Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Dz.U.86.11.62
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
Na podstawie art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 45) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości (Dz. U. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych (Dz. U. Nr 75, poz. 338) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 2 pkt 1 wyrazy "(Dz. U. z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289 oraz z 1983 r. Nr 71, poz. 318)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 45)",
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) działalności gospodarczej - rozumie się przez to odpłatną działalność określoną w § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 1985 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych (Dz. U. Nr 51, poz. 265), prowadzoną zarówno przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, jak i bezpośrednio przez organizację społeczną",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym działalność gospodarcza, do której mają zastosowanie przepisy o podatku scalonym.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego zysk organizacji społecznych:

1) z działalności innej niż działalność gospodarcza,

2) nie przekraczający w roku podatkowym kwoty 700 tysięcy złotych, pod warunkiem że środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone w całości na cele statutowe organizacji społecznej bądź na cele rozwojowe,

3) ze sprzedaży wydawnictw przez organizacje społeczne prowadzące działalność naukową,

4) z działalności wydawniczej związków zawodowych,

5) z produkcji i usług nowo uruchomionej działalności gospodarczej przez okres pierwszych trzech lat tej działalności, pod warunkiem że środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone na fundusz rozwoju organizacji lub inny fundusz o podobnym przeznaczeniu albo na cele statutowe organizacji społecznej; nie jest nową działalność prowadzona w wyniku podziału lub połączenia już istniejącego majątku trwałego i obrotowego bądź uruchomienia tylko nowych rodzajów produkcji lub usług w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,

6) z produkcji i usług zakładów doskonalenia zawodowego,

7) z loterii fantowych.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i wysokości opodatkowania następuje w sposób określony w art. 43-46 ustawy.

2. Podatek dochodowy liczony w procencie podstawy opodatkowania wynosi:

1) od organizacji społecznych działających w zakresie oświaty i wychowania, nauki i kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, zdrowia i opieki społecznej, rzeczoznawstwa i doradztwa, od związków zawodowych oraz od organizacji społecznych naukowo-technicznych - 35%,

2) od organizacji społecznych nie wymienionych w pkt 1 w zależności od wysokości wpłat z zysku do podziału na rzecz działalności statutowej:

a) jeżeli wpłaty wynoszą do 20% - 65%,

b) jeżeli wpłaty wynoszą ponad 20% do 30% - 60%,

c) jeżeli wpłaty wynoszą ponad 30% do 40% - 55%,

d) jeżeli wpłaty przekraczają 40% - 50%.

3. Wpłatę z zysku do podziału, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przyjmuje się dla celów opodatkowania w wysokości określonej przez organ statutowy organizacji społecznej i zatwierdzonej przez właściwy państwowy organ nadzorujący.

4. Stawki podatku dochodowego określone w ust. 2 obniża się o 5 punktów pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych z obniżki podatku na cele rozwojowe."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obliczania podatku dochodowego należnego od dnia 1 stycznia 1986 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.11.62

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
Data aktu: 10/03/1986
Data ogłoszenia: 12/04/1986
Data wejścia w życie: 12/04/1986