Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach nadawania, zmiany i cofania uprawnień do prowadzenia handlu zagranicznego.

Dz.U.82.25.184
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 12 sierpnia 1982 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach nadawania, zmiany i cofania uprawnień do prowadzenia handlu zagranicznego.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o uprawnieniach do prowadzenia handlu zagranicznego (Dz. U. Nr 7, poz. 59) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia handlu zagranicznego (koncesji) powinien zawierać:
1) nazwę, status prawny i siedzibę wnioskodawcy,
2) przedmiot i zakres wnioskowanej koncesji,
3) proponowaną formę prawną i organizacyjną wykonywania wnioskowanej koncesji (dotyczy wyłącznie osób prawnych),
4) informacje dotyczące spełnienia warunków, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,
5) przewidywaną roczną wielkość eksportu lub importu w okresie najbliższych 5 lat,
6) zakładany import, niezbędny do uzyskania przewidywanego eksportu.
2. Do wniosku o nadanie koncesji należy dołączyć:
1) uzasadnienie wskazujące korzyści dla gospodarki narodowej w razie nadania koncesji,
2) opinię banku finansującego, jeżeli chodzi o osoby prawne, lub właściwego organu finansowego, jeżeli chodzi o osoby fizyczne,
3) opinię organu założycielskiego (dotyczy przedsiębiorstw państwowych),
4) opinię centralnego organu nadzorującego lub zrzeszającego, jeżeli chodzi o wniosek osoby fizycznej lub prawnej nie będącej przedsiębiorstwem państwowym, o ile osoby te posiadają organ nadzorujący lub zrzeszający,
5) odpis z rejestru sądowego w razie złożenia wniosku przez osobę prawną,
6) odpis uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zaświadczenie organu administracji państwowej stopnia podstawowego w razie prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania innych zajęć rolniczych - w razie złożenia wniosku przez osobę fizyczną.
§  2. W razie wystąpienia o zmianę nadanej koncesji wniosek powinien zawierać informacje i załączniki, o których mowa w § 1, odpowiednio do zakresu wnioskowanej zmiany.
§  3.
1. Decyzja o nadaniu koncesji powinna zawierać:
1) nazwę, siedzibę i status prawny jednostki koncesjonowanej,
2) określenie formy prawnej i organizacyjnej wykonywania koncesji,
3) szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu koncesji,
4) określenie czasu ważności koncesji.
2. Decyzja o nadaniu koncesji może zawierać zobowiązanie:
1) uzyskiwania zgody Ministra Handlu Zagranicznego na tworzenie za granicą własnych oddziałów i spółek oraz przystąpienie do spółek istniejących,
2) prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych we współpracy z polskimi placówkami ekonomiczno-handlowymi,
3) uzgadniania z Ministrem Handlu Zagranicznego kandydatów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych realizujących bezpośrednio zadania w zakresie handlu zagranicznego (dotyczy wyłącznie osób prawnych),
4) akceptacji przez Ministra Handlu Zagranicznego kandydatów - obywateli polskich, przewidzianych do zatrudnienia w zagranicznej sieci handlowej.
§  4.
1. Decyzja o zmianie lub cofnięciu koncesji powinna zawierać uzasadnienie.
2. Przed podjęciem decyzji o zmianie lub cofnięciu koncesji jednostka koncesjonowana jest wzywana do złożenia odpowiednich wyjaśnień.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.25.184

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach nadawania, zmiany i cofania uprawnień do prowadzenia handlu zagranicznego.
Data aktu: 12/08/1982
Data ogłoszenia: 27/08/1982
Data wejścia w życie: 27/08/1982