Zm.: rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.86.3.20
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 grudnia 1985 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50), w związku z § 5a ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej (Dz. U. z 1983 r. Nr 3, poz. 19 i z 1985 r. Nr 63, poz. 327) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 3, poz. 22, z 1984 r. Nr 17, poz. 83 i z 1985 r. Nr 11, poz. 45) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wykaz izb skarbowych, ich siedzib oraz terytorialny zasięg działania tych izb określają załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.

2. Do właściwości izb skarbowych wymienionych w kolumnie 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia należą wszystkie sprawy z zakresu działania izb skarbowych na obszarze terytorialnego zasięgu ich działania, z wyłączeniem spraw:

1) z zakresu kontroli finansowej i dewizowej, należących do właściwości izb skarbowych wymienionych w kolumnie 4,

2) z zakresu cen, należących do właściwości izb skarbowych wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.";

2) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ IZB SKARBOWYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU CEN ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG ICH DZIAŁANIA

Lp. Nazwa i siedziba izby skarbowej Terytorialny zasięg działania w sprawach z zakresu cen
1 2 3
1 Izba Skarbowa w Warszawie 1) województwo stołeczne

warszawskie

2) województwo ciechanowskie
3) województwo płockie
4) województwo skierniewickie
2 Izba Skarbowa w Białymstoku 1) województwo białostockie
2) województwo łomżyńskie
3) województwo suwalskie
3 Izba Skarbowa w Bydgoszczy 1) województwo bydgoskie
2) województwo toruńskie
3) województwo pilskie
4) województwo włocławskie
4 Izba Skarbowa w Gdańsku 1) województwo gdańskie
2) województwo elbląskie
5 Izba Skarbowa w Katowicach 1) województwo katowickie
2) województwo bielskie
3) województwo częstochowskie
6 Izba Skarbowa w Kielcach 1) województwo kieleckie
2) województwo radomskie
3) województwo tarnobrzeskie
7 Izba Skarbowa w Koszalinie 1) województwo koszalińskie
2) województwo słupskie
8 Izba Skarbowa w Krakowie 1) województwo krakowskie
2) województwo nowosądeckie
3) województwo tarnowskie
9 Izba Skarbowa w Lublinie 1) województwo lubelskie
2) województwo bialskopodlaskie
3) województwo chełmskie
4) województwo siedleckie
5) województwo zamojskie
10 Izba Skarbowa w Łodzi 1) województwo łódzkie
2) województwo piotrkowskie
3) województwo sieradzkie
11 Izba Skarbowa w Olsztynie 1) województwo olsztyńskie
2) województwo ostrołęckie
12 Izba Skarbowa w Opolu województwo opolskie
13 Izba Skarbowa w Poznaniu 1) województwo poznańskie
2) województwo kaliskie
3) województwo konińskie
4) województwo leszczyńskie
14 Izba Skarbowa w Rzeszowie 1) województwo rzeszowskie
2) województwo krośnieńskie
3) województwo przemyskie
15 Izba Skarbowa w Szczecinie 1) województwo szczecińskie
2) województwo gorzowskie
16 Izba Skarbowa we Wrocławiu 1) województwo wrocławskie
2) województwo jeleniogórskie
3) województwo legnickie
4) województwo wałbrzyskie
17 Izba Skarbowa w Zielonej Górze województwo zielonogórskie

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.3.20

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Data aktu: 31/12/1985
Data ogłoszenia: 14/02/1986
Data wejścia w życie: 14/02/1986