Obowiązkowe szczepienia ochronne.

Dz.U.76.1.8
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 grudnia 1975 r.
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 1963 r. Nr 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1974 r. Nr 47, poz. 280) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. z 1959 r. Nr 27, poz. 170 i z 1974 r. Nr 47, poz. 280) zarządza się, co następuje:
§  1. Obowiązkowi szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym podlegają osoby zamieszkałe lub przebywające na obszarze Państwa Polskiego.
§  2. 1  
1. Szczepieniom ochronnym podlegają:
1) przeciw błonicy - dzieci od ukończenia 2 miesięcy do ukończenia 19 lat życia,
2) przeciw krztuścowi - dzieci od ukończenia 2 miesięcy do ukończenia 3 lat życia,
3) przeciw tężcowi - osoby od ukończenia 2 miesięcy do ukończenia 19 lat życia oraz osoby w wieku powyżej 19 lat z grup ryzyka,
4) przeciw nagminnemu porażeniu dziecięcemu - osoby od ukończenia 2 miesięcy do ukończenia 19 lat życia,
5) przeciw odrze - osoby od ukończenia 12 miesięcy do ukończenia 19 lat życia,
6) przeciw różyczce - dzieci od ukończenia 12 miesięcy do ukończenia 14 lat życia,
7) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B:
a) dzieci urodzone przez matki zakażone wirusem HBV,
b) uczniowie średnich szkół medycznych,
c) studenci wyższych szkół medycznych,
d) personel medyczny narażony na zakażenie wirusem HBV,
8) przeciw wściekliźnie - osoby podejrzane o zakażenie wirusem wścieklizny,
9) przeciw gruźlicy:
a) noworodki,
b) niemowlęta do ukończenia 12 miesięcy życia,
c) osoby w wieku powyżej 12 miesięcy do ukończenia 19 lat życia,
d) osoby zgłaszające się na studia w szkołach wyższych oraz policealnych (pomaturalnych) szkołach zawodowych,
e) osoby przystępujące do pracy w zakładach dla chorych na gruźlicę i choroby płuc.
2. Przed szczepieniem przeciw gruźlicy badaniom tuberkulinowym podlegają niemowlęta mające kontakt z osobami chorymi na gruźlicę, a nie posiadające blizny poszczepiennej, oraz osoby wymienione w ust. 1 pkt 9 lit. c), d), e).
3. Osoba, która ma zostać zaszczepiona, powinna być bezpośrednio przed szczepieniem poddana badaniu lekarskiemu. W razie orzeczenia przez lekarza przeciwskazań do szczepienia, jest ona zwolniona z obowiązku szczepienia do dnia ustąpienia przeciwskazań.
4. Powikłania poszczepienne podlegają zgłoszeniu przez lekarza właściwemu państwowemu terenowemu lub portowemu inspektorowi sanitarnemu.
§  3. W okolicznościach uzasadnionych sytuacją epidemiologiczną właściwy dla danego obszaru państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może nałożyć obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym:
1) przeciw durowi brzusznemu - dzieci od ukończenia 2 roku życia, młodzieży i osób dorosłych do ukończenia 60 lat,
2) przeciw tężcowi - osób dorosłych,
3) 2 przeciw błonicy - osób dorosłych,
4) 3 przeciw ospie prawdziwej.
§  4. 4 Szczepienia ochronne są prowadzone przy użyciu szczepionek pojedynczych przeciw poszczególnym chorobom zakaźnym lub szczepionek skojarzonych, służących do równoczesnego uodpornienia przeciw dwu lub więcej chorobom zakaźnym. Szczepionki te powinny być zarejestrowane w urzędowym spisie leków.
§  5.
1. Szczepienia ochronne mogą być przeprowadzane indywidualnie, grupowo lub masowo.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania indywidualnych szczepień ochronnych ustala Główny Inspektor Sanitarny w odpowiednim programie (kalendarzu) szczepień.
3. 5 (skreślony).
§  6.
1. Szczepienia ochronne przeprowadzają - z zastrzeżeniem ust. 2 - zakłady spełeczne służby zdrowia wyznaczone przez lekarza wojewódzkiego.
2. Szczepienia ochronne osób powyżej lat 18, uprawnionych do korzystania ze świadczeń wojskowej służby zdrowia oraz zakładów służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przeprowadzają odpowiednie zakłady wyznaczone przez ich organy zwierzchnie.
§  7. Osoby wymienione w § 2 obowiązane są poddać się szczepieniu ochronnemu w terminie:
1) określonym w pisemnym wezwaniu do poddania się szczepieniu, które wysyła zakład służby zdrowia określony w § 6 - w razie szczepień indywidualnych,
2) określonym w pisemnym wezwaniu lub w komunikacie podanym do wiadomości w sposób dostępny dla wszystkich zainteresowanych - w razie szczepień grupowych,
3) podanym do wiadomości w sposób dostępny dla wszystkich mieszkańców danego obszaru - w razie szczepień masowych,
4) 6 (skreślony).
§  8. Dowodem wykonania obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym lub dowodem zwolnienia od tego obowiązku jest wpis właściwego zakładu służby zdrowia dokonany w książeczce zdrowia dziecka, książeczce zdrowia studenta lub w innym odpowiednim dokumencie albo w osobnym zaświadczeniu.
§  9. Przeprowadzanie szczepień ochronnych przewidzianych w rozporządzeniu oraz dokonywanie wpisów i wydawanie zaświadczeń z tym związanych jest bezpłatne.
§  10. Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 października 1964 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym (Dz. U. z 1964 r. Nr 40, poz. 273, z 1969 r. Nr 17, poz. 128, z 1970 r. Nr 23, poz. 188 i z 1972 r. Nr 44, poz. 278),
2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 1955 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko gruźlicy (Dz. U. Nr 20, poz. 130).
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1991 r. (Dz.U.91.14.66) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 marca 1991 r.
2 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 1994 r. (Dz.U.94.40.155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 1994 r.
3 § 3 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1980 r. (Dz.U.80.5.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1980 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1991 r. (Dz.U.91.14.66) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 marca 1991 r.
5 § 5 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 1994 r. (Dz.U.94.40.155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 1994 r.
6 § 7 pkt 4 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1980 r. (Dz.U.80.5.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1980 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020