Pokrywanie kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.

Dz.U.69.5.41
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 1962 r.
w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 159 oraz z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i Nr 43, poz. 297) zarządza się, co następuje:
§  1. Koszty pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz część kosztów innych urządzeń komunalnych (kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektrycznych, ciepłowniczych) pokrywane przez osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami terenu, określa się na podstawie odpowiednich stawek opłat wymienionych w cenniku ustalonym przez prezydium właściwej powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, miasta wyłączonego z województwa) zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów, wydanymi w wykonaniu art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 159 oraz z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i Nr 43, poz. 297).
§  2. Wysokość kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz części kosztów innych urządzeń komunalnych, jeżeli zaspokajają one potrzeby gospodarstwa domowego, wynosi 25-krotność odpowiednich stawek opłat za te urządzenia przewidzianych w cenniku (§ 1). Jeżeli urządzenia komunalne służą do zaspokojenia również innych potrzeb (np. przemysłowych), wysokość tych kosztów wynosi do 50-krotności tych stawek. Przy obliczaniu kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów przyjmuje się stawki przewidziane w cenniku za urządzenie dróg i dojazdów o nawierzchni utwardzonej.
§  3.
1. Ustalenie wysokości kosztów według zasad określonych w § 2 następuje od obszaru odpowiadającego powierzchni działki normatywnej zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowę na cele mieszkalne lub usługowe, jednak najwyżej za powierzchnię do 500 m2.
2. Jeżeli powierzchnia obszaru określonego w ust. 1 przekracza 500 m2, wówczas od nadwyżki ponad tę powierzchnię wysokość kosztów obciążających właściciela za każde rozpoczęte 100 m2 wynosi 1% opłaty ustalonej od 500 m2 powierzchni.
3. Ustalenie wysokości kosztów od obszaru użytkowanego na cele przemysłowe lub handlowe następuje od całego obszaru użytkowanego na te cele.
§  4.
1. 1 Właściciele terenów określonych w § 1, użytkowanych na gospodarstwa rolne, ponoszą od terenu o obszarze do jednego hektara koszty określone w § 2 liczone za obszar do 500 m2, a od każdego dalszego rozpoczętego hektara 10% tej opłaty. Prezydenci lub naczelnicy miast stanowiących powiaty, naczelnicy miast i powiatów, naczelnicy dzielnic w miastach wyłączonych z województw, naczelnicy miast nie stanowiących powiatów oraz naczelnicy miast i gmin mogą obniżać w granicach do 25% wysokość kosztów określonych w § 2 ust. 1, obciążających właścicieli terenów nie przylegających bezpośrednio do ulicy lub placu komunikacyjnego.
2. W razie zmiany przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1, na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego lub wstępnie ustalonych założeń tego planu, w przypadku sprzedaży tego terenu następuje uzupełnienie opłat do wysokości wymienionej w § 3; w razie sprzedaży części terenu uzupełnienie opłaty następuje w stosunku do sprzedanej części.
3. 2 Prezydent lub naczelnik miasta stanowiącego powiat, naczelnik miasta i powiatu, naczelnik dzielnicy w mieście wyłączonym z województwa, naczelnik miasta nie stanowiącego powiatu oraz naczelnik miasta i gminy mogą zwolnić z obowiązku pokrycia kosztów urządzeń komunalnych, z wyjątkiem kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych, właścicieli nie zabudowanych terenów rolnych, na których zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nie jest dopuszczona zabudowa, jeżeli właściciele z tych urządzeń nie korzystają.
§  5.
1. Obowiązek pokrycia kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po oddaniu ulicy lub placu do użytku.
2. W stosunku do pozostałych urządzeń komunalnych, wymienionych w § 1, obowiązek pokrycia części ich kosztów powstaje z dniem podłączenia terenu przez właściciela do określonego urządzenia komunalnego, nie później jednak niż po upływie roku od powstania warunków do podłączenia. Niewykonanie zlecenia dotyczącego podłączenia nieruchomości do określonego urządzenia komunalnego, udzielonego przed upływem roku jednostce państwowej, zwalnia właściciela od obowiązku ponoszenia opłat do dnia wykonania tego zlecenia.
§  6.
1. W razie przeniesienia własności terenu przez dotychczasowego właściciela na rzecz innej osoby niż współmałżonek, wstępni lub zstępni obowiązek pokrycia kosztów wymienionych w § 5 ust. 2 powstaje z dniem sporządzenia aktu przeniesienia własności niezależnie od podłączenia się do tych urządzeń i obciąża nabywcę.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w razie wykonania przez prezydium rady narodowej prawa pierwokupu lub wykupu.
§  7. 3 O wysokości kosztów określonych w §§ 2-4 obciążających właścicieli terenów (nieruchomości) orzekają prezydent lub naczelnik miasta stanowiącego powiat, naczelnik miasta i powiatu, naczelnik dzielnicy w mieście wyłączonym z województwa, naczelnik miasta nie stanowiącego powiatu oraz naczelnik miasta i gminy.
§  8.
1. 4 Na wniosek właściciela terenu prezydent lub naczelnik miasta stanowiącego powiat, naczelnik miasta i powiatu, naczelnik dzielnicy w mieście wyłączonym z województwa, naczelnik miasta nie stanowiącego powiatu oraz naczelnik miasta i gminy mogą zezwolić na pokrywanie kosztów określonych w § 7 w formie opłat rocznych, płatnych przez okres do 50 lat.
2. 5 Przy wpłacie przez właściciela kosztów określonych w § 7 jednorazowo bez zamiany na opłaty roczne prezydent lub naczelnik miasta stanowiącego powiat, naczelnik miasta i powiatu, naczelnik dzielnicy w mieście wyłączonym z województwa, naczelnik miasta nie stanowiącego powiatu oraz naczelnik miasta i gminy udzielą właścicielowi terenu bonifikaty w wysokości 20%.
3. Organizacje społeczne i spółdzielnie mieszkaniowe na swój wniosek pokrywają koszty urządzeń komunalnych w formie opłat rocznych w okresie 50 lat.
4. 6 Prezydent lub naczelnik miasta stanowiącego powiat, naczelnik miasta i powiatu, naczelnik dzielnicy w mieście wyłączonym z województwa, naczelnik miasta nie stanowiącego powiatu oraz naczelnik miasta i gminy mogą obniżyć w granicach do 50% wysokość kosztów określonych w § 2, pobieranych w formie opłat rocznych od właścicieli terenów, którym sytuacja majątkowa utrudnia płacenie opłat rocznych w pełnej wysokości (renciści, inwalidzi itp.).
§  9. Należność Państwa określona w § 7 podlega zabezpieczeniu hipotecznemu na terenie (nieruchomości) z ustalonym pierwszeństwem hipotecznym na równi z zobowiązaniami podatkowymi, bez względu na datę wpisu. Jeżeli teren (nieruchomość) nie ma urządzonej księgi wieczystej lub księga zaginęła albo uległa zniszczeniu, zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie decyzji, o której mowa w § 7, do zbioru dokumentów, ze skutkami jak przy wpisie hipoteki.
§  10.
1. 7 Jeżeli teren określony w § 1 jest przewidziany do wywłaszczenia, a stwierdzenie tej okoliczności znajduje oparcie w planie zagospodarowania przestrzennego, lub jest położony na obszarze przewidzianym do uznania go za obszar urbanizacyjny, właściciel tego terenu jest zwolniony od pokrywania kosztów wymienionych w § 1. Za przewidziany do uznania za obszar urbanizacyjny uważa się obszar, co do którego została powzięta uchwała wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) zawierająca wniosek o uznanie obszaru za urbanizacyjny, lub uchwała rady narodowej niższego stopnia w sprawie zwrócenia się do wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) o uchwalenie takiego wniosku.
2. Jeżeli nastąpi wywłaszczenie terenu (nieruchomości) lub przejście na własność Państwa z powodu uznania danego obszaru za urbanizacyjny, następuje zwolnienie dotychczasowego właściciela od obowiązku poniesienia nie spłaconej części kosztów wymienionych w § 7.
§  11. Obowiązek pokrywania kosztów objętych niniejszym rozporządzeniem odnosi się do tych urządzeń, które zostały oddane do użytku po wejściu w życie ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.
§  12.
1. Organizacje społeczne i spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego, które pokryły przypadające na nie koszty budowy określonego urządzenia komunalnego, nie uiszczają opłat za wprowadzenie tego urządzenia.
2. Osobom prawnym nie będącym jednostkami państwowymi lub organizacjami społecznymi (art. 3 ust. 2), które jako właściciele terenu uczestniczyły w kosztach budowy określonego urządzenia komunalnego, zalicza się wyłożony wkład na pokrycie kosztów budowy tego urządzenia komunalnego, a w razie pokrywania kosztów w formie opłat rocznych, udziela się zwolnienia na określoną w stosunku do nakładów ilość lat od obowiązku ponoszenia opłat przypadających za te urządzenia.
3. Osobom fizycznym, które jako właściciele terenu przyczyniły się do wybudowania określonego urządzenia komunalnego własnymi środkami finansowymi bądź wkładem rzeczowym lub własną pracą w czynie społecznym, zalicza się te środki (wartość wkładu rzeczowego, pracy) na poczet należności z tytułu pokrycia kosztów budowy określonego urządzenia komunalnego.
4. 8 Decyzje o zwolnieniu od opłat na określoną ilość lat oraz o przyznaniu bonifikaty wydają prezydent lub naczelnik miasta stanowiącego powiat, naczelnik miasta i powiatu, naczelnik dzielnicy w mieście wyłączonym z województwa, naczelnik miasta nie stanowiącego powiatu oraz naczelnik miasta i gminy.
§  13. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Gospodarki Komunalnej.
1 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1973 r. (Dz.U.73.35.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1973 r.

- zmieniony przez § 4 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.

2 § 4 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1973 r. (Dz.U.73.35.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1973 r.

- zmieniony przez § 4 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.

3 § 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1973 r. (Dz.U.73.35.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1973 r.

- zmieniony przez § 4 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.

4 § 8 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1973 r. (Dz.U.73.35.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1973 r.

- zmieniony przez § 4 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.

5 § 8 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1973 r. (Dz.U.73.35.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1973 r.

- zmieniony przez § 4 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.

6 § 8 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1973 r. (Dz.U.73.35.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1973 r.

- zmieniony przez § 4 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.

7 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1973 r. (Dz.U.73.35.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1973 r.
8 § 12 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1973 r. (Dz.U.73.35.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1973 r.

- zmieniony przez § 4 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1969.5.41 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Pokrywanie kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Data aktu: 26/07/1962
Data ogłoszenia: 27/02/1969
Data wejścia w życie: 17/08/1962