Zezwolenia na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych.

Dz.U.86.13.77
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 marca 1986 r.
w sprawie zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych.
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przez urządzenia megafonowe rozumie się urządzenia elektroakustyczne używane do wzmacniania dźwięków w miejscach publicznych, gdy łączna moc dostarczana do głośników przekracza 10 W.
2. Za miejsce publiczne w rozumieniu rozporządzenia uważa się miejsce ogólnie dostępne.
3. Za zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych uważa się także ich zakładanie i używanie:
1) w innych miejscach lub w taki sposób, że wzmacniane przez nie dźwięki mogą być słyszane w miejscu publicznym,
2) we wszystkich rodzajach pojazdów zdolnych do poruszania się na drogach publicznych, przystosowanych do przekazywania dźwięków na zewnątrz pojazdu, z wyjątkiem pojazdów jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz pojazdów operacyjnych, dowodzenia i łączności komend wojewódzkich, rejonowych i terenowych zawodowych straży pożarnych.
§  2.
1. 1 Zezwolenie na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych wydaje dyrektor dyrekcji wojewódzkiej państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zwanej dalej "PPTT", właściwej ze względu na miejsce zakładania i używania urządzeń megafonowych.
2. Wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony porządku publicznego z rejonowym urzędem spraw wewnętrznych, właściwym ze względu na miejsce zakładania i używania urządzenia megafonowego.
§  3.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) określenie godzin użytkowania i rodzaju audycji, których nadawanie ma być wzmacniane przez urządzenia megafonowe,
2) miejsce zainstalowania aparatury stacyjnej i punktów głośnikowych (w odniesieniu do pojazdów i urządzeń przenośnych - teren działania),
3) opis techniczny urządzeń zawierający następujące dane:
a) liczbę i typ mikrofonów, magnetofonów, gramofonów, odbiorników radiowych,
b) liczbę i typ wzmacniaczy sterujących i wzmacniaczy mocy,
c) liczbę i typ głośników i kolumn dźwiękowych,
d) elektryczny schemat połączeń, z podaniem rodzaju przewodów napowietrznych i kablowych,
e) przy używaniu urządzeń przenośnych - liczbę i typ tych urządzeń,
4) wskazanie, czy zezwolenie ma być wydane na czas określony czy na czas nie określony.
2. 2 W razie przeprowadzania nagłośnienia przez jednostki organizacyjne PPTT nie jest wymagane dołączenie do wniosku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
§  4.
1. Zezwolenia udziela się na czas określony lub nie określony.
2. Zezwolenie określa szczegółowe warunki korzystania z urządzeń megafonowych, a w szczególności:
1) miejsce zainstalowania i teren działania,
2) opis techniczny,
3) rodzaj audycji i godziny użytkowania,
4) okres ważności zezwolenia.
§  5. Zezwolenie może być cofnięte przez organ, który je wydał, jeżeli:
1) naruszone zostały warunki określone w § 4 ust. 2,
2) urządzenie jest wykorzystywane sprzecznie z prawem, porządkiem publicznym lub zasadami współżycia społecznego - na wniosek (zawierający uzasadnienie) właściwego terenowego organu administracji państwowej.
§  6. Jednostki organizacyjne wymienione w § 2 mogą:
1) przeprowadzać kontrolę przestrzegania warunków korzystania z urządzeń megafonowych, określonych w zezwoleniu,
2) wydawać nakazy demontażu urządzeń megafonowych zainstalowanych lub używanych bez zezwolenia oraz w razie upływu okresu ważności zezwolenia.
§  7. 3 Od decyzji dyrektora dyrekcji wojewódzkiej PPTT przysługuje odwołanie do Dyrektora Generalnego PPTT w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
§  8. Wysokość opłat pobieranych przy wydawaniu zezwoleń regulują odrębne przepisy.
§  9. Zezwolenia na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, tracą moc po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności (Dz.U.89.50.301) z dniem 15 września 1989 r.
2 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności (Dz.U.89.50.301) z dniem 15 września 1989 r.
3 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności (Dz.U.89.50.301) z dniem 15 września 1989 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020