Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.82.5.40
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 lutego 1982 r.
w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. 1
Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2 oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. 2 Podatnicy podatków obrotowego i dochodowego wykonujący działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej mogą opłacać te podatki w formie ryczałtu na zasadach określonych w rozporządzeniu, jeżeli:
1) sprzedają swoje wyroby lub świadczą usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej wyłącznie na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej,
2) 3 osiągają obrót ze sprzedaży wyrobów lub świadczenia usług nie przekraczający 1.920.000 zł rocznie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4,
3) posiadają książkę zamówień dla osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej, zwaną dalej "książką zamówień",
4) nie wykonują sami ani ich małżonkowie poza działalnością zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej innej działalności podlegającej podatkowi obrotowemu, chyba że przepisy szczególne dotyczące opodatkowania tej innej działalności stanowią inaczej.
2. Istotne cechy wytwórczości ludowej i artystycznej określają odrębne przepisy wydane przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
§  2. Jeżeli podatnik osiąga przychody z innych źródeł niż określone w § 1 ust. 1, podlegające tylko podatkowi dochodowemu, dochody z tych źródeł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach; do dochodów tych stosuje się stopę podatku odpowiadającą dochodowi osiągniętemu ze wszystkich źródeł przychodów podatnika i jego małżonka, z wyjątkiem przychodów zwolnionych od podatku dochodowego bądź odrębnie opodatkowanych tym podatkiem z mocy przepisów szczególnych.
§  3. 4 W zakresie działalności opodatkowanej ryczałtem podatnicy zwolnieni są od obowiązku składania zeznań podatkowych.
§  4. 5  
1. 6 Stawki ryczałtu wynoszą:
Od obrotu miesięcznego zł Ze sprzedaży wyrobów % Ze świadczenia usług %
do 70.000 10 5
od nadwyżki ponad 70.000 do 90.000 10 10
od nadwyżki ponad 90.000 do 110.000 11 16
od nadwyżki ponad 110.000 do 130.000 13 18
od nadwyżki ponad 130.000 do 150.000 16 19
od nadwyżki ponad 150.000 18 21",
2. Stawki ryczałtu określone w ust. 1 od obrotów ze sprzedaży wyrobów przeznaczonych na eksport obniża się o 30%.
3. 7 Stawki ryczałtu określone w ust. 1 od obrotów ze sprzedaży wyrobów, z wyjątkiem określonych w ust. 2, lub świadczenia usług, dla których właściwe są stawki podatku obrotowego wyższe od wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50), w tym również ze sprzedaży produktów lub usług luksusowych, podwyższa się o różnicę pomiędzy stawkami tego podatku określonymi dla tych wyrobów i usług na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o podatku obrotowym lub art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77) a stawkami wymienionymi w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku obrotowym.
4. Przy ocenie zachowania warunków do zastosowania ryczałtu (§ 1 ust. 1) nie wlicza się do obrotu kwot stanowiących różnicę w obliczeniu ryczałtu wynikłą z zastosowania przepisu ust. 3.
§  5. 8 Obrotem jest suma należności wynikająca z wystawionych rachunków. W celu ustalenia stawki ryczałtu przyjmuje się obrót osiągnięty od początku danego miesiąca, wynikający z zapisów w książce zamówień. W razie wykonywania działalności w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej przez małżonków obroty małżonków łączy się.
§  6. 9 Książki zamówień, wydane według ustalonego wzoru, są doręczane podatnikom na ich wniosek jako druki ścisłego zarachowania przez organy podatkowe stopnia podstawowego właściwe według miejsca zamieszkania podatnika, po okazaniu odpowiedniego dowodu, stwierdzającego wykonywanie działalności w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej. W razie wykonywania działalności przez małżonków doręcza się im jedną książkę zamówień na ich wspólny wniosek. Podatnicy opłacający ryczałt są zwolnieni od odrębnego zgłaszania obowiązku podatkowego w zakresie objętym ryczałtem.
§  7.
1. Podatnik jest obowiązany przedstawić książkę zamówień jednostce gospodarki uspołecznionej każdorazowo przy wystawianiu rachunku i przy każdej zapłacie należności przypadającej z tytułu sprzedaży wyrobów lub świadczonych usług. Jednostka gospodarki uspołecznionej wypełnia odpowiednie rubryki książki zamówień i pobiera jako płatnik ryczałt według stawek określonych w § 4 ust. 1.
2. 10 Pobrane w danym miesiącu kwoty ryczałtu płatnik jest obowiązany przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego do dnia 5 następnego miesiąca.
3. 11 Płatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję pobranych kwot ryczałtu oraz równocześnie z przekazaniem tych kwot złożyć urzędowi skarbowemu ich wykaz, zamieszczając w nim imię i nazwisko podatnika, jego adres, sumę wypłaty i kwotę pobranego ryczałtu.
4. Przy otrzymaniu pierwszej należności w danym roku podatkowym podatnik obowiązany jest złożyć jednostce gospodarki uspołecznionej pisemne oświadczenie stwierdzające okoliczności wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4. W razie zmiany tych okoliczności podatnik obowiązany jest zawiadomić o tym pisemnie tę jednostkę gospodarki uspołecznionej, na której rzecz dokona sprzedaży wyrobów lub świadczenia usług po raz pierwszy po powstaniu zmian. Od wypłaty należności płatnik pobiera w tym wypadku przedpłaty na podatki obrotowy i dochodowy.
§  8. 12 O zmianach określonych w § 7 ust. 4 podatnik obowiązany jest zawiadomić również właściwy urząd skarbowy najpóźniej w dniu dokonania sprzedaży wyrobów lub świadczenia usług po raz pierwszy po powstaniu zmian.
§  9.
1. 13 Podatnicy podlegają wyłączeniu z opodatkowania w formie ryczałtu i są obowiązani opłacać podatki obrotowy i dochodowy na ogólnych zasadach:
1) za część roku podatkowego - w razie zawiadomienia urzędu skarbowego o zmianach powodujących utratę uprawnienia do opłacania ryczałtu,
2) za cały rok podatkowy - w razie podania w oświadczeniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym, powodujących nieuzasadnione opłacanie ryczałtu, bądź niezawiadomienia urzędu skarbowego o zmianach powodujących utratę uprawnienia do opłacania ryczałtu.
2. 14 Do podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, za tę część roku, w której nie podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu na podstawie niniejszego rozporządzenia, może być zastosowane opodatkowanie w formie innego ryczałtu, jeżeli wykonują działalność w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej w warunkach uprawniających do korzystania z tego ryczałtu i złożą wniosek o jego zastosowanie.
3. 15 Do podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za tę część roku, w której nie podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu na podstawie niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się dochód osiągnięty w tej części roku i stosuje się do niego stopę podatku odpowiadającą dochodowi obliczonemu w stosunku rocznym.
4. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 kwoty wpłacone na poczet ryczałtu zalicza się na opłatę związaną ze zgłoszeniem obowiązku podatkowego oraz na podatki obrotowy i dochodowy za dany rok podatkowy.
5. W razie wyłączenia z grupy osób opłacających ryczałt za część roku podatkowego obowiązek uiszczenia opłaty związanej ze zgłoszeniem obowiązku podatkowego oraz założenia właściwych ksiąg powstaje od dnia dokonania sprzedaży wyrobów lub świadczenia usług po raz pierwszy po powstaniu zmian powodujących utratę uprawnień do opłacania ryczałtu.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do należności z tytułu sprzedaży wyrobów lub świadczonych usług wypłaconych po dniu 1 stycznia 1982 r.
1 Tytuł rozporządzenia zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 marca 1988 r. (Dz.U.88.8.59) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 1988 r.

4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
5 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
6 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 marca 1988 r. (Dz.U.88.8.59) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 1988 r.
7 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 marca 1988 r. (Dz.U.88.8.59) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 1988 r.
8 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
9 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
10 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
11 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
12 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
13 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
14 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.
15 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (Dz.U.84.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1984 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.5.40

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 13/02/1982
Data ogłoszenia: 26/02/1982
Data wejścia w życie: 26/02/1982