Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.

Dz.U.82.12.95
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 kwietnia 1982 r.
w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.
Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2 oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
§  1. Rzemieślnicy trudniący się przerobem surowca rybnego, z wyjątkiem wytwarzania konserw, mogą opłacać podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu, na zasadach określonych w rozporządzeniu, jeżeli:
1) dokonują przerobu:
a) na rachunek własny surowca rybnego zakupionego wyłącznie od jednostek gospodarki uspołecznionej lub
b) na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej powierzonego surowca rybnego i cały uzyskany produkt gotowy, przekazują zleceniodawcy albo
c) równocześnie na rachunek własny i na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej na zasadach określonych pod lit. a) i b), pod warunkiem wykonania w ciągu roku podatkowego umów zawartych z jednostkami gospodarki uspołecznionej na przerób surowca rybnego,
2) 1 prowadzą książkę zakupionego i powierzonego surowca rybnego, wydaną im przez właściwy urząd skarbowy,
3) nie wykonują sami ani ich małżonkowie innej działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem obrotowym, chyba że przepisy szczególne dotyczące opodatkowania tej innej działalności stanowią inaczej.
§  2. 2  
1. Wniosek o zastosowanie ryczałtu na rok podatkowy rzemieślnik powinien złożyć przy zgłoszeniu obowiązku podatkowego urzędowi skarbowemu.
2. Decyzję w sprawie zastosowania ryczałtu urząd skarbowy wydaje w terminie dwutygodniowym od otrzymania wniosku, doręczając równocześnie rzemieślnikowi poświadczoną książkę zakupionego i powierzonego surowca rybnego.
§  3. Jeżeli rzemieślnik, poza przychodami objętymi ryczałtem, osiąga dochody ze źródeł przychodów podlegających tylko podatkowi dochodowemu, dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach; do dochodu osiągniętego z tych źródeł przychodów stosuje się stopę podatku odpowiadającą dochodowi osiągniętemu ze wszystkich źródeł przychodów rzemieślnika i jego małżonka, z wyjątkiem przychodów zwolnionych od podatku dochodowego bądź odrębnie opodatkowanych tym podatkiem z mocy przepisów szczególnych.
§  4.
1. 3 Stawki ryczałtu wynoszą:
1) przy dokonywaniu przerobu surowca rybnego na rachunek własny:
od wartości surowca rybnego zakupionego w ciągu roku podatkowego %
od nadwyżki ponad zł do
2.500.000 3,3
2.500.000 3.000.000 4,9
3.000.000 5.000.000 7,5
5.000.000 10.000.000 10,2
10.000.000 20.000.000 13,0
20.000.000 15,5
2) przy dokonywaniu przerobu surowca rybnego na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej:
od kwoty wypłaconej w ciągu roku podatkowego za przerób surowca rybnego %
od nadwyżki ponad zł do
3.000.000 2,0
3.000.000 4.000.000 4,7
4.000.000 5.000.000 6,0
5.000.000 10.000.000 7,7
10.000.000 15.000.000 9,9
15.000.000 11,0
2. Stawki ryczałtu określone w ust. 1 pkt 1 od wartości surowca rybnego zakupionego w okresie od czerwca do sierpnia obniża się o 30%.
3. Stawki ryczałtu określone w ust. 1 pkt 2 od kwot wypłaconych za wędzenie szprotów powierzonych w okresie od października do maja obniża się o 30%.
4. 4 Przez kwotę wypłaconą za przerób (ust. 1 pkt 2) rozumie się także zapłatę za dodane przez rzemieślnika opakowanie (skrzynki) oraz za transport surowca rybnego i produktów gotowych, wykonany przy użyciu własnego środka transportu.
§  5. 5 Ryczałt od przychodów z przerobu określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 rzemieślnik oblicza, wypełniając odpowiednie rubryki książki zakupionego i powierzonego surowca rybnego, oraz wpłaca w ratach miesięcznych do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, przedstawiając książkę w tym terminie urzędowi skarbowemu w celu potwierdzenia prawidłowości obliczenia i wpłaty ryczałtu.
§  6.
1. Ryczałt od przychodów z przerobu określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 oblicza i pobiera jako płatnik jednostka gospodarki uspołecznionej przy każdej wypłacie należności, na podstawie przedstawionej przez rzemieślnika książki zakupionego i powierzonego surowca rybnego, wypełniając odpowiednie rubryki książki.
2. 6 Pobrane w danym miesiącu kwoty ryczałtu płatnik jest obowiązany przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 5 następnego miesiąca.
3. 7 Płatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję pobranych kwot ryczałtu oraz równocześnie z przekazaniem tych kwot złożyć urzędowi skarbowemu wykaz, w którym określa imię i nazwisko rzemieślnika, jego adres, sumę wypłaty i kwotę pobranego ryczałtu.
§  7. Rzemieślnicy opłacający ryczałt są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych.
§  8. 8 Rzemieślnicy opłacający ryczałt są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy o zmianach powodujących powstanie obowiązku podatkowego na ogólnych zasadach nie później niż w dniu powstania tego obowiązku, zwracając jednocześnie książkę zakupionego i powierzonego surowca rybnego. W tym samym terminie rzemieślnicy ci są obowiązani założyć właściwe księgi (podatkowe, handlowe).
§  9.
1. Rzemieślnicy opłacający ryczałt tracą prawo do tej formy opodatkowania i są obowiązani do opłacania podatków obrotowego i dochodowego na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy w razie:
1) wprowadzenia w błąd organu podatkowego przez podanie we wniosku danych niezgodnych ze stanem faktycznym, powodujących nieuzasadnione przyznanie ryczałtu,
2) powstania w ciągu roku podatkowego okoliczności uzasadniających obowiązek podatkowy na ogólnych zasadach,
3) 9 nieprzedstawienia w terminie urzędowi skarbowemu książki zakupionego i powierzonego surowca rybnego lub stwierdzenia przez ten organ nierzetelnego prowadzenia tej książki.
2. W wypadku określonym w ust. 1 kwoty wpłacone tytułem ryczałtu zostaną zaliczone na poczet zobowiązań podatkowych, ustalonych na ogólnych zasadach.
§  10.
1. Stawki ryczałtu, określone w § 4 ust. 1 pkt 1, ustala się w roku podatkowym 1982 w wysokości 3,3% od wartości zakupionego w ciągu tego roku surowca rybnego.
2. Terminy płatności ryczałtu, określone w § 5 i § 6 ust. 2, za miesiące styczeń-kwiecień 1982 r. przesuwa się do dnia 15 maja 1982 r.
§  11. Rozporządzanie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 1982.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.
3 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 1986 r. (Dz.U.86.34.172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1986 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 1988 r. (Dz.U.88.10.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 1988 r.

4 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.
5 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.
6 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.
7 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.
8 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.
9 § 9 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.12.95

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.
Data aktu: 09/04/1982
Data ogłoszenia: 22/04/1982
Data wejścia w życie: 22/04/1982, 01/01/1982