Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych.

Dz.U.89.49.281
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 16 sierpnia 1989 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych.
Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 oraz z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192) po porozumieniu z ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1988 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych (Dz. U. Nr 30, poz. 211) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1, w § 7 w ust. 1 i w § 9 wyrazy "z organizacją związkową" oraz "z zakładową organizacją związkową" zastępuje się odpowiednio wyrazami "z organizacjami związkowymi" oraz "z zakładowymi organizacjami związkowymi",
2) w § 6 w ust. 3 i w § 8 w ust. 1 wyrazy "z zakładową organizacją związkową" zastępuje się wyrazami "z zakładowymi organizacjami związkowymi" i na końcu dodaje się wyrazy "oraz z samorządem mieszkańców hoteli";
3) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i ust. 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku likwidacji zakładu pracownik zachowuje prawo do zakwaterowania w hotelu pracowniczym lub w kwaterze prywatnej na dotychczasowych zasadach odpłatności przez okres 6 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę. W przypadku przekwalifikowania do innej pracy, trwającego dłużej niż 6 miesięcy, prawo do zakwaterowania w hotelu lub w kwaterze prywatnej przysługuje przez czas niezbędny na przekwalifikowanie.

1b. Prawo do zakwaterowania na dotychczasowych zasadach odpłatności zachowują także członkowie rodziny pracownika likwidowanego zakładu pracy, o których mowa w § 3 pkt 4 i 5.",

4) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kierownik jednostki prowadzącej administrację hotelu przed podjęciem decyzji o cofnięciu skierowania do zakwaterowania w hotelu jest obowiązany zasięgnąć opinii samorządu mieszkańców hotelu.";

5) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie nieopróżnienia lokalu w wyznaczonym terminie, usunięcia zajmujących go osób dokonuje się w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji na podstawie tytułu wykonawczego przedłożonego przez zakład pracy".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1989.49.281

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych.
Data aktu: 16/08/1989
Data ogłoszenia: 29/08/1989
Data wejścia w życie: 29/08/1989