Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków.

Dz.U.82.21.153
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków.
Na podstawie art. 62 ust. 3, art. 107 ust. 3 pkt 4 i art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230 i z 1980 r. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków (Dz. U. Nr 41, poz. 214) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się następujące kary pieniężne za jednostkę ładunku wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, wprowadzonych do wód lub do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych w ciągu doby:

15 zł w I kategorii,

12 zł w II kategorii,

9 zł w III kategorii,

6 zł w IV kategorii,

3 zł w V kategorii.";

2) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Ustala się następujące kary pieniężne za przekroczenie dozwolonej temperatury ścieków:

1) 0,30 zł za 1 m3/dobę ścieków, jeżeli ich temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej niż 5°C,

2) 6 zł za 1 m3/dobę ścieków, jeżeli ich temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 5°C lub więcej.";

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Ustala się następujące kary pieniężne za przekroczenie dozwolonej wartości pH ścieków:

1) 6 zł za 1 m3/dobę ścieków, jeżeli wartość pH ścieków jest wyższa od górnej lub niższa od dolnej granicy dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH,

2) 12 zł za 1 m3/dobę ścieków, jeżeli wartość pH ścieków jest wyższa od górnej lub niższa od dolnej granicy dopuszczalnej o 0,5 pH lub więcej.";

4) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się karę pieniężną za przekroczenie dozwolonej wielkości skażeń promieniotwórczych w ściekach w wysokości 30 zł za 1 m3/dobę wprowadzonych ścieków.";

5) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. Na obszarze województwa katowickiego wymierza się zakładom kary proporcjonalnie wyższe w stosunku do stopnia przekroczenia warunków odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz do stanowiących własność Państwa urządzeń kanalizacyjnych. Zwiększona kara nie może przekroczyć 300% kwoty kar określonych w rozporządzeniu."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020