Zasady ustalania okresów nieprzerwanej pracy oraz wykaz stanowisk pracy w morskich portach handlowych, uzasadniających przedstawienie do Krzyża Zasługi.

Dz.U.82.33.220
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 28 września 1982 r.
w sprawie zasad ustalania okresów nieprzerwanej pracy oraz wykazu stanowisk pracy w morskich portach handlowych, uzasadniających przedstawienie do Krzyża Zasługi.
Na podstawie art. 8 ust. 22 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1960 r. Nr 10, poz. 66 i z 1982 r. Nr 7, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych przy obsłudze statków i urządzeń portowych w:
1) Zarządzie Portu - Gdańsk,
2) Zarządzie Portu - Gdynia,
3) Zarządzie Portu - Szczecin,
4) Zakładzie Usług Portowych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
§  2. Okresem nieprzerwanej pracy, o którym mowa w § 6 uchwały Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie szczególnych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń (Monitor Polski z 1977 r. Nr 2, poz. 12 i z 1982 r. Nr 16, poz. 124), uzasadniającym przedstawienie do Krzyża Zasługi, jest okres zatrudnienia w jednostkach wymienionych w § 1 na stanowiskach pracy określonych w wykazie stanowisk pracy w morskich portach handlowych przy obsłudze statków i urządzeń portowych, uzasadniających przedstawienie do Krzyża Zasługi, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, pod warunkiem że przerwa w zatrudnieniu w tych jednostkach nie trwała dłużej niż 10 dni.
§  3. Do okresu nieprzerwanej pracy, o którym mowa w § 2, wlicza się również:
1) okresy przerw w zatrudnieniu w jednostkach, o których mowa w § 1, spowodowane niezdolnością do pracy, jeśli za okres ten pracownik pobrał zasiłek chorobowy, macierzyński lub rentę chorobową,
2) okresy zatrudnienia w jednostkach, o których mowa w § 1, przed przerwą w zatrudnieniu spowodowaną przejściem na rentę inwalidzką, jeżeli pracownik podjął ponownie zatrudnienie w tej jednostce,
3) inne okresy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  4. Do okresu nieprzerwanej pracy określonego w § 2 nie wlicza się okresów zatrudnienia w tych jednostkach wymienionych w § 1, w których stosunek pracy został rozwiązany przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub umowa o pracę wygasła wskutek porzucenia pracy przez pracownika.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

STANOWISK PRACY W MORSKICH PORTACH HANDLOWYCH PRZY OBSŁUDZE STATKÓW I URZĄDZEŃ PORTOWYCH, UZASADNIAJĄCYCH PRZEDSTAWIENIE DO KRZYŻA ZASŁUGI

1. Sztauer-trymer

2. Robotnik składowy przeładunków morskich

3. Dźwignicowy

4. Operator przeładunkowego sprzętu zmechanizowanego

5. Operator urządzeń przenośnikowo-załadowczych

6. Operator mechanizmów zasobnika wagowego

7. Operator-mechanik urządzeń elewatora i nastawni elektrycznej

8. Operator automatycznej linii obróbczej oczyszczalni wód balastowych

9. Magazynier składów przeładunkowych

10. Pracownicy zatrudnieni przy remoncie i konserwacji urządzeń i obiektów portowych

11. Dyspozytor, dysponent, gospodarz statku, ekspedytor

12. Inspektor w wydziale przeładunkowym, urządzeń i sprzętu przeładunkowego

13. Kierownik rejonu (zakładu) przeładunkowego

14. Kierownik wydziału (oddziału) baz przeładunkowo-składowych

15. Kierownik wydziału (oddziału) urządzeń i sprzętu przeładunkowego

16. Kierownik magazynu składowego, kierownik wydziału składowania przeładunków

17. Zastępcy kierowników wymienionych w pozycjach 13-16

18. Załogi jednostek pływających

19. Cumownik

20. Monter-ślusarz maszyn i urządzeń portowych

21. Elektromonter maszyn i urządzeń portowych

22. Operator transportowego sprzętu portowego

23. Operator urządzeń przeładunkowych

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.33.220

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady ustalania okresów nieprzerwanej pracy oraz wykaz stanowisk pracy w morskich portach handlowych, uzasadniających przedstawienie do Krzyża Zasługi.
Data aktu: 28/09/1982
Data ogłoszenia: 12/10/1982
Data wejścia w życie: 12/10/1982