Utworzenie Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej.

Dz.U.82.13.104
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 kwietnia 1982 r.
w sprawie utworzenia Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej.
Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się placówkę typu naukowo-dydaktycznego pod nazwą "Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej", zwaną dalej "Centrum".
2. Zadaniem Centrum jest organizowanie i prowadzenie podyplomowego kształcenia osób z wyższym wykształceniem w celu przygotowania ich do odpowiedzialnej i samodzielnej pracy w administracji państwowej.
3. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) prowadzenie podyplomowych studiów w zakresie administracji państwowej oraz zarządzania gospodarką narodową,
2) uczestniczenie w prowadzeniu badań w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji państwowej oraz teorii organizacji i zarządzania,
3) współdziałanie z ośrodkami resortowymi oraz wojewódzkimi w doskonaleniu kadr kierowniczych administracji i zarządzania,
4) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz instytutami naukowymi w zakresie objętym działalnością Centrum,
5) podejmowanie innych zadań związanych z podyplomowym kształceniem pracowników administracji państwowej.
4. Centrum realizuje zadania określone w ust. 2 i 3, współdziałając bezpośrednio z Instytutem Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr.
§  2. Centrum posiada osobowość prawną oraz ma prawo do używania pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła państwowego pośrodku i z napisem w otoku zawierającym nazwę Centrum.
§  3.
1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych oraz zastępcy dyrektora do spraw organizacyjnych.
2. W Centrum działa Rada Naukowo-Dydaktyczna Centrum, zwana dalej "Radą". Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Centrum.
3. Dyrektor Centrum zobowiązany jest do zasięgania opinii Rady we wszystkich podstawowych sprawach dydaktycznych i naukowych Centrum.
§  4.
1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Szef Urzędu Rady Ministrów.
2. Szef Urzędu Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska:
1) nadaje Centrum statut, określający szczegółową organizację i zakres działania Centrum,
2) zatwierdza, przedstawiony przez dyrektora Centrum po zaopiniowaniu przez Radę, program oraz zasady kształcenia w Centrum,
3) ustala zasady rekrutacji.
3. Szef Urzędu Rady Ministrów mianuje dyrektora Centrum oraz jego zastępców. Dyrektor Centrum jest mianowany spośród profesorów i docentów reprezentujących dyscypliny naukowe, związane z działalnością Centrum.
§  5. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki może określić w porozumieniu z Szefem Urzędu Rady Ministrów oraz Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska zadania dyrektora Centrum w zakresie koordynacji podyplomowego kształcenia osób z wyższym wykształceniem na potrzeby administracji państwowej.
§  6.
1. Wydatki Centrum są finansowane z budżetu centralnego, w części dotyczącej Urzędu Rady Ministrów.
2. W sprawach praw i obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020