Zasady opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń.

Dz.U.82.5.37
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 lutego 1982 r.
w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 pkt 2 i art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń według skali określonej w art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) podlegają nie wynikające ze stosunku pracy przychody z wykonywanej osobiście twórczości lub działalności plastycznej, fotograficznej lub lutniczej, nie wyłączając sprzedaży dzieła, jeżeli:
1) 1 wszystkie wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzeń za przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji na korzystanie z tych praw, otrzymywanych przez osoby nie zrzeszone w stowarzyszeniach twórców lub na konto Przedsiębiorstwa Państwowego "Sztuka Polska", są wpłacane na konto właściwego stowarzyszenia twórców, a mianowicie:
a) z zakresu działalności plastycznej, z wyjątkiem wchodzącej w zakres fotografii artystycznej - na konto Przedsiębiorstwa Państwowego "Sztuka Polska",
b) z zakresu fotografii artystycznej - na konto Związku Polskich Artystów Fotografików,
c) z zakresu architektury - na konto Stowarzyszenia Architektów Polskich,
d) z zakresu działalności lutniczej - na konto Związku Polskich Artystów Lutników;
2) w odniesieniu do przychodów z działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej zachowane zostaną ponadto warunki określone w § 2, a w zakresie fotografii artystycznej - określone w § 3.
2. Przez twórczość lub działalność plastyczną, fotograficzną lub lutniczą rozumie się twórczość i działalność malarską, rzeźbiarską, graficzną, scenograficzną, konserwacyjną, twórczość i działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i rękodzielniczego, sztuki warsztatowej, fotografii artystycznej (fotografiki), twórczość lub działalność architektoniczną w dziedzinie tworzenia dzieł architektonicznych w zakresie chronionym przez prawo autorskie, a także twórczość lub działalność lutniczą, to jest budowę artystyczną, korektę i konserwację instrumentów smyczkowych.
3. 2 Obliczenia podatku od wynagrodzeń wymienionych w ust. 1 i wpłacenia go do budżetu właściwego organu podatkowego dokonuje właściwe stowarzyszenie twórców a w odniesieniu do wynagrodzeń wynikających z działalności plastycznej - Przedsiębiorstwo Państwowe "Sztuka Polska"; w tym celu podatnik jest obowiązany złożyć dokonującemu wypłaty oświadczenie, że zgadza się na przekazanie całej należnej mu kwoty wynagrodzenia na konto właściwych jednostek określonych w ust. 1 pkt 1.
4. Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania do wynagrodzeń z twórczości lub działalności plastycznej, wypłacanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej określone przez Ministra Kultury i Sztuki. W tym wypadku obowiązek obliczenia i pobrania podatku od wynagrodzeń obciąża jednostkę gospodarki uspołecznionej, która dokonuje wypłaty.
5. Twórczością lub działalnością plastyczną w zakresie sztuki warsztatowej jest wykonywanie przez artystę plastyka artystycznych przedmiotów użytkowych według projektów własnych.
6. Uprawnienie do wykonywania zawodu powinno być stwierdzone w odniesieniu do:
1) 3 artysty plastyka:
- dyplomem ukończenia wyższej uczelni plastycznej lub
- legitymacją właściwego związku twórczego plastyków, lub
- zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki stwierdzającym wykonywanie zawodu artysty plastyka,
2) artysty fotografika:
- dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie fotografiki artystycznej lub
- legitymacją Związku Polskich Artystów Fotografików, lub
- zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki stwierdzającym wykonywanie zawodu artysty fotografika,
3) architekta:
- dyplomem ukończenia wydziału architektury oraz zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki przyznającym status architekta-twórcy,
4) artysty lutnika:
- dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie lutnictwa lub
- zaświadczeniem Związku Polskich Artystów Lutników.
7. Twórczość (działalność plastyczną, fotograficzną lub lutniczą) uznaje się za wykonywaną osobiście także wtedy, gdy artysta plastyk, fotografik lub lutnik:
1) w wyjątkowych przypadkach zatrudnia za zgodą terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego jednego pracownika do prac o charakterze pomocy technicznej,
2) wykonuje twórczość z elementów dostarczonych przez zamawiającego, przy czym przychodem z tej działalności jest wynagrodzenie otrzymane przez artystę plastyka, fotografika lub lutnika z pominięciem wartości elementów dostarczonych.
§  2.
1. Przychody z twórczości lub działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli zachowane zostaną następujące warunki:
1) prace autorów są oznaczone inicjałami, monogramami, symbolami, podpisami bądź innymi sposobami wskazującymi indywidualnie twórcę pracy,
2) artysta plastyk prowadzi ewidencję, w której zapisuje prace oryginalne i ich kopie w miarę ich wykonania ze wskazaniem co do każdego dzieła ilości wykonanych egzemplarzy i ich kopii lub metrów tkanin,
3) ilość kopii z każdej pracy oryginalnej wykonywanej osobiście przez plastyka, a także przy pomocy technicznej (§ 1 ust. 7 pkt 1), nie przekracza norm przewidzianych w załączniku do rozporządzenia; w wyjątkowych wypadkach terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, na wniosek podatnika lub dokonującego wypłaty, może zezwolić na przekroczenie norm ilościowych.
2. Jeżeli artysta plastyk dokonuje sprzedaży własnych wyrobów z przeznaczeniem na eksport bezpośrednio właściwemu przedsiębiorstwu handlu zagranicznego bądź za pośrednictwem spółdzielni przemysłu ludowego i artystycznego zrzeszonej w Krajowym Związku Przemysłu Ludowego i Artystycznego CPLiA, do przedmiotów wytworzonych na eksport i osiągniętych z tego tytułu przychodów nie mają zastosowania przepisy ust. 1 pkt 2, z tym że artysta plastyk jest obowiązany wydawać kolejno numerowane rachunki na sprzedaż tych przedmiotów i przechowywać kopie tych rachunków.
3. 4 Jeżeli część należności z tytułu sprzedaży na eksport ma być przekazana na rachunek dewizowy podatnika, to do tej części należności nie mają zastosowania przepisy § 1 ust. 1 pkt 1, natomiast Przedsiębiorstwo Państwowe "Sztuka Polska" obowiązane jest potrącić podatek od pozostałej części należności, przyjmując za podstawę obliczenia wysokości podatku całą należność.
§  3.
1. Przychody z twórczości lub działalności w zakresie fotografii artystycznej (fotografiki) podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli:
1) artysta fotografik nie prowadzi zakładu usługowego; za równoznaczne z prowadzeniem takiego zakładu uważa się również wykonywanie na zamówienie zdjęć o charakterze użytkowym (np. do legitymacji, zdjęć okolicznościowych itp.), chyba że zamawiającym jest jednostka gospodarki uspołecznionej,
2) ilość identycznych fotogramów nie przekracza 200 sztuk.
2. W wyjątkowych wypadkach Minister Kultury i Sztuki na wniosek podatnika lub dokonującego wypłaty może zezwolić na przekroczenie norm określonych w ust. 1 pkt 2.
§  4. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1968 r. w sprawie określania przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej, podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym (Monitor Polski z 1968 r. Nr 10, poz. 61, z 1973 r. Nr 35, poz. 214, z 1974 r. Nr 11, poz. 84 i z 1976 r. Nr 42, poz. 205).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

NORMY ILOŚCIOWE PRZEDMIOTÓW WYKONYWANYCH WEDŁUG JEDNEGO WZORU

1. Elementy wyposażenia wnętrza oraz elementy plastyczne architektury stałej i wystawienniczej, jak meble, wazy dekoracyjne, popielnice, elementy oświetleniowe sufitowe i ścienne (stałe) oraz lampy meblowe, kraty do drzwi i okien, itp., formy plastyczne typu architektonicznego z materiałów różnych, reklamy duże 20 sztuk

2. Formy plastyczne w zakresie przedmiotów użytkowych, zabawkarstwa i stroju, jak kasety, naczynia stołowe i dekoracyjne, wazony, lampy stojące i przenośne, kinkiety, biżuteria, popielniczki, puchary, zabawki, maskotki, artystyczna galanteria konfekcyjna itp., elementy reklamowe z materiałów różnych 100 sztuk

3. Tkaniny:

a) tkaniny dekoracyjne o raporcie zamkniętym, wykonane w różnych technikach 15 sztuk

b) tkaniny z metra wykonane techniką filmodruku 150 mb.

c) tkaniny z metra tkane lub dziane 100 mb.

d) tkaniny konfekcyjne o raporcie zamkniętym, wykonane w różnych technikach 100 sztuk

e) tkaniny z metra malowane w różnych technikach 100 mb.

Zmianę koloryzacji tkaniny uważa się za nowy wzór.

1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1983 r. (Dz.U.83.49.219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1983 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1983 r. (Dz.U.83.49.219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1983 r.
3 § 1 ust. 6 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1983 r. (Dz.U.83.49.219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1983 r.
4 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1983 r. (Dz.U.83.49.219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1983 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020