Maszyny i urządzenia techniczne wytwarzające pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, podlegające obowiązkowi zgłoszenia Państwowej Inspekcji Radiowej.

Dz.U.86.25.121
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 7 czerwca 1986 r.
w sprawie maszyn i urządzeń technicznych wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, podlegających obowiązkowi zgłoszenia Państwowej Inspekcji Radiowej.
Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§  1. Obowiązkowi zgłoszenia Państwowej Inspekcji Radiowej podlegają wszystkie maszyny i urządzenia techniczne wytwarzające pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości w zakresie od 9 kHz (kiloherców) do 400 GHz (gigaherców) niezależnie od ich przeznaczenia, a w szczególności:
1) urządzenia do nagrzewania indukcyjnego,
2) zgrzewarki i suszarki wielkiej częstotliwości,
3) diatermie chirurgiczne i terapeutyczne,
4) inne urządzenia posiadające generatory wielkiej częstotliwości o mocy wyjściowej 100 W (watów) lub większej.
§  2. Maszyny i urządzenia wymienione w § 1 powinny odpowiadać następującym warunkom technicznym pod względem zapobiegania zakłóceniom w pracy urządzeń telekomunikacyjnych:
1) częstotliwość wytwarzanego pola elektromagnetycznego może odpowiadać wyłącznie jednej z następujących wielkości: 8 kHz, 10 kHz, 22 kHz, 44 kHz, 66 kHz, 135,6 kHz, 440 kHz, 1,76 MHz, 3,39 MHz, 6,78 MHz, 13,56 MHz, 27,12 MHz, 40,68 MHz, 81,36 MHz, 152,5 MHz, 433,92 MHz, 2,45 GHz, 5,8 GHz,
2) w zależności od rodzaju maszyny lub urządzenia, ich przeznaczenia oraz miejsca zainstalowania dopuszcza się zmiany częstotliwości określonych w pkt 1 wyłącznie w granicach od 0,05% do 10%.
§  3. W razie zmiany mocy wejściowej maszyny lub urządzenia, częstotliwość pola elektromagnetycznego nie może przekraczać wielkości określonych w § 2.
§  4. Jeżeli maszyna lub urządzenie nie spełniają warunków, o których mowa w § 2, powinny posiadać zainstalowane przeciwzakłóceniowe filtry sieciowe lub zabezpieczenie w postaci osłon ekranujących.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.25.121

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Maszyny i urządzenia techniczne wytwarzające pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, podlegające obowiązkowi zgłoszenia Państwowej Inspekcji Radiowej.
Data aktu: 07/06/1986
Data ogłoszenia: 01/07/1986
Data wejścia w życie: 01/07/1986