Dodatki do emerytur i rent dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.91.55.239
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 10 czerwca 1991 r.
w sprawie dodatków do emerytur i rent dla nauczycieli akademickich.
Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje:
§  1. Nauczycielom akademickim, zatrudnionym w szkołach wyższych, uprawnionym do emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, przysługuje dodatek do emerytury lub renty inwalidzkiej z tytułu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, zwany dalej "dodatkiem", jeżeli przepracowali w szkołach wyższych na stanowiskach wymienionych w § 2 co najmniej:
1) 15 lat w przypadku emerytury albo
2) 5 lat w przypadku renty inwalidzkiej.
§  2. Wysokość dodatku wynosi:
1) 15% podstawy wymiaru świadczenia, jeżeli uprawniony wykonywał pracę w szkołach wyższych na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, docenta, adiunkta, asystenta, starszego wykładowcy, wykładowcy, starszego kustosza dyplomowanego, kustosza dyplomowanego,
2) 10% podstawy wymiaru świadczenia, jeżeli uprawniony wykonywał pracę w szkołach wyższych na stanowiskach: lektora, instruktora, adiunkta bibliotecznego, asystenta bibliotecznego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej oraz asystenta dokumentacji i informacji naukowej,
3) 5% podstawy wymiaru świadczenia, jeżeli uprawniony wykonywał pracę w szkołach wyższych na stanowiskach: kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.
§  3. Do okresu pracy wymaganego do przyznania dodatku nie wlicza się okresów pracy wykonywanej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego czasu pracy.
§  4.
1. Przy ustalaniu okresu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, o której mowa w § 1 i 2, zalicza się odpowiednio okresy pracy:
1) w jednostkach badawczo-rozwojowych,
2) w Polskiej Akademii Nauk i w jej placówkach naukowych,
3) w innych jednostkach organizacyjnych, uprawnionych w myśl przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych do zatrudniania pracowników naukowo-badawczych na stanowiskach uprawniających do dodatku, z tym że przy ustalaniu uprawnień do 15% dodatku zalicza się okresy wykonywania pracy na stanowiskach uprawniających do 15% dodatku z tytułu pracy naukowej, do 10% dodatku zalicza się okresy wykonywania pracy zarówno na stanowiskach uprawniających do 10% dodatku, jak i do 15% dodatku, a do 5% dodatku zalicza się wszystkie okresy pracy wykonywanej na stanowiskach wymienionych w § 2.
2. Do okresu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, o której mowa w § 1 i 2, zalicza się również okresy pracy w szkołach w charakterze nauczyciela.
§  5. Dodatek z tytułu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego nie przysługuje osobie pobierającej emeryturę (rentę) ze wzrostem z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze albo z dodatkiem z tytułu pracy naukowej lub z tytułu pracy nauczycielskiej.
§  6. Przepisy rozporządzenia dotyczą również osób, które przeszły na emeryturę (rentę) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1991 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020