ZSRR-Polska. Umowa o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim. Moskwa.1985.07.17.

Dz.U.86.16.85
UMOWA
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim,
podpisana w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 lipca 1985 r. została podpisana w Moskwie Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim.

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

kierując się pragnieniem pogłębiania i rozszerzania dobrosąsiedzkich i przyjaznych stosunków między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich,

biorąc za punkt wyjścia postanowienia Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego z dnia 18 marca 1958 r. oraz Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w Zatoce Gdańskiej i w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego z dnia 28 sierpnia 1969 r.,

uwzględniając dążenie obu Umawiających się Stron do zachowania i optymalnego wykorzystania naturalnych zasobów oraz inne interesy, zgodnie z prawem międzynarodowym, w obszarach morskich przyległych do ich wybrzeży,

biorąc pod uwagę Konwencję Prawa Morza Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1982 r., podpisaną przez obie Umawiające się Strony,

pragnąc uregulować w jednej umowie sprawy rozgraniczenia obszarów morskich przyległych do wybrzeży Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Granica morza terytorialnego (wód terytorialnych) między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich przebiega po linii prostej od punktu znajdującego się na Mierzei Wiślanej, na polsko-radzieckiej granicy państwowej, o współrzędnych 54o27'28" 63 szerokości geograficznej północnej i 19o38'30" 96 długości geograficznej wschodniej, do przecięcia tej linii na 12 mili morskiej z zewnętrzną granicą morza terytorialnego (wód terytorialnych) Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w punkcie o współrzędnych 54o36'15" szerokości geograficznej północnej i 19o24'22" długości geograficznej wschodniej.

Artykuł  2

Granica strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich przebiega według linii od punktu o współrzędnych 54o36'15" szerokości geograficznej północnej i 19o24'22" długości geograficznej wschodniej przez punkty o następujących współrzędnych:

A - 54o40'12" szerokości geograficznej północnej,

19o18'54" długości geograficznej wschodniej,

B - 54o48'54" szerokości geograficznej północnej,

19o20'42" długości geograficznej wschodniej,

C - 55o20'48" szerokości geograficznej północnej,

19o03'48" długości geograficznej wschodniej,

D - 55o51'00" szerokości geograficznej północnej,

18o56'12" długości geograficznej wschodniej

do punktu styku odpowiednich obszarów morskich Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Królestwa Szwecji.

Artykuł  3

Granice określone w artykułach 1 i 2 oznaczone są na polskiej mapie morskiej nr 301 w skali 1:500 000 i radzieckiej mapie morskiej nr 1150 w skali 1:500 000, załączonych do niniejszej umowy.*)

Artykuł  4

Niniejsza umowa zastępuje odpowiednie postanowienia Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego z dnia 18 marca 1958 r. i Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w Zatoce Gdańskiej i w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego z dnia 28 sierpnia 1969 r.

Artykuł  5

Niniejsza umowa będzie zarejestrowana w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Artykuł  6

Niniejsza umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Warszawie w możliwie najkrótszym czasie.

Sporządzono w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 26 września 1985 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.16.85

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: ZSRR-Polska. Umowa o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim. Moskwa.1985.07.17.
Data aktu: 17/07/1985
Data ogłoszenia: 03/05/1986
Data wejścia w życie: 13/03/1986