Fundusz Daru Narodowego.

Dz.U.89.67.406
USTAWA
z dnia 30 listopada 1989 r.
o Funduszu Daru Narodowego.
Art.  1.
1. Tworzy się Fundusz Daru Narodowego, zwany dalej "Funduszem".
2. Fundusz gromadzi środki pochodzące od Polaków i przyjaciół Polski w kraju i za granicą.
Art.  2.
1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie potrzeb przedstawianych przez rząd, kościoły, związki wyznaniowe, organizacje społeczne, a w szczególności na wspieranie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz oświaty, nauki i kultury.
2. Środki dewizowe Funduszu mogą być przeznaczone również na zmniejszenie zadłużenia zagranicznego.
Art.  3.
1. Dochodami Funduszu są dary składane indywidualnie lub zbiorowo w postaci:
1) wpłat pieniężnych oraz obligacji i akcji emitowanych na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2) wartości dewizowych, w tym walut obcych, wystawionych w walutach obcych akcji, świadectw udziałowych, obligacji, książeczek i innych dowodów oszczędnościowych, certyfikatów i kwitów depozytowych, czeków, czeków podróżnych, weksli, akredytyw, poleceń wypłat oraz innych dokumentów bankowych i finansowych podlegających wymianie na waluty obce,
3) darów rzeczowych (ruchomości), a w szczególności biżuterii, złota, platyny, srebra, dzieł sztuki.
2. Zarząd Funduszu może przyjąć dary w innej postaci niż wymienione w ust. 1.
Art.  4.

Darczyńca może zastrzec szczególne przeznaczenie daru lub szczególny sposób jego wykorzystania, a także swoją anonimowość.

Art.  5.
1. Darczyńca zwolniony jest od opłat pocztowych, bankowych, notarialnych, sądowych, skarbowych i innych, wiążących się z darowizną na rzecz Funduszu.
2. Opłaty wymienione w ust. 1 ponosi Skarb Państwa.
Art.  6.
1. Dary na rzecz Funduszu zwolnione są od podatku od spadków i darowizn.
2. Wartość darowizny odlicza się w pełnej wysokości od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, podatkiem wyrównawczym oraz podatkiem rolnym obliczanym od działów specjalnych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Dokonywanie przez Fundusz obrotu wartościami dewizowymi nie wymaga zezwolenia dewizowego.
Art.  7.

Organami Funduszu są Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Art.  8.

Rada Nadzorcza liczy 11 osób w składzie: przewodniczący oraz członkowie, powoływani i odwoływani wspólną uchwałą Prezydiów Sejmu i Senatu.

Art.  9.
1. Rada nadzorcza określa zasady gromadzenia i przechowywania środków Funduszu oraz nadzoruje jego działanie.
2. Do Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2) zatwierdzanie regulaminu prac Zarządu,
3) udzielanie pełnomocnictw ogólnych,
4) określanie zasad wyceny i sprzedaży darów rzeczowych,
5) określanie kierunków wydatkowania środków Funduszu,
6) składanie okresowych sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu Prezydiom Sejmu i Senatu oraz ich publikowanie,
7) ustalenie sposobu i terminu zakończenia działalności Funduszu.
Art.  10.

Rada Nadzorcza określi zasady prowadzenia Księgi Darów, do której będą wpisywani darczyńcy.

Art.  11.
1. Zarząd Funduszu stanowią: prezes i dwóch jego zastępców oraz dwóch członków.
2. Zarząd kieruje działalnością Funduszu.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) ewidencjonowanie wpływu darów i wydatkowania środków,
2) zakładanie kont bankowych i podawanie do publicznej wiadomości danych o tych kontach,
3) dysponowanie środkami Funduszu,
4) podawanie do wiadomości publicznej listy darczyńców,
5) prowadzenie Księgi Darów.
4. Do składania oświadczeń woli upoważnionych jest dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik.
Art.  12.
1. Dary w postaci biżuterii, złota, platyny, srebra i inne dary rzeczowe o szczególnej wartości oraz papiery wartościowe przechowywane są w formie depozytu w Narodowym Banku Polskim.
2. Dzieła sztuki przechowywane są w muzeach i bibliotekach, których wykaz ustali Minister Kultury i Sztuki, oraz w archiwach, których wykaz ustali Minister Edukacji Narodowej.
Art.  13.
1. Obsługę administracyjną i techniczno-organizacyjną Funduszu zapewniają Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu.
2. Koszty związane z działalnością Funduszu pokrywane są z budżetu centralnego, w częściach dotyczących Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.
Art.  14.

Dary mogą być składane do dnia 11 listopada 1990 r.

Art.  15.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020