Bezpieczeństwo i higiena pracy w rybactwie śródlądowym.

Dz.U.80.6.17
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 4 lutego 1980 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym.
Na podstawie art. 208 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy związane z chowem, hodowlą i połowami ryb w wodach śródlądowych.
§  2. Osoby przyjmowane do pracy na wodzie powinny mieć kartę pływacką.
§  3. Prace na wodzie i na lodzie powinny być prowadzone co najmniej dwuosobowo, z wyjątkiem jednoosobowej obsady rybaczówki.
§  4. Zakład pracy powinien przeszkolić pracowników w zakresie zasad ratowania tonących oraz udzielania im pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i co najmniej raz w roku przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z tym związane.
§  5. Motorowy statek rybacki, rybaczówka, baza zakładu pracy oraz grupa połowowa powinny być wyposażone w apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy.
§  6.
1. Zakład pracy powinien wyposażyć pracowników w odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej określony w resortowych normach przydziału, a podczas pracy na wodzie również w osobisty sprzęt ratunkowy (pas lub kamizelkę ratunkową).
2. Zakład pracy powinien wyposażyć w osobisty sprzęt ratunkowy inne osoby przebywające na statku rybackim.
§  7. Materiały niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w osobnych, suchych, zamykanych pomieszczeniach, w szczelnych opakowaniach, z wyraźnym określeniem zawartości i napisem lub znakiem ostrzegawczym. Napis lub znak ostrzegawczy powinien być również umieszczony na pomieszczeniu.
§  8. Przy używaniu substancji łatwo palnych w pobliżu czynnych silników i urządzeń wywołujących iskrzenie oraz źródeł otwartego ognia należy zachować szczególną ostrożność.
§  9. Zakład pracy jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami o ochronie przeciwpożarowej i zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Rozdział  2

Sprzęt rybacki.

§  10.
1. Statki rybackie powinny być szczelne; przeciekające należy uszczelniać lub wycofać z eksploatacji do czasu naprawienia.
2. Dopuszczalne obciążenie statku rybackiego, łącznie z obsługą, powinno być uwidocznione na prawej burcie.
§  11. Zabrania się naprawiania statku rybackiego oraz sprzętu połowowego na wodzie podczas silnego wiatru lub w innych warunkach, stwarzających dodatkowe niebezpieczeństwo.
§  12. W razie wystąpienia usterek w działaniu maszyn i urządzeń, braków w wyposażeniu lub uszkodzeń, których pracownik nie może usunąć we własnym zakresie, gdy mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy, należy je zgłaszać przełożonym.
§  13. Liny należy łączyć sposobami i środkami zapewniającymi bezpieczną pracę.
§  14. Statki rybackie i pojemniki służące do przewożenia i przenoszenia ryb powinny być utrzymywane w czystości i myte po każdym użyciu.
§  15. Podczas przemieszczania beczek należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza wykorzystywać do tego pochylnie wykonane z mocnego materiału i zabezpieczone przed opadnięciem.
§  16.
1. Do wchodzenia na statek rybacki i schodzenia z niego należy używać trapów lub pomostów zaopatrzonych w balustradę o wysokości co najmniej 1,1 m, składającą się z poręczy, poprzeczki oraz krawężnika, a przy znacznej różnicy poziomów - mających stopnie ułatwiające przejście.
2. Trapy i pomosty, o których mowa w ust. 1, używane w porze nocnej powinny być oświetlone.
3. Pomosty, z których wykonuje się prace przy sadzach, powinny być zaopatrzone w poręcze o wysokości co najmniej 1,1 m.
§  17. Na postoju statek rybacki powinien być zabezpieczony przed użyciem przez osoby nieuprawnione.
§  18. Zakład pracy powinien:
1) systematycznie kontrolować stan sprzętu ratunkowego,
2) raz w roku dokonywać pełnego przeglądu technicznego statków rybackich, maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi.
Rozdział  3

Połowy i prace na wodzie.

§  19.
1. Połów i praca na wodzie są zabronione w warunkach zagrażających życiu rybaków, a w szczególności podczas silnego wiatru lub burzy.
2. O rozpoczęciu połowu decyduje kierownik zakładu pracy lub - z jego upoważnienia - brygadzista, kierownik grupy połowowej albo rybak.
§  20.
1. Członkowie grupy połowowej przy wypływaniu na wodę obowiązani są zabierać ze sobą osobisty sprzęt ratunkowy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych osób przebywających na statku rybackim.
§  21. Zabrania się zabierać na statek osób i ładunku ponad dopuszczalne obciążenie.
§  22. Statek rybacki powinien być wyposażony w urządzenia do wylewania wody; na motorowym statku rybackim powinny znajdować się pompy.
§  23.
1. Motorowy statek rybacki wypływający na wodę powinien być wyposażony w koła ratunkowe umieszczone w miejscach widocznych i łatwo dostępnych, w liczbie co najmniej 1 koło na 3 osoby.
2. Za wyposażenie i sprawność sprzętu ratunkowego na motorowym statku rybackim odpowiada jego kierownik.
§  24.
1. Statek rybacki wypływający na wodę powinien być wyposażony w wiosła, a statek powyżej 5 ton wyporności - również w kotwice i bosaki.
2. Do kotwiczenia statków rybackich o długości do 8 m należy używać lin miękkich.
§  25. W razie przewożenia statkiem rybackim skrzyń, beczek, koszy lub innych ciężarów należy je ustawić w sposób nie powodujący ich przemieszczeń i przechyłu statku.
Rozdział  4

Połowy i prace na lodzie.

§  26.
1. Zabrania się prac i połowów na tafli przezroczystego lodu o grubości mniejszej niż 12 cm.
2. Zabrania się przewożenia niewodów końmi lub pojazdami mechanicznymi po tafli przezroczystego lodu o grubości mniejszej niż 18 cm.
3. Używanie samochodów i ciągników na lodzie dopuszczalne jest przy grubości tafli przezroczystego lodu wynoszącej co najmniej 25 cm.
§  27. W razie prowadzenia prac i połowów na nieprzezroczystym lodzie należy zachować szczególną ostrożność.
§  28. W temperaturze poniżej minus 18oC należy zaprzestać połowów, a poniżej minus 25oC należy zaprzestać prac na lodzie.
§  29.
1. Jeżeli stan lodu nie zapewnia bezpiecznego przeciągania niewodu przez przeręblę, taflę należy wzmocnić żerdziami lub deskami.
2. Przed przystąpieniem do prac na tafli należy:
1) oczyścić z lodu podjazdy i przejścia,
2) wydać pracownikom lodołazy (raki), jeśli lód jest szczególnie śliski.
§  30. Grupa połowowa łowiąca z lodu powinna mieć żerdź oraz linkę - rzutkę długości 50 m do podania tonącemu w razie załamania się lodu. Sprzętu tego nie wolno używać do innych celów.
§  31.
1. Wykonane w tafli otwory o średnicy większej niż 50 cm powinny być oznakowane wiechami, a mniejsze - bryłami lodu.
2. Miejsce pobierania lodu należy oznakować dodatkowo chorągiewkami i napisami ostrzegawczymi.
Rozdział  5

Prace i połowy za pomocą prądu elektrycznego.

§  32.
1. Połów za pomocą prądu elektrycznego może być prowadzony przy widoczności co najmniej 25 m, temperaturze od minus 5o do plus 35oC i prędkości wiatru do 4o w skali Beauforta.
2. Zabrania się połowu w czasie silnego wiatru, burzy lub deszczu.
§  33. Statki rybackie, na których znajdują się elektryczne urządzenia do połowu, należy oznakować stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegającymi o metodzie połowu. Podobnie należy oznakować miejsce elektrycznego połowu z brzegu.
§  34.
1. Zakład pracy może stosować urządzenia elektryczne odpowiadające wymaganiom normy branżowej i o pełnej sprawności technicznej, udokumentowanej świadectwem uprawnionego elektryka.
2. Okres ważności świadectwa nie może przekraczać 1 roku.
§  35. Zabrania się uczestnictwa pracowników niepełnoletnich w połowach za pomocą prądu elektrycznego.
§  36. Przy połowach za pomocą prądu elektrycznego należy używać szczelnych butów gumowych.
§  37.
1. Kierownik grupy połowowej powinien być przeszkolony w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych i bezpieczeństwa pracy przy używaniu tych urządzeń.
2. Kierownik jest obowiązany przeszkolić pracowników swojej grupy w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
3. Przeszkolenie określone w ust. 1 i 2 powinno być udokumentowane, a kierownik powinien mieć zaświadczenie uprawniające do kierowania grupą połowową.
4. Członek grupy połowowej powinien znać sposoby udzielania pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym.
§  38. Kierownik grupy połowowej jest obowiązany:
1) określić przed połowem bezdźwiękowe znaki porozumiewawcze,
2) obsługiwać agregat prądotwórczy zgodnie z instrukcją, a zwłaszcza sprawdzić stan elektrod, bezpieczników i przewodów doprowadzających prąd przed każdorazowym uruchomieniem urządzenia elektrycznego oraz włączać i wyłączać źródło prądu,
3) stale obserwować i kontrolować wykonywanie zadań przez członków grupy.
§  39. Zabrania się:
1) używania do połowów statków rybackich wykonanych z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny,
2) dotykania obudowy uruchomionego agregatu prądotwórczego oraz nie izolowanych części elektrod będących pod napięciem,
3) zanurzania jakiejkolwiek części ciała w odległości mniejszej niż 20 m od elektrod będących pod napięciem.
§  40.
1. W razie połowu siecią podłączoną do urządzenia elektrycznego należy wyłączyć agregat najpóźniej w chwili, gdy układ elektrod zbliży się do statku rybackiego na odległość 15 m.
2. Agregat należy wyłączyć, gdy osoba postronna znajdzie się w odległości mniejszej niż 15 m od elektrod będących pod napięciem.
§  41.
1. Jeżeli wystąpi zakłócenie funkcjonowania urządzenia elektrycznego lub zagrożenie zdrowia albo życia ludzkiego, należy natychmiast wyłączyć agregat.
2. Zabrania się naprawiania urządzeń elektrycznych pod napięciem.
Rozdział  6

Prace impregnacyjne.

§  42. Prace z użyciem substancji zawierających trujące związki lotne można powierzać jedynie mężczyznom, u których nie występują zmiany chorobowe tarczycy, wątroby, nerek i serca.
§  43. Pomieszczenie, w którym dokonuje się impregnacji, powinno mieć ognioodporny strop.
§  44.
1. Smołowania nie należy dokonywać w dni upalne; w razie konieczności smołować należy we wczesnych godzinach rannych lub wieczorem.
2. Czerpanie płynnej smoły powinno się odbywać za pomocą czerpaków z długą rączką.
§  45. Nie zużyty impregnat należy po pracy zwrócić do magazynu, a odpady zniszczyć.
§  46. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej powinny być po pracy oczyszczone i pozostawione w miejscu stałego przechowywania.
Rozdział  7

Przepisy końcowe.

§  47. W sprawach nie uregulowanych rozporządzeniem stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza przepisy dotyczące żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, stosowania środków chemicznych i nawozów mineralnych oraz impregnacji.
§  48. Zakład pracy jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami rozporządzenia.
§  49. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1980 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020