Uproszczenie trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.

Dz.U.69.7.59
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 marca 1969 r.
w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.
W celu uproszczenia i usprawnienia działalności naczelnych i centralnych organów administracji Rada Ministrów zarządza, co następuje:
§  1. Na podstawie ustaw i dekretów powołanych w niniejszym rozporządzeniu znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia w sprawach, o których mowa w dalszych przepisach niniejszego rozporządzenia.
§  2. Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Ministrem Finansów, przewidziany:
1) w § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz. U. Nr 67, poz. 332 z późniejszymi zmianami), wydanego na podstawie ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) oraz ustawy z dnia 12 marca 1958 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94),
2) w § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach handlowych (Dz. U. z 1959 r. Nr 17, poz. 92 oraz z 1960 r. Nr 22, poz. 127), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 marca 1958 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78),
3) w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz. U. Nr 29, poz. 185), wydanego na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39), dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 260) i dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 59),
4) w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej (Dz. U. Nr 38, poz. 243), wydanego na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39), ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. z 1949 r. Nr 11, poz. 72) i dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 37, poz. 185).
§  3. Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, przewidziany:
1) w § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1958 r. w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem (Dz. U. Nr 47, poz. 232 z późniejszymi zmianami), wydanego na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5),
2) w § 29 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. Nr 22, poz. 146 z późniejszymi zmianami), wydanego na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 48) oraz dekretu z dnia 16 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 92),
3) w § 2 ust. 6 i 7 oraz § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 122), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami),
4) w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników farmaceutycznych oraz uposażenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych (Dz. U. Nr 20, poz. 123), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 2),
5) w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia średniego personelu medycznego (Dz. U. Nr 20, poz. 124), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami),
6) w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych (Dz. U. Nr 20, poz. 125), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami),
7) w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie wynagradzania niższego personelu pomocniczo-lekarskiego (Dz. U. Nr 20, poz. 126), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami),
8) w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie wynagradzania pracowników gospodarczych, pracowników obsługowych, pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu i pracowników służby technicznej, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, w kolumnach transportu sanitarnego, w zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. Nr 20, poz. 127), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami),
9) w § 9 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 128), wydanego na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39).
§  4. Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki, przewidziany:
1) w § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 12), wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 298),
2) w § 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego (Dz. U. Nr 49, poz. 274 z późniejszymi zmianami), wydanego na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 221).
§  5. Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Ministrem Finansów i Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, przewidziany:
1) w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przenoszenia na inne miejsce służbowe (Dz. U. Nr 38, poz. 279 z późniejszymi zmianami), obowiązującego na podstawie art. 38 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39),
2) w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszy administracji celnej (Dz. U. Nr 35, poz. 210), wydanego na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39).
§  6. Znosi się wymóg porozumienia się z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli oraz uzyskiwania zgody Prezesa Rady Ministrów, przewidziany w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej (Dz. U. z 1954 r. Nr 50, poz. 255 i z 1957 r. Nr 47, poz. 224), wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 marca 1950 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 101).
§  7. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Przewodniczącemu Komitetu Nauki i Techniki oraz innym zainteresowanym ministrom.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1969.7.59

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Uproszczenie trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.
Data aktu: 14/03/1969
Data ogłoszenia: 18/03/1969
Data wejścia w życie: 18/03/1969