Ustawa budżetowa na rok 1980.

Dz.U.79.28.162
USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 1980
z dnia 21 grudnia 1979 r.
Art.  1.
1. Ustala się dochody budżetu Państwa w wysokości: 1.194.707.254 tys. zł

z tego:

1) wpłaty przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych 914.651.226 tys. zł
2) wpłaty instytucji finansowych i ubezpieczeniowych 154.274.997 tys. zł
3) składki na ubezpieczenia społeczne 60.777.300 tys. zł
4) wpłaty jednostek świadczących usługi socjalne i kulturalne 8.985.229 tys. zł
5) wpłaty jednostek administracji państwowej, wymiaru

sprawiedliwości, prokuratury, bezpieczeństwa publicznego

i obrony narodowej 11.777.645 tys. zł

6) podatki i opłaty od gospodarki nie uspołecznionej 13.878.600 tys. zł
7) podatki i opłaty od ludności 11.258.000 tys. zł
8) pozostałe dochody 19.104.257 tys. zł
2. Ustala się wydatki budżetu Państwa w wysokości 1.177.784.796 tys. zł

z tego:

1) finansowanie przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych 693.155.653 tys. zł
2) nauka 16.901.500 tys. zł
3) oświata i wychowanie 76.204.134 tys. zł
4) kultura i sztuka 11.784.900 tys. zł
5) ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura fizyczna i sport oraz

turystyka i wypoczynek 89.043.310 tys. zł

6) ubezpieczenia społeczne 53.291.229 tys. zł
7) obrona narodowa 65.346.343 tys. zł
8) administracja, wymiar sprawiedliwości, prokuratura i bezpieczeństwo

publiczne 48.418.059 tys. zł

9) pozostałe wydatki bieżące 12.447.187 tys. zł
10) wydatki celowe nie rozdzielone na działy i województwa 2.128.446 tys. zł
11) wydatki na inwestycje i remonty kapitalne 109.064.035 tys. zł
3. Środki ubezpieczające realizację zadań gospodarczych wynoszą 10.000.000 tys. zł
4. Rezerwa Rady Ministrów wynosi 5.000.000 tys. zł
5. Nadwyżka dochodów budżetu Państwa nad wydatkami, środkami ubezpieczającymi i rezerwą wynosi 1.922.458 tys. zł
Art.  2.

Ustala się dochody i wydatki, środki ubezpieczające realizację zadań gospodarczych oraz rezerwę i nadwyżkę budżetu centralnego w wysokości:

dochody 1.131.725.226 tys. zł

wydatki 1.114.802.768 tys. zł

środki ubezpieczające realizację zadań gospodarczych 10.000.000 tys. zł

rezerwa Rady Ministrów 5.000.000 tys. zł

nadwyżka dochodów nad wydatkami, środkami ubezpieczającymi

i rezerwą 1.922.458 tys. zł

zgodnie ze szczegółowym podziałem ustalonym w załączniku nr 1.

Art.  3.

Ustala się dochody i wydatki oraz rezerwy zbiorczych budżetów województw w wysokości:

dochody 244.861.363 tys. zł

z tego:

dochody własne 184.374.979 tys. zł

w tym:

wpływy ustalone w stosunku procentowym do wartości

sprzedaży detalicznej i usług uspołecznionych jednostek

handlowych i usługowych objętych planem centralnym

i terenowym 121.392.951 tys. zł

dotacje na inwestycje 33.884.100 tys. zł

dotacje celowe 16.898.314 tys. zł

dotacje wyrównawcze 9.703.970 tys. zł

wydatki 244.861.363 tys. zł

w tym:

rezerwy 1.347.200 tys. zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Art.  4.
1. Dochodami własnymi budżetów terenowych są:
1) wpłaty przedsiębiorstw i organizacji spółdzielczych objętych planem terenowym, z wyjątkiem podatku od funduszu płac oraz innych wpłat, które z mocy przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw i organizacji spółdzielczych stanowią dochody budżetu centralnego,
2) opłaty za świadczenia i usługi wykonywane przez jednostki budżetowe podporządkowane radom narodowym oraz pobierane przez te jednostki i urzędy terenowych organów administracji państwowej dochody o charakterze administracyjnym i majątkowym, z wyjątkiem opłat za świadczenia zakładów służby zdrowia udzielane cudzoziemcom dewizowym i dochodów ze sprzedaży administrowanych przez Narodowy Bank Polski depozytów rzeczowych, stanowiących dochód budżetu centralnego,
3) wpłaty podporządkowanych radom narodowym zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz jednostek budżetowych w zakresie działalności finansowanej w formie środków specjalnych,
4) wpływy z grzywien i kar orzeczonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w postępowaniu karnym skarbowym oraz w innych szczególnych postępowaniach administracyjnych, w których organami orzekającymi są terenowe organy administracji państwowej lub wojewódzkie (miejskie w miastach stopnia wojewódzkiego) komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.
2. Dochodami własnymi budżetów terenowych stopnia podstawowego, poza dochodami wymienionymi w ust. 1, są:
1) podatek gruntowy, z wyjątkiem części podlegającej przekazaniu na Fundusz Rozwoju Rolnictwa,
2) wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi oraz opłaty: melioracyjna, elektryfikacyjna i za budowę urządzeń wodnych,
3) podatki obrotowy i dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem podatków od osób fizycznych i prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, a prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwoleń wydawanych przez naczelne i centralne organy administracji państwowej lub osiągających inne dochody na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
4) podatki: od wynagrodzeń, wyrównawczy, od spadków i darowizn oraz podatki i opłaty pobierane na podstawie przepisów o niektórych podatkach i opłatach terenowych,
5) opłata skarbowa,
6) inne opłaty, poza wymienionymi w pkt 2, 4 i 5 oraz w ust. 1 pkt 2, pobierane przez jednostki organizacyjne podporządkowane radom narodowym stopnia podstawowego i przez urzędy terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego,
7) podatki od organizacji społecznych i zawodowych, z wyjątkiem podatku od funduszu płac,
8) podatek dochodowy od banków spółdzielczych,
9) podatek scalony od kółek rolniczych, spółdzielni kółek rolniczych i innych jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych oraz od rolniczych spółdzielni produkcyjnych zrzeszonych w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
10) wpływy ze spłat zaległości zniesionych podatków oraz należności z nimi zrównanych, jeżeli stanowiły dochody budżetów terenowych przed ich zniesieniem; dochody te traktuje się jako ponadplanowe.
3. Dochodami własnymi jednostkowych budżetów województw, poza dochodami wymienionymi w ust. 1, są:
1) wpływy ustalone w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej i usług uspołecznionych jednostek handlowych i usługowych, objętych planem centralnym i terenowym, w granicach do 101% kwot wpływów z tego tytułu, określonych w załączniku nr 2,
2) wpłaty powszechnych kas oszczędności w wysokości określonej przez Ministra Finansów w stosunku procentowym do wielkości wkładów oszczędnościowych,
3) podatek obrotowy od przedsiębiorstw i organizacji prowadzących gry losowe, a rozliczających się z budżetami terenowymi,
4) inne opłaty, poza wymienionymi w ust. 1 pkt 2, pobierane przez jednostki organizacyjne podporządkowane wojewódzkim radom narodowym i przez urzędy terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
4. Wojewódzka rada narodowa może ustalać udziały:
1) jednostkowego budżetu województwa w wymienionych w ust. 2 pkt 7 dochodach budżetów terenowych stopnia podstawowego, objętych zbiorczym budżetem województwa,
2) budżetów terenowych stopnia podstawowego, objętych zbiorczym budżetem województwa, w dochodach wymienionych w ust. 3 pkt 1-3.
Art.  5.

Dochody budżetowe nie będące dochodami budżetów terenowych są dochodami budżetu centralnego.

Art.  6.
1. Minister Finansów ustali dla zbiorczych budżetów województw w terminie do dnia 31 stycznia 1980 r. wysokość stawek procentowych dochodów, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1.
2. W wypadku nieosiągnięcia dochodów, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1, w kwotach ustalonych w załączniku nr 2 Minister Finansów wyrówna z budżetu centralnego powstały niedobór do wysokości 99% tych kwot.
Art.  7.
1. Wojewodowie ustalą projekty jednostkowych i zbiorczych budżetów województw oraz przedłożą wojewódzkim radom narodowym projekty uchwał budżetowych, łącznie z projektami wojewódzkich planów społeczno-gospodarczych, do dnia 31 grudnia 1979 r.
2. Wojewodowie określą terminy przedłożenia radom narodowym projektów budżetów przez terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego.
3. Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego ustalą projekty budżetów do dnia 31 grudnia 1979 r.
Art.  8.
1. Rady narodowe uchwalą jednostkowe budżety terenowe w podziale na działy i rozdziały.
2. Wojewódzkie rady narodowe mogą uchwalać wydatki budżetów terenowych w kwotach wyższych od wynikających z ustawy budżetowej, a rady narodowe stopnia podstawowego w kwotach wyższych od wynikających z uchwały wojewódzkiej rady narodowej - pod warunkiem uchwalenia większych dochodów własnych, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 4 ust. 3 pkt 1.
3. Przepis ust. 2 stosuje się także w wypadkach określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244).
Art.  9.

Ustala się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w zbiorczych budżetach województw w wysokości 0,5% kwoty wydatków bieżących.

Art.  10.
1. Terenowe organy administracji państwowej obowiązane są czuwać bieżąco nad zachowaniem równowagi budżetowej, zapewniać terminową realizację dochodów oraz zapobiegać wydatkom, które przekraczałyby kwotę osiągniętych dochodów i środków funduszu zasobowego.
2. Minister Finansów ustala zasady i częstotliwość bankowej kontroli zachowania równowagi budżetów terenowych.
3. Jeżeli okaże się, że równowaga budżetu terenowego stopnia podstawowego nie jest zachowana, terenowy organ administracji państwowej występuje z wnioskiem o udzielenie zwrotnego zasiłku kasowego z funduszu zasobowego województwa.
4. W razie niezachowania równowagi w jednostkowym budżecie województwa lub w razie braku środków funduszu zasobowego województwa na udzielenie zasiłku kasowego, o którym mowa w ust. 3, wojewoda występuje z wnioskiem do banku o udzielenie kredytu bankowego.
5. Kredyt bankowy podlega spłacie z funduszu zasobowego województwa. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zrównoważenie jednostkowego budżetu województwa płatne są z funduszu zasobowego województwa, a w pozostałych wypadkach z funduszu zasobowego tego budżetu, któremu przyznano zasiłek kasowy powodujący zaciągnięcie kredytu.
Art.  11.

W wypadkach uzasadnionych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi wojewódzka rada narodowa lub z jej upoważnienia wojewoda może ustalać wytyczne w przedmiocie dokonania koniecznych zmian w dochodach i wydatkach budżetów terenowych stopnia podstawowego.

Art.  12.
1. W wypadku uruchomienia obiektów i urządzeń w terminie późniejszym niż planowano środki przewidziane w budżetach terenowych na 1980 r. na realizację zadań w tych obiektach i urządzeniach podlegają odpowiedniemu zmniejszeniu, a kwota, o którą zmniejsza się środki, podlega przekazaniu do dnia 31 grudnia 1980 r. do budżetu centralnego.
2. Rodzaje obiektów (urządzeń) i zasady rozliczeń, o których mowa w ust. 1, określi Minister Finansów.
Art.  13.
1. Czwartą część nadwyżki budżetu terenowego, osiągniętej w 1979 r., po dokonaniu zwrotu do budżetu centralnego środków z tytułu nie wykorzystanych dotacji celowych, przekazuje się na terenowy fundusz zasobowy. Pozostałą częścią nadwyżki dysponuje rada narodowa lub z jej upoważnienia terenowy organ administracji państwowej.
2. Jeżeli w wyniku odpisu za 1979 r. na terenowy fundusz zasobowy stan tego funduszu miałby przekroczyć 5% kwoty wydatków bieżących budżetu terenowego lub zwiększyć już istniejące przekroczenie tej granicy, środki przekraczające 5% kwoty wydatków bieżących budżetu terenowego przeznacza się na zasilenie wojewódzkiego funduszu rozwoju uspołecznionego przemysłu drobnego i rozszerzenie mocy produkcyjnej przedsiębiorstw komunalnych i zakładów (brygad) remontowo-budowlanych.
Art.  14.
1. Terenowy fundusz zasobowy stanowi rezerwę kasową jednostkowego budżetu terenowego.
2. Fundusz zasobowy może być przeznaczony na:
1) pokrycie niedoboru jednostkowego budżetu terenowego na koniec roku,
2) pierwsze wyposażenie w środki obrotowe przedsiębiorstw objętych planem terenowym i zakładów (brygad) remontowo-budowlanych oraz pokrycie niedoborów środków obrotowych tych jednostek,
3) udzielanie zwrotnych zasiłków kasowych zakładom budżetowym.

Fundusz zasobowy województwa może być przeznaczony ponadto na udzielanie w ciągu roku zwrotnych zasiłków kasowych budżetom terenowym stopnia podstawowego oraz na pokrycie niedoborów tych budżetów, jeżeli nie mogą one być wyrównane z ich funduszów zasobowych.

Art.  15.

O przeznaczeniu funduszu zasobowego na cele określone w art. 14 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz środków, o których mowa w art. 13 ust. 2, decyduje właściwa rada narodowa lub z jej upoważnienia terenowy organ administracji państwowej, a o udzielaniu z funduszu zasobowego zwrotnych zasiłków kasowych - terenowy organ administracji państwowej.

Art.  16.

Rada narodowa ustala zakres i terminy składania przez terenowy organ administracji państwowej informacji o zmianach w budżecie.

Art.  17.

Wydatki na utrzymanie dróg lokalnych, w stosunku do których naczelnym organem administracji państwowej jest Minister Komunikacji, finansowane są z budżetu centralnego.

Art.  18.

Naruszeniem dyscypliny budżetowej, oprócz wypadków określonych w art. 84 ust. 2 Prawa budżetowego, jest:

1) nierzetelne prowadzenie ewidencji rachunkowej lub składanie nierzetelnych sprawozdań finansowych,
2) gromadzenie i utrzymywanie zapasów nadmiernych i zbędnych.
Art.  19.
1. Upoważnia się Radę Ministrów do finansowania ze zgromadzonych w latach ubiegłych nadwyżek budżetu centralnego dodatkowych potrzeb jednostek gospodarki uspołecznionej, powstałych w związku z wykonaniem zadań społeczno-gospodarczych, a w szczególności do finansowania spłaty kredytów bankowych zaciągniętych na inwestycje i różnic kursowych wynikających z obrotów z zagranicą.
2. Do dysponowania środkami ubezpieczającymi realizację zadań gospodarczych stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 Prawa budżetowego.
Art.  20.
1. Upoważnia się Ministra Finansów do:
1) uwzględnienia w dochodach i wydatkach budżetowych skutków finansowych zmian organizacyjnych, zmian cen i taryf oraz zmian zasad systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych,
2) zmniejszenia lub zwiększenia dotacji na inwestycje w zbiorczych budżetach województw, jeżeli pozostałości środków na rachunkach terenowych funduszów inwestycyjnych i funduszów inwestycyjnych jednostek budżetowych na koniec 1979 r. będą wyższe lub niższe od przewidywanych w toku prac nad projektem budżetu na 1980 r.,
3) dokonania zmian dotacji wyrównawczej w zbiorczych budżetach województw w związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 1980 r. nowych zasad działania i systemu ekonomiczno-finansowego uspołecznionego przemysłu drobnego oraz dostosowaniem planów finansowych jednostek uspołecznionego przemysłu drobnego i przedsiębiorstw budownictwa komunalnego do zadań określonych w Narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1980 r.,
4) dokonania zmian dotacji wyrównawczej w zbiorczych budżetach województw, jeżeli wskutek skrócenia lub przedłużenia sezonu grzewczego wystąpią znaczniejsze odchylenia w zakresie realizacji dochodów budżetowych od przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w stosunku do założeń planu.
Art.  21.
1. Poddaje się opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń:
1) wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłacane przez uspołecznione zakłady pracy pracownikom zatrudnionym w tych zakładach jako w drugim lub dalszych miejscach pracy, jeżeli wynagrodzenia w podstawowym i dalszych miejscach pracy łącznie przekraczają kwotę 6.000 zł miesięcznie, z tym jednak że:
a) wynagrodzenia otrzymywane przez nauczycieli akademickich, nauczycieli, lekarzy i innych pracowników medycznych podlegają opodatkowaniu poczynając od trzeciego miejsca pracy,
b) wynagrodzenia otrzymywane przez radców prawnych podlegają opodatkowaniu w drugim i dalszych miejscach pracy tylko za pracę na innym stanowisku niż radca prawny,
c) w wypadku gdy kwota wynagrodzenia w podstawowym miejscu pracy jest niższa od 6.000 zł, opodatkowaniu w dalszych miejscach pracy podlega tylko nadwyżka łącznej kwoty wynagrodzeń ponad 6.000 zł,
2) nagrody przyznawane pracownikom ze środków nie objętych planem finansowym macierzystego zakładu pracy, z wyjątkiem nagród państwowych, resortowych i wojewódzkich za szczególne osiągnięcia - według stawki 10%.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wynagrodzeń ze stosunku pracy pracowników sezonowych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wynagrodzeń z tytułu świadczenia usług handlowych dla ludności, polegających na roznoszeniu mleka, pieczywa i innych towarów.
3. Minister Finansów w drodze rozporządzenia określi stawki podatku w granicach od 10% do 21,5%:
1) od wynagrodzeń ze stosunku pracy otrzymywanych w drugim i dalszych miejscach pracy,
2) od wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia; nie dotyczy to umów, których przedmiotem jest twórczość lub działalność artystyczna, literacka, naukowa, oświatowa lub publicystyczna.
Art.  22.

Minister Finansów uwzględni w rozliczeniach między budżetami terenowymi a budżetem centralnym skutki finansowe zmian w opodatkowaniu, o których mowa w art. 21.

Art.  23.
1. Przepisy ustawy dotyczące:
1) wojewódzkich rad narodowych stosuje się również do rad narodowych miast stopnia wojewódzkiego,
2) wojewodów stosuje się również do prezydentów miast stopnia wojewódzkiego,
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o budżetach terenowych stopnia podstawowego, rozumie się przez to budżety miast, dzielnic i gmin (miast i gmin).
Art.  24.

W 1980 r. nie stosuje się art. 5 ust. 2 pkt 1 w zakresie budżetów terenowych, art. 16-20, art. 40 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt 2 w zakresie podziału budżetu terenowego na części, art. 67 ust. 1 w zakresie przeniesień kredytów między częściami, art. 73 oraz art. 76-78 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244).

Art.  25.

Upoważnia się Ministra Finansów do przejęcia do budżetu centralnego do dnia 31 grudnia 1979 r. środków budżetów terenowych pozostałych w związku z niewykonaniem terenowego planu inwestycyjnego i nieoddaniem lub znacznym opóźnieniem w oddaniu do użytku nowych obiektów i urządzeń.

Art.  26.
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1980 r., z wyjątkiem art. 7 i 25, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
2. Przepisy art. 21 stosuje się do wynagrodzeń wypłacanych w okresie od dnia 1 stycznia 1980 r. do dnia 31 grudnia 1980 r.
ZAŁĄCZNIKI NR  1-2

(pominięty)

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020