Zasady wartościowania pracy.

Dz.U.87.8.44
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 1987 r.
w sprawie zasad wartościowania pracy.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26) oraz art. 240 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162 oraz z 1986 r. Nr 42, poz. 201) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie ustala zasady wartościowania pracy w uspołecznionych zakładach pracy, z wyjątkiem jednostek sfery budżetowej, banków, zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz spółek z udziałem zagranicznym, zwanych dalej "zakładami pracy".
§  2.
1. Wartościowanie pracy polega na analizie i ocenie pracy według wyodrębnionych kryteriów oraz na ustalaniu dla tych kryteriów określonej liczby punktów.
2. Wartościowanie pracy stanowi podstawę do opracowania taryfikatorów kwalifikacyjnych i budowy zakładowych tabel płac.
§  3. Wartościowania pracy dokonuje się na podstawie zasad określonych w rozporządzeniu, z uwzględnieniem:
1) metody wiodącej, ustalonej przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, lub
2) 1 innej metody analityczno-punktowej porównywalnej w zakresie wyników z metodą wiodącą, ustalonej przez zakład pracy za zgodą Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
§  4. Zakłady pracy:
1) dokonają punktowych wycen stanowisk pracy, a w uzasadnionych przypadkach także czynności i operacji, oraz opracują taryfikatory kwalifikacyjne – w terminie do dnia 31 marca 1988 r.,
2) uwzględniają w zakładowej polityce płac stopniowe zbliżanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych do poziomów wynikających z wartościowania pracy, stosownie do swoich możliwości finansowych.
§  5.
1. Wartościowania pracy dokonuje komisja zakładowa. Do udziału w pracach komisji powinni być zapraszani przedstawiciele związków zawodowych.
2. Wyceny punktowej stanowisk pracy w zakładzie pracy dokonuje się z uwzględnieniem branżowego układu odniesienia; branżowy układ odniesienia stanowią wyceny punktowe typowych stanowisk pracy (zawodów) w branży.
3. Branżowy układ odniesienia opracowuje zespół powołany przez właściwego ministra, z uwzględnieniem międzybranżowego układu odniesienia; międzybranżowy układ odniesienia stanowią wyceny punktowe wytypowanych stanowisk pracy (zawodów) w gospodarce narodowej.
4. Międzybranżowy układ odniesienia opracowuje komisja do spraw wartościowania pracy, powołana przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w uzgodnieniu z właściwymi ministrami.
5. Zakłady pracy aktualizują wyceny punktowe stanowisk pracy, czynności i operacji stosownie do zmian w technologii organizacji i podziale pracy co najmniej raz na 5 lat. Aktualizacji podlegają również, co najmniej raz na 5 lat, branżowe i międzybranżowy układy odniesienia.
§  6.
1. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy, określonego przez Radę Ministrów, oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych.
2. Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego może być wyższa lub niższa od ustalonych w myśl ust. 1, nie więcej jednak niż o:
1) 5% dla kategorii od I do XIV,
2) 7% dla kategorii od XV do XXII.
3. Do stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w ust. 1, mogą być włączone w całości lub w części inne składniki wynagrodzenia i należności związane z pracą, z wyłączeniem wyodrębnionych zgodnie z Kodeksem pracy i układami zbiorowymi pracy.
4. Stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się w granicach możliwości finansowych zakładu pracy.
5. 2 W 1988 r. dla celów ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego najniższe wynagrodzenie w uspołecznionych zakładach pracy, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększone o kwotę 6.000 zł.
§  7. Wycena punktowa stanowiska pracy, czynności lub operacji stanowi podstawę zaszeregowania do odpowiedniej kategorii. Tabelę rozpiętości punktowych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania określa załącznik do rozporządzenia.
§  8.
1. Wartość jednego punktu w złotych ustala się jako iloraz planowanego średniomiesięcznego funduszu wynagrodzeń zasadniczych, z wyłączeniem nadwyżki akordowej, pomniejszonego o iloczyn liczby zatrudnionych i stawki najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy, określonego przez Radę Ministrów, oraz sumy wszystkich punktów uzyskanych w wyniku wycen w procesie wartościowania pracy.
2. Zakłady pracy mogą przejściowo stosować różną wartość jednego punktu w złotych dla poszczególnych grup zatrudnionych.
3. Szczegółowy sposób ustalania wartości punktu w złotych określa Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
§  9. Najniższe stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w układach zbiorowych pracy ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy, określonego przez Radę Ministrów, i iloczynu najniższej liczby punktów w danej kategorii, określonej w załączniku do rozporządzenia, oraz najniższej wartości punktu w złotych w zakładach pracy stosujących dany układ zbiorowy pracy.
§  10. W grupowych formach wynagradzania określone w rozporządzeniu zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego stosuje się do wyceny ogółu prac zespołu.
§  11. W przemyśle węglowym oraz w przemyśle energetycznym zasady wykorzystania wartościowania pracy w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego zostaną określone odrębnie.
§  12. W zakładach pracy stosujących zasady określone w rozporządzeniu nie mają zastosowania przepisy:
1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1984 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych (Dz. U. Nr 39, poz. 204 i z 1986 r. Nr 48, poz. 244),
2) uchwały nr 135 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie dostosowania niektórych zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstw państwowych do reformy gospodarczej (Monitor Polski Nr 17, poz. 138),
3) uchwały nr 60 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
4) § 4 uchwały nr 75 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie najniższych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy (Monitor Polski Nr 18, poz. 119 i z 1987 r. Nr 2, poz. 10),
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

TABELA ROZPIĘTOŚCI PUNKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA DLA CELÓW BUDOWY TARYFIKATORÓW I TABEL STAWEK WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH

Kategoria zaszeregowania Liczba punktów
I do 20
II 21– 35
III 36– 50
IV 51– 65
V 66– 80
VI 81– 95
VII 96–110
VIII 111–125
IX 126–140
X 141–160
XI 161–180
XII 181–200
XIII 201–220
XIV 221–240
XV 241–260
XVI 261–280
XVII 281–300
XVIII 301–320
XIX 321–340
XX 341–365
XXI 366–390
XXII 391–420
Uwaga: Kategorię XXII zaszeregowania stosuje się również, jeżeli w wyniku dokonanej wyceny liczba punktów przekracza 420.
1 § 3 pkt 2 zmieniony przez § 9 rozporządzenia z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.88.10.74) z dniem 19 kwietnia 1988 r.
2 § 6 ust. 5 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1988 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020