Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.82.18.143
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Na podstawie art. 5 § 1 i art. 6 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 r. Nr 50, poz. 316 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183), art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234 oraz z 1982 r. Nr 11, poz. 82) i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1980 r. Nr 15, poz. 54 i z 1981 r. Nr 32, poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) skreśla się pkt 27;
b) dotychczasowe pkt 28-47 oznacza się odpowiednio jako pkt 27-46;
2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprawy z obszaru województw leszczyńskiego i pilskiego podlegają rozpoznaniu przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu.";

3) w § 3 ust. 29 (w województwie pilskim):
a) dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

"1) Sąd Rejonowy w Chodzieży dla miast: Chodzież, Margonin, Szamocin i Ujście oraz gmin: Budzyń, Chodzież, Kaczory, Margonin, Ryczywół, Szamocin i Ujście",

b) dotychczasowe pkt 1-5 oznacza się odpowiednio jako pkt 2-6,
c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Sąd Rejonowy w Pile dla miast: Piła, Wyrzysk i Wysoka oraz gmin: Białośliwie, Wyrzysk i Wysoka",

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Sąd Rejonowy w Wągrowcu dla miast: Gołańcz, Rogoźno i Wągrowiec oraz gmin: Damasławek, Gołańcz, Rogoźno, Wapno i Wągrowiec";

4) w § 4 ust. 29 (w województwie pilskim):
a) dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

"1) w Sądzie Rejonowym w Chodzieży, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

b) dotychczasowe pkt 1-5 oznacza się odpowiednio jako pkt 2-6.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1982 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.18.143

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Data aktu: 28/06/1982
Data ogłoszenia: 30/06/1982
Data wejścia w życie: 01/07/1982