 1.335.000
3 1.385.000 1.385.000 1.385.000
27 wulkanizatorstwo, z wyjątkiem bieżnikowania opon 0 400.000 450.000 500.000
- usług 1 915.000 1.030.000 1.145.000
2 1.315.000 1.480.000 1.645.000
3 1.500.000 1.690.000 1.880.000
28 szklarstwo 0 240.000 240.000 240.000
1 625.000 625.000 625.000
2 805.000 805.000 805.000
3 830.000 830.000 830.000
29 witrażownictwo 0 215.000 215.000 215.000
1 560.000 560.000 560.000
2 730.000 730.000 730.000
3 775.000 775.000 775.000
30 stolarstwo, z wyjątkiem wyrobu trumien 0 520.000 585.000 650.000
- usługi 1 1.135.000 1.275.000 1.420.000
2 1.575.000 1.770.000 1.965.000
3 1.870.000 2.105.000 2.340.000
31 kołodziejstwo 0 165.000 165.000 165.000
1 400.000 400.000 400.000
2 565.000 565.000 565.000
32 pozłotnictwo 0 180.000 205.000 225.000
- usługi 1 425.000 475.000 530.000
2 585.000 660.000 730.000
3 635.000 710.000 790.000
33 tapicerstwo 0 365.000 410.000 460.000
- usługi 1 865.000 970.000 1.080.000
2 1.180.000 1.330.000 1.475.000
3 1.380.000 1.555.000 1.725.000
34 bednarstwo 0 85.000 85.000 85.000
1 190.000 190.000 190.000
2 230.000 230.000 230.000
35 koszykarstwo 0 750.000 750.000 750.000
1 1.630.000 1.630.000 1.630.000
2 2.345.000 2.345.000 2.345.000
36 wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy 0

1

140.000

465.000

140.000

465.000

140.000

465.000

37 gręplarstwo 0 90.000 105.000 115.000
1 270.000 300.000 335.000
2 390.000 440.000 485.000
38 kilimiarstwo 0 210.000 210.000 210.000
1 600.000 600.000 600.000
2 825.000 825.000 825.000
39 koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego 0

1

80.000

260.000

80.000

260.000

80.000

260.000

40 hafciarstwo 0 160.000 180.000 180.000
- usługi 1 400.000 445.000 445.000
2 620.000 690.000 690.000
3 735.000 820.000 820.000
4 760.000 840.000 840.000
41 dziewiarstwo na drutach i szydełkach 0

1

2

110.000

325.000

505.000

110.000

325.000

505.000

110.000

325.000

505.000

42 repasacja pończoch 0 25.000 25.000 25.000
1 70.000 70.000 70.000
43 bieliźniarstwo 0 110.000 120.000 135.000
- usługi 1 270.000 305.000 340.000
2 380.000 425.000 475.000
44 gorseciarstwo 0 110.000 120.000 135.000
- usługi 1 270.000 305.000 340.000
2 380.000 425.000 475.000
45 czapnictwo i kapelusznictwo męskie 0

1

2

150.000

360.000

500.000

150.000

360.000

500.000

150.000

360.000

500.000

46 modniarstwo 0 190.000 190.000 190.000
1 420.000 420.000 420.000
2 605.000 605.000 605.000
47 krawiectwo 0 100.000 110.000 120.000
- usługi 1 260.000 295.000 325.000
2 435.000 490.000 540.000
3 635.000 710.000 790.000
4 705.000 795.000 885.000
5 890.000 1.005.000 1.115.000
48 cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie 0 50.000 60.000 65.000
- usługi 1 105.000 120.000 130.000
2 155.000 175.000 195.000
49 kożuszkarstwo 0 430.000 475.000 475.000
- usługi 1 1.020.000 1.135.000 1.135.000
2 1.435.000 1.590.000 1.590.000
3 1.820.000 2.020.000 2.020.000
50 cholewkarstwo 0 160.000 160.000 160.000
1 380.000 380.000 380.000
2 560.000 560.000 560.000
51 szewstwo miarowe 0 150.000 165.000 185.000
1 440.000 495.000 550.000
2 595.000 665.000 740.000
3 660.000 740.000 825.000
52 szewstwo ortopedyczne 0 85.000 95.000 105.000
1 270.000 305.000 340.000
2 345.000 390.000 435.000
3 425.000 480.000 530.000
53 szewstwo naprawkowe 0 75.000 80.000 90.000
1 195.000 220.000 245.000
2 265.000 295.000 330.000
54 odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich 0

1

2

3

165.000

365.000

515.000

560.000

185.000

415.000

580.000

625.000

205.000

460.000

645.000

695.000

55 usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich 0

1

2

285.000

650.000

855.000

320.000

730.000

960.000

360.000

815.000

1.070.000

56 kuśnierstwo 0 495.000 550.000 550.000
- usługi 1 1.055.000 1.175.000 1.175.000
2 1.525.000 1.695.000 1.695.000
3 1.885.000 2.095.000 2.095.000
57 rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek 0

1

2

215.000

520.000

720.000

240.000

590.000

810.000

270.000

655.000

900.000

58 rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych 0

1

2

310.000

730.000

995.000

310.000

730.000

995.000

310.000

730.000

995.000

59 młynarstwo 0 100.000 100.000 100.000
- usługi dla ludności 1 175.000 175.000 175.000
2 530.000 530.000 530.000
60 usługowy przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz usługowe śrutowanie zboża 0

1

2

25.000

50.000

90.000

25.000

50.000

90.000

25.000

50.000

90.000

61 wytwarzanie waty z cukru 0 45.000 50.000 50.000
1 145.000 160.000 160.000
62 introligatorstwo 0 180.000 200.000 225.000
- usługi 1 540.000 610.000 680.000
2 760.000 855.000 950.000
63 lutnictwo 0 130.000 145.000 160.000
- usługi 1 325.000 365.000 405.000
2 480.000 540.000 600.000
64 organmistrzostwo 0 185.000 210.000 230.000
- usługi 1 440.000 495.000 550.000
2 660.000 740.000 825.000
65 wyrób i naprawa instrumentów dętych 0 160.000 180.000 200.000
- usługi 1 400.000 450.000 500.000
2 605.000 680.000 755.000
66 wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych 0 180.000 200.000 225.000
- usługi 1 360.000 405.000 450.000
2 465.000 525.000 580.000
67 wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych 0 170.000 190.000 210.000
- usługi 1 410.000 460.000 515.000
2 625.000 705.000 785.000
68 wyrób i naprawa instrumentów elektrycznych i elektronicznych 0 210.000 235.000 260.000
- usługi 1 520.000 580.000 645.000
69 ortopedyka 0 75.000 85.000 95.000
1 225.000 255.000 285.000
2 340.000 385.000 425.000
3 415.000 465.000 520.000
70 lakiernictwo 0 185.000 185.000 185.000
- usługi 1 545.000 545.000 545.000
71 ręczne malowanie szyldów 0 180.000 200.000 225.000
- usługi 1 520.000 585.000 650.000
2 760.000 855.000 950.000
72 konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych 0

1

2

3

220.000

545.000

840.000

995.000

250.000

615.000

945.000

1.120.000

275.000

680.000

1.050.000

1.245.000

73 roboty budowlane: murarstwo, ciesielstwo, dekarstwo, posadzkarstwo, malarstwo i tapeciarstwo, izolatorstwo budowlane i blacharstwo budowlane 0 400.000 445.000 495.000
- usługi dla ludności 1 810.000 910.000 1.015.000
2 1.325.000 1.495.000 1.660.000
3 1.825.000 2.050.000 2.280.000
4 2.105.000 2.370.000 2.635.000
5 2.500.000 2.810.000 3.125.000
74 sztukatorstwo 0 205.000 230.000 255.000
- usługi dla ludności 1 380.000 430.000 480.000
2 610.000 690.000 765.000
3 825.000 925.000 1.030.000
75 odgrzybianie budynków 0 325.000 365.000 405.000
- usługi dla ludności 1 685.000 770.000 855.000
76 cyklinowanie 0 225.000 250.000 280.000
- usługi dla ludności 1 545.000 615.000 685.000
77 zduństwo 0 200.000 225.000 250.000
- usługi dla ludności 1 465.000 525.000 585.000
2 720.000 810.000 900.000
3 770.000 865.000 960.000
78 roboty budowlane instalacyjne; instalatorstwo sanitarne i ogrzewania, gazowe i elektryczne 0 515.000 580.000 645.000
- usługi dla ludności 1 1.220.000 1.375.000 1.530.000
2 1.750.000 1.965.000 2.185.000
3 2.055.000 2.310.000 2.565.000
79 studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m 0 400.000 400.000 400.000
- usługi dla ludności 1 955.000 955.000 955.000
2 1.320.000 1.320.000 1.320.000
80 obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej 0

1

2

3

415.000

1.000.000

1.425.000

1.625.000

415.000

1.000.000

1.425.000

1.625.000

415.000

1.000.000

1.425.000

1.625.000

81 usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt 0

1

155.000

380.000

155.000

380.000

155.000

380.000

82 usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt 0

1

370.000

950.000

370.000

950.000

370.000

950.000

z czego:

usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

270.000 270.000 -
83 pranie, prasowanie, prężenie firanek 0

1

2

230.000

545.000

790.000

260.000

610.000

885.000

285.000

680.000

985.000

84 maglowanie 0 65.000 70.000 80.000
1 210.000 235.000 260.000
2 295.000 330.000 370.000
85 chemiczne czyszczenie i farbowanie, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich 0

1

2

3

4

200.000

445.000

615.000

685.000

695.000

225.000

500.000

695.000

770.000

780.000

250.000

555.000

770.000

855.000

870.000

86 pranie pierza i puchu 0 150.000 170.000 190.000
1 390.000 435.000 485.000
2 570.000 645.000 715.000
87 kominiarstwo 0 120.000 140.000 155.000
1 400.000 450.000 500.000
2 620.000 700.000 775.000
88 usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania 0

1

2

270.000

775.000

1.115.000

305.000

870.000

1.255.000

340.000

970.000

1.395.000

89 fryzjerstwo damskie 0 110.000 120.000 135.000
1 270.000 300.000 335.000
2 405.000 545.000 605.000
3 570.000 640.000 710.000
4 620.000 695.000 775.000
5 860.000 965.000 1.070.000
90 fryzjerstwo męskie 0 100.000 110.000 120.000
1 260.000 295.000 325.000
2 390.000 440.000 485.000
3 470.000 530.000 590.000
4 480.000 540.000 600.000
5 670.000 755.000 835.000
91 kosmetyka 0 110.000 120.000 135.000
1 270.000 300.000 335.000
2 440.000 495.000 550.000
3 635.000 710.000 790.000
4 690.000 780.000 865.000
5 860.000 965.000 1.070.000
92 manicure, pedicure 0 40.000 45.000 45.000
1 135.000 150.000 150.000
2 185.000 210.000 230.000
3 280.000 315.000 350.000
4 360.000 405.000 450.000
5 540.000 610.000 675.000
93 fotografowanie 0 730.000 825.000 915.000
- usługi świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) 1

2

3

1.555.000

2.030.000

2.160.000

1.750.000

2.280.000

2.425.000

1.945.000

2.535.000

2.695.000

- usługi pozostałe 0 215.000 245.000 270.000
1 510.000 575.000 635.000
2 720.000 810.000 900.000
3 815.000 920.000 1.020.000
4 860.000 970.000 1.075.000
94 wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii 0

1

655.000

1.565.000

735.000

1.760.000

815.000

1.955.000

95 sprzątanie wnętrz 0 215.000 240.000 270.000
1 460.000 520.000 575.000
2 710.000 800.000 890.000
96 ważenie osób 0 10.000 10.000 10.000
97 radiestezja

– usługi

0 120.000 120.000 120.000

Prowadzenie parkingów

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp. Parkingi o liczbie stanowisk Stawka
1 2 3
powyżej do
1 100 3.500 zł od każdego stanowiska
2 100 140 350.000 zł + 13.500 zł od każdego stanowiska powyżej 100
3 140 180 890.000 zł + 20.000 zł od każdego stanowiska powyżej 140
4 180 1.690.000 zł + 27.000 zł od każdego stanowiska powyżej 180
Część  II.

Handel detaliczny artykułami spożywczymi, rolnymi i ogrodniczymi

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Lp. Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej W miejscowości o liczbie mieszkańców
do 5.000 ponad 5.000 do 50.000 powyżej 50.000
od do od do od do
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 artykułów spożywczych, owoców i warzyw 0

1

2

325.000

520.000

650.000

650.000

910.000

1.170.000

520.000

650.000

910.000

910.000

1.170.000

1.560.000

650.000

910.000

1.170.000

1.170.000

1.560.000

1.820.000

Część  III.

Gastronomia

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Lp. Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu Stawka
1 2 3 4
1 w zakresie sprzedaży lodów z automatów 0 550.000- 900.000
1 900.000-1.250.000
2 1.100.000-1.450.000
3 1.300.000-1.650.000
2 w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej 0 400.000- 750.000
1 750.000-1.100.000
2 950.000-1.300.000
3 1.150.000-1.500.000
Część  IV.

Usługi transportowe

Objaśnienia:

1. Stawki określone pod lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone pod lp. 2 dotyczą działalności przy użyciu samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone pod lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nie przekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

W miejscowości o liczbie mieszkańców
Lp. Rodzaj usługi do 25.000 ponad 25.000 do 100.000 ponad 100.000 do 500.000 powyżej 500.000
1 2 3 4 5 6
1 Przewóz osób taksówkami 106.000 120.000 133.000 153.000
2 Przewóz ładunków taksówkami bagażowymi 212.000 240.000 266.000 306.000
3 Przewóz osób dorożkami konnymi 33.000 33.000 33.000 33.000
4 Przewóz osób i ładunków środkami transportu wodnego śródlądowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym 50.000 50.000 50.000 50.000
Część  V.

Usługi rozrywkowe

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie przekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30% niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Lp. Rodzaj świadczonych usług Liczba urządzeń (samochodów) Stawka
1 2 3 4
1 Automaty zręcznościowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające do 2

powyżej 2 do 4

powyżej 4 do 6

powyżej 6 do 8

powyżej 8 do 10

powyżej 10

44.000 zł od każdego urządzenia

88.000 zł + 116.000 zł od każdego

urządzenia ponad 2

320.000 zł + 162.000 zł od każdego

urządzenia ponad 4

644.000 zł + 194.000 zł od każdego

urządzenia ponad 6

1.032.000 zł + 227.000 zł od każdego

urządzenia ponad 8

1.486.000 zł + 259.000 zł od każdego

urządzenia ponad 10

2 Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci - o liczbie miejsc:
do 16 1* 8.800 zł od każdego miejsca
powyżej 16 1* 140.000 zł + 7.800 zł od każdego miejsca ponad 16
3 Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc:
do 24 1* 32.000 zł od każdego miejsca
powyżej 24 1* 778.000 zł + 26.000 zł od każdego miejsca ponad 24
4 Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe) - o liczbie samochodów do 6

powyżej 6 do 12

powyżej 12 do 24

powyżej 24

116.000 zł od każdego samochodu

696.000 zł + 233.000 zł od każdego samochodu ponad 6

2.098.000 zł + 298.000 zł od każdego samochodu ponad 12

5.680.000 zł + 337.000 zł od każdego samochodu ponad 24

5 Strzelnice 1 280.000 zł
2 752.000 zł
powyżej 2 752.000 zł + 752.000 zł od każdej

strzelnicy ponad 2

6 Imprezy zręcznościowe inne:
a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe 1

2

3

65.000 zł

194.000.zł

480.000 zł

powyżej 3 480.000 zł + 285.000 zł od każdego

urządzenia ponad 3

b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne do 4 19.000 zł
powyżej 4 do 6 76.000 zł + 32.000 zł od każdego

urządzenia ponad 4

powyżej 6 140.000 zł + 58.000 zł od każdego

urządzenia ponad 6

7 Huśtawki (wahadłowe i kołowe) 1

2

84.000 zł

350.000 zł

powyżej 2 350.000 zł + 350.000 zł od każdego

urządzenia ponad 2

8 Kolejki torowe 1* 6.700 zł od każdego miejsca
9 Zjeżdżalnie:
a) zjeżdżalnie "Gigant" 1* 72.000 zł
b) zjeżdżalnie przewoźne 1* 46.000 zł
10 Imprezy pozostałe:
a) pałac strachów, labirynt 1* 2.590.000 zł
b) ściana emocji 1* 1.940.000 zł
c) ściana lalkowa 1* 440.000 zł
d) głowa medium, pokazy gadów 1* 259.000 zł
e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne 1* 104.000 zł
f) gabinet luster 1* 51.000 zł
g) hipodrom – kuce 1* 32.000 zł
Część  VI.

Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp. Rodzaj wykonywanej czynności W miejscowości o liczbie mieszkańców
do 25.000 powyżej 25.000
1 2 3 4
Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:
1 do 10 na dobę 54.000 65.000
2 do 20 na dobę 118.000 152.000
3 do 30 na dobę 184.000 -
Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:
4 do 50 posiłków na dobę 108.000 130.000
5 do 100 posiłków na dobę 216.000 260.000
Część  VII.

Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie służby zdrowia

Objaśnienia:

Stawki dotyczą również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej:

Lp. Rodzaj wykonywanego zawodu Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie Stawka
1 2 3 4
1 Lekarze i lekarze dentyści o specjalności:
a) stomatologia do 24 13.000 zł za każdą godzinę
powyżej 24 do 48 312.000 zł + 17.000 zł za każdą

godzinę ponad 24

powyżej 48 do 96 720.000 zł + 20.000 zł za każdą

godzinę ponad 48

powyżej 96 1.680.000 zł
b) ginekologia do 24 18.000 zł za każdą godzinę
powyżej 24 do 48 432.000 zł + 24.000 zł za każdą

godzinę ponad 24

powyżej 48 do 96 1.008.000 zł + 27.000 zł za każdą

godzinę ponad 48

powyżej 96 2.304.000 zł
c) pozostałej do 24 10.000 zł za każdą godzinę
powyżej 24 do 48 240.000 zł + 13.000 zł za każdą

godzinę ponad 24

powyżej 48 do 96 552.000 zł + 17.000 zł za każdą

godzinę ponad 38

powyżej 96 1.368.000 zł
2 Felczer medycyny do 48 1.200 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96 57.600 zł + 2.000 zł za każdą

godzinę ponad 48

powyżej 96 153.600 zł
3 Technik dentystyczny do 24 17.000 zł za każdą godzinę
powyżej 24 do 48 408.000 zł + 19.000 zł za każdą

godzinę ponad 24

powyżej 48 do 96 864.000 zł + 23.000 zł za każdą

godzinę ponad 48

powyżej 96 1.968.000 zł
4 Pielęgniarka do 48 1.200 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96 57.600 zł + 2.000 zł za każdą

godzinę ponad 48

powyżej 96 153.600 zł

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020