Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.86.33.168
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 sierpnia 1986 r.
w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Na podstawie art. 133 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1. 1  
1. 2 Stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za sporządzenie zaświadczonego tłumaczenia stanowią procent kwoty bazowej dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19, poz. 239), której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, i wynoszą:
1) za stronicę tłumaczenia na język polski:
a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - do 1,3%,
b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - do 1,4%,
c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - do 1,7%,
d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - do 1,9%,
2) za stronicę tłumaczenia z języka polskiego:
a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - do 1,7%,
b) na inny język europejski i na język łaciński - do 2,0%,
c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - do 2,3%,
d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - do 2,8%

- z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. 3 W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.
1b. 4 Jeżeli podmiotem zlecającym nie jest organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator - stawki wynagrodzenia ustalone w ust. 1 podwyższa się o wielkość obciążeń podatkowych obejmujących to wynagrodzenie, z wyłączeniem podatku dochodowego od osob fizycznych.
2. 5 (skreślony).
3. Wynagrodzenie obejmuje koszt przepisania tłumaczenia pismem maszynowym.
4. Za stronicę tłumaczenia z języka obcego na język obcy stawki wynagrodzenia ustalone w ust. 1 pkt 2 podwyższa się o 50 %.
5. Za sporządzenie tłumaczenia - na prośbę zlecającego - w dniu zlecenia stawki określone w ust. 1 podwyższa się do 50%.
§  2. 6 Za tłumaczenia tekstów:
1) sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,
2) trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu lub złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym

- stawki przewidziane w § 1 ust. 1 podwyższa się o 25 %.

§  3. 7 Za sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia oraz za sporządzenie i zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 1 ust. 1.
§  4. 8 Za sprawdzenie i zaświadczenie zgodności dostarczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 30% stawki przewidzianej za tłumaczenie określonej w § 1 ust. 1.
§  5. 9  
1. W razie sporządzenia i zaświadczenia dodatkowych egzemplarzy tłumaczenia lub odpisu pisma w języku obcym, wymagających ponownego ich przepisania, wynagrodzenie wynosi 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 1 ust. 1.
2. Za sporządzenie i zaświadczenie kopii maszynopisu tłumaczenia lub odpisu pisma w języku obcym, sporządzonego przez tłumacza, wynagrodzenie za każdą kopię wynosi 20% stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 1 ust. 1.
§  6.
1. 10 Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronicę tłumaczenia określoną w § 1 ust. 1 i powiększoną o 30%.
2. W razie tłumaczenia ustnego zarówno na język polski, jak i z tego języka, stosuje się tylko jedną stawkę określoną w § 1 ust. 1 pkt 2.
3. Wynagrodzenie za stratę czasu wezwanego tłumacza, jeżeli z jego usług nie skorzystano, ustala się w wysokości 50% stawki określonej w ust. 1.
4. Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.
§  7.
1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.
2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.
§  8. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 24, poz. 174).
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1986 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1989 r. (Dz.U.89.50.299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1989 r.
2 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 1990 r. (Dz.U.90.62.362) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1990 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1991 r. (Dz.U.91.42.187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1991 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1992 r. (Dz.U.92.38.164) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.

3 § 1 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.
4 § 1 ust. 11:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1993 r. (Dz.U.93.50.230) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.

5 § 1 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.
6 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.
7 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.
8 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.
9 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.
10 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 maja 2000 r. (Dz.U.00.65.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2000 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020