Grecja-Polska. Umowa o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego państwa. Ateny.1985.05.03.

Dz.U.86.30.147
UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa, *
podpisana w Atenach dnia 3 maja 1985 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 3 maja 1985 r. została podpisana w Atenach Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

i Rząd Republiki Greckiej,

uwzględniając zasady i postanowienia Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, podpisanego w Helsinkach dnia 1 sierpnia 1975 r.,

kierowane pragnieniem rozwijania wzajemnej współpracy i uregulowania problemów wyłaniających się w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1. W rozumieniu niniejszej umowy poniższe pojęcia oznaczać będą:
a) "terytorium" - terytorium każdego z Umawiających się Państw,
b) "obywatele"
- dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - osoby posiadające obywatelstwo polskie,
- dla Republiki Greckiej - osoby posiadające obywatelstwo greckie;
c) "przepisy prawne" - przepisy obowiązujące w dziedzinach wymienionych w artykule 2, a w szczególności ustawy, rozporządzenia oraz wszystkie inne prawne przepisy wykonawcze;
d) "świadczenia w naturze" - opiekę lekarską zapewnianą przez lekarzy internistów i specjalistów oraz personel pielęgniarski, zaopatrzenie w lekarstwa, służbę pogotowia ratunkowego oraz pobyt w szpitalu;
e) "właściwa władza"
- dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, a Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, jeśli chodzi o świadczenia w naturze,
- dla Republiki Greckiej - Ministra Zabezpieczenia Społecznego, Ministra Zdrowia i Opieki, jeśli chodzi o świadczenia w naturze, a Ministra Pracy, jeśli chodzi o świadczenia w razie bezrobocia i zasiłki rodzinne;
f) "miejsce zamieszkania" - miejsce stałego pobytu,
g) "pracownik wysłany" - pracownika wysłanego przejściowo przez swojego pracodawcę do pracy na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa i wynagradzanego przez tego pracodawcę:
h) "Państwo wysyłające" - państwo, na którego terytorium ma swoją siedzibę pracodawca pracownika wysłanego;
i) "Państwo zatrudnienia" - państwo, na którego terytorium pracuje pracownik wysłany.
2. Inne pojęcia używane w niniejszej umowie mają znaczenie nadane im przez ustawodawstwo każdego z Umawiających się Państw.
Artykuł  2
1. Niniejsza umowa obejmuje:
- w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przepisy prawne o ubezpieczeniu społecznym pracowników, dotyczące:
- ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa,
- zasiłków rodzinnych,
- świadczeń z tytułu starości, inwalidztwa i śmierci żywiciela rodziny, włącznie ze specjalnymi systemami dla górników i kolejarzy, oraz
- rent z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- w Republice Greckiej przepisy prawne w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników, dotyczące:
- ubezpieczenia w przypadku choroby, wypadków przy pracy lub poza nią, chorób zawodowych oraz macierzyństwa,
- rent starczych, inwalidzkich i rodzinnych,
- świadczeń dla bezrobotnych,
- zasiłków rodzinnych.
2. Niniejsza umowa będzie miała również zastosowanie do wszystkich przepisów prawnych, którymi przepisy prawne wymienione w ustępie 1 zostaną skodyfikowane, zmienione lub uzupełnione.
3. Nie są przepisami prawnymi w rozumieniu ustępu 1:
a) umowy jednego z Umawiających się Państw, zawarte z państwami trzecimi, lub przepisy wydane dla stosowania tych umów,
b) postanowienia wydane przez organizację międzynarodową, której członkiem jest jedno z Umawiających się Państw.
Artykuł  3

Niniejsza umowa nie będzie stosowana do osób, które podlegają Konwencji Wiedeńskiej z dnia 18 kwietnia 1961 r. o stosunkach dyplomatycznych i Konwencji Wiedeńskiej z dnia 24 kwietnia 1963 r. o stosunkach konsularnych.

Artykuł  4
1. Obywatele jednego z Umawiających się Państw, wykonujący działalność zawodową na terytorium drugiego Państwa, podlegają przepisom prawnym tego Państwa, jeśli artykuły 5 i 6 niniejszej umowy nie stanowią inaczej.
2. Obywatele, o których mowa w ustępie 1, i członkowie ich rodzin, których prawo do świadczeń wynika z uprawnień tychże obywateli, korzystają z uprawnień przewidzianych w przepisach prawnych drugiego Państwa na tych samych warunkach co obywatele tego Państwa.
Artykuł  5

Jeżeli postanowienia zawarte w artykułach 6-8 niniejszej umowy nie stanowią inaczej, pracownicy wysłani przez cały okres ich zatrudnienia podlegać będą przepisom prawnym Państwa wysyłającego, tak jakby wykonywali pracę na obszarze tego Państwa, i nie będą objęci przepisami prawnymi Państwa zatrudnienia.

Artykuł  6
1. Właściwe władze Umawiających się Państw mogą na wniosek pracodawcy w drodze wzajemnego porozumienia uzgodnić wyjątki od stosowania artykułów 4 i 5 do poszczególnych pracowników lub grupy pracowników.
2. Wniosek, o którym mowa w ustępie 1, należy złożyć właściwej władzy tego Umawiającego się Państwa, na którego terytorium pracodawca ma swoją siedzibę.
Artykuł  7
1. Pracownicy wysłani z jednego Umawiającego się Państwa na terytorium drugiego Państwa oraz członkowie rodzin pozostających na ich utrzymaniu są uprawnieni, od pierwszego dnia ich pobytu na terytorium Państwa zatrudnienia, do wolnych od opłat świadczeń w naturze w razie choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy i choroby zawodowej, tak jak gdyby podlegali przepisom drugiego Państwa.
2. Świadczenia, o których mowa w ustępie 1, są zapewnione przez instytucje społecznej służby zdrowia w Polsce i instytucje krajowego systemu opieki zdrowotnej w Grecji.
Artykuł  8

Pracodawcy wysłanych pracowników zobowiązani są współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym z właściwymi w tych sprawach instytucjami i organizacjami Państwa zatrudnienia.

Artykuł  9

Postanowienia artykułu 7 stosuje się odpowiednio do pracowników objętych porozumieniem przewidzianym w artykule 6 oraz do członków rodzin na ich utrzymaniu.

Artykuł  10
1. W celu stosowania niniejszej umowy właściwe władze:
a) porozumiewają się bezpośrednio między sobą,
b) przekazują sobie wzajemnie informacje dotyczące środków podjętych w celu stosowania niniejszej umowy,
c) przekazują sobie informacje o obowiązujących przepisach prawnych i ich zmianach,
d) w przypadku konieczności - zawierają porozumienie administracyjne.
2. Wszelkie ewentualne trudności dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwe władze w drodze wzajemnego porozumienia.
Artykuł  11
1. Dla ułatwienia stosowania niniejszej umowy, a szczególnie kontaktów między instytucjami ubezpieczeniowymi wyznacza się następujące instytucje łącznikowe:
- w Polsce:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie,

- w Grecji:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (IKA) w Antenach, Organizację do Spraw Zatrudnienia w Atenach w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i zasiłków rodzinnych.

2. Właściwe władze mogą wyznaczyć instytucje łącznikowe inne niż określone w ustępie 1.
Artykuł  12

Instytucje łącznikowe komunikują się bezpośrednio w ramach ich kompetencji, nie naruszając artykułu 10.

Artykuł  13
1. Właściwe władze i instytucje łącznikowe Umawiających się Państw udzielają sobie wzajemnie bezpłatnej pomocy prawnej i urzędowej przy stosowaniu niniejszej umowy i dokładają wszelkich starań dla rozwiązania wszelkich trudności w interpretacji lub stosowaniu niniejszej umowy, zgodnie z jej duchem i jej podstawowymi zasadami.
2. Władze i instytucje Umawiających się Państw przekazują sobie na wniosek i bezpłatnie, w miarę potrzeby za pośrednictwem instytucji łącznikowych, informacje i zaświadczenia o przebiegu pracy i ubezpieczenia na terytorium drugiego Państwa.
3. Świadectwa, dokumenty i inne pisma, przedstawiane w ramach stosowania niniejszej umowy, nie wymagają legalizacji przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne.
Artykuł  14
1. Korespondencja między instytucjami ubezpieczeniowymi obu Umawiających się Państw oraz pomiędzy tymi instytucjami i zainteresowanymi osobami odbywa się za pośrednictwem instytucji łącznikowych, o których mowa w artykule 11 niniejszej umowy.
2. Decyzje instytucji ubezpieczeniowych jednego z Umawiających się Państw są przekazywane zainteresowanym osobom, zamieszkałym na terytorium drugiego Państwa, za pośrednictwem instytucji łącznikowej tego Państwa.
Artykuł  15

Przy stosowaniu niniejszej umowy za urzędowy język korespondencji między instytucjami uznano język angielski.

Artykuł  16

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nie określony. Może być ona wypowiedziana pisemnie przez każde z Umawiających się Państw, nie później jednak niż na sześć miesięcy przed upływem danego roku kalendarzowego. W takim przypadku traci swą moc z końcem tego roku.

Artykuł  17
1. Niniejsza umowa podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Warszawie.
2. Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wymienione zostaną dokumenty ratyfikacyjne.

Sporządzono w Atenach dnia 3 maja 1985 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, greckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc; w razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 13 lutego 1986 r.

* Z dniem 1 maja 2004 r. nin. umowa, w ramach podmiotowego i przedmiotowego zakresu zostaje zastąpiona przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U.UE.L.71.149.2), zgodnie z art. 6 lit. a) tegoż rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020