Zasady i tryb zgłaszania obowiązku podatkowego (rejestracji podatkowej) przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.82.24.172
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 lipca 1982 r.
w sprawie zasad i trybu zgłaszania obowiązku podatkowego (rejestracji podatkowej) przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 7, poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Obowiązek podatkowy zgłaszają:
1) jednostki gospodarki uspołecznionej wymienione w art. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 7, poz. 55), zwanej dalej "ustawą",
2) 1 zakłady jednostek gospodarki uspołecznionej sporządzające bilans i obowiązane do uiszczania podatków zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy

- zwane dalej: "jednostkami gospodarczymi".

§  2.
1. 2 Jednostki gospodarcze zgłaszają organowi podatkowemu powstanie obowiązku podatkowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności powodującej powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednostkami gospodarczymi uiszczającymi podatek są zakłady jednostek gospodarki uspołecznionej sporządzające bilans, zgłaszają one organowi podatkowemu powstanie obowiązku podatkowego w terminie 30 dni od dnia dokonania ustaleń lub wyrażenia zgody, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.
2. Zgłoszenia obowiązku podatkowego dokonuje się przez złożenie w dwóch egzemplarzach zgłoszenia rejestracyjnego.
3. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać następujące dane według stanu na dzień złożenia zgłoszenia:
1) pełną i skróconą nazwę jednostki gospodarczej, jej siedzibę, przedmiot działalności gospodarczej i datę jej rozpoczęcia; przedsiębiorstwa państwowe podają ponadto nazwę i siedzibę organu założycielskiego, a pozostałe jednostki gospodarcze - nazwę i siedzibę organu nadrzędnego,
2) numer statystyczny jednostki gospodarczej nadany jej przez Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu identyfikacji i klasyfikacji jednostek gospodarki narodowej,
3) 3 numer rejestru przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek lub organizacji społecznych,
4) wyszczególnienie:
a) podatków, które jednostka gospodarcza ma obowiązek wpłacać do budżetu,
b) niepodatkowych należności budżetowych,
c) dotacji otrzymywanych z budżetu państwa,
5) numer rachunku rozliczeniowego w banku finansującym działalność jednostki,
6) wskazanie aktu stanowiącego podstawę prawną działalności jednostki gospodarczej oraz aktu normującego zasady gospodarki finansowej,
7) wykaz podległych zakładów sporządzających bilans.
4. Zgłoszenie rejestracyjne podpisują kierownik i główny księgowy jednostki gospodarczej.
§  3. 4  
1. Jednostki gospodarcze, z zastrzeżeniem ust. 2, składają zgłoszenia rejestracyjne właściwemu urzędowi skarbowemu.
2. Jednostki gospodarcze dokonujące wpłat podatków bądź niepodatkowych należności budżetowych w kilku organach podatkowych są obowiązane złożyć odrębne zgłoszenia rejestracyjne w każdym z tych organów.
3. Jednostki gospodarcze podległe Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych składają zgłoszenia rejestracyjne Ministrowi Finansów, z wyjątkiem zgłoszeń rejestracyjnych dotyczących podatku od nieruchomości, które są składane właściwemu ze względu na położenie nieruchomości urzędowi skarbowemu; zgłoszenia rejestracyjne dotyczące podatku od nieruchomości są dokonywane przez jednostki gospodarcze po raz pierwszy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  4.
1. Organy podatkowe, przyjmujące zgłoszenie rejestracyjne, wydają jednostce gospodarczej drugi egzemplarz zgłoszenia, potwierdzając na nim zgłoszenie obowiązku podatkowego.
2. 5 Urzędy skarbowe na podstawie danych wynikających ze zgłoszeń rejestracyjnych zawiadamiają w ciągu miesiąca po upływie I półrocza właściwe terenowe organy administracji państwowej o tym, które jednostki gospodarcze wpłacają na rachunek urzędu skarbowego podatki i niepodatkowe należności budżetowe, stanowiące dochód budżetu terenowego. W zawiadomieniu podaje się nazwę i adres jednostki gospodarczej, a także rodzaj podatku oraz należności budżetowej.
§  5.
1. Jednostki gospodarcze są obowiązane zawiadomić pisemnie właściwy organ, wymieniony w § 3, o zmianie danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym (§ 2 ust. 3).
2. Przepis ust. 1 stosuje się również w razie likwidacji lub połączenia jednostek gospodarczych.
3. Zawiadomienie o zmianach, o których mowa w ust. 1 i 2, powinno być dokonane najpóźniej w terminie 30 dni od daty ich powstania.
§  6. Jednostki gospodarcze, zgłaszające obowiązek podatkowy na podstawie niniejszego rozporządzenia, złożą zgłoszenia rejestracyjne w terminie do dnia 31 października 1982 r.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1982 r.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 września 1984 r. (Dz.U.84.50.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1984 r.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 września 1984 r. (Dz.U.84.50.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1984 r.
3 § 2 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 września 1984 r. (Dz.U.84.50.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1984 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 września 1984 r. (Dz.U.84.50.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1984 r.
5 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 18 września 1984 r. (Dz.U.84.50.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1984 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.24.172

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady i tryb zgłaszania obowiązku podatkowego (rejestracji podatkowej) przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 31/07/1982
Data ogłoszenia: 19/08/1982
Data wejścia w życie: 19/08/1982, 01/07/1982