Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu spirytusowego.

Dz.U.69.20.150
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 16 czerwca 1969 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1. Przepisy rozporządzenia dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy w następujących zakładach (działach) przemysłu spirytusowego:
1) w oddziałach produkcyjnych podstawowych, jak gorzelnie przemysłowe, rektyfikacje, wytwórnie wódek i drożdżownie, oraz w działach pomocniczych zakładów,
2) w działach przerobu surowców pochodnych produkcji podstawowej, jak utylizacja gazowego dwutlenku węgla na ciekły i na suchy lód oraz utylizacja wywaru melasowego.
§  2. Na ścianach budynków i w pomieszczeniach produkcji spirytusu oraz magazynach spirytusu powinny być umieszczone tablice ostrzegawcze o zagrożeniu pożarowym i wybuchowym.
§  3. Gorzelnie przemysłowe, zakłady rektyfikacji spirytusu, magazyny spirytusu powinny odpowiadać warunkom ustalonym w przepisach dla pomieszczeń o zagrożeniu pożarowym i wybuchowym.
§  4. Ściany pomieszczeń produkcyjnych powinny być gładkie, dające się łatwo oczyścić, a w działach fermentacji alkoholowej, drożdżowej, zestawialniach wódek, pakowni drożdży piekarniczych, rozlewni wódek, powinny ponadto być pokryte do wysokości co najmniej 2 m powłokami lub materiałami nienasiąkliwymi, odpornymi na działanie wilgoci (np. płytami ceramicznymi).
§  5.
1. Przewody rurowe powinny być szczelne i oznaczone barwami w sposób wskazujący wyraźnie przeznaczenie danego przewodu oraz kierunek przepływającej w nim cieczy, pary lub gazu.
2. Oznaczenie przewodów rurowych powinno być zgodne z zasadami ustalonymi w obowiązujących normach.
§  6.
1. Pomieszczenie fermentacji alkoholowej oraz utylizacji gazowego dwutlenku węgla na ciekły i na suchy lód powinny posiadać sprawnie działającą wentylację, zapewniającą usunięcie dwutlenku węgla z powietrza strefy roboczej.
2. Uruchamianie mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniach fermentacji alkoholowej powinno odbywać się zarówno z pomieszczenia wentylowanego, jak i z zewnątrz tego pomieszczenia.
§  7. Aparaty i urządzenia produkcyjne, z których wydzielają się szkodliwe lub uciążliwe dla pracowników pary i gazy, a ich zhermetyzowanie nie jest możliwe, powinny posiadać instalację odprowadzającą te gazy i pary z miejsca ich powstawania na zewnątrz pomieszczeń w sposób zapewniający nieprzekraczanie najwyższych dopuszczalnych stężeń dla tych par lub gazów.
§  8. Przy wejściu do działów fermentacji alkoholowej i magazynów spirytusu powinny znajdować się szafki ze sprzętem ochronnym do udzialania pomocy pracownikom w razie ich zagrożenia dwutlenkiem węgla lub parami spirytusu.
§  9. Urządzenia ciśnieniowe powinny być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników.
§  10. Aparaty, urządzenia i przewody zawierające spirytus lub jego pary powinny być uziemione.
§  11.
1. Elektryczne lampy wziernikowe oświetlające wnętrze aparatów oraz urządzeń powinny być hermetyczne i zasilane prądem o napięciu nie przekraczającym 24 V, a także posiadać zabezpieczenie przed stłuczeniem klosza ochronnego.
2. Przy oświetlaniu zbiorników lub aparatów po spirytusie lampy wziernikowe powinny być zabezpieczone osłoną nie przepuszczającą pary spirytusu.
§  12. Silniki elektryczne znajdujące się w pomieszczeniach, w których występują lub mogą występować pary alkoholu przekraczające dopuszczlne stężenia, powinny posiadać obudowę ognioszczelną.
§  13.
1. W pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia ciśnieniowe wymagające stałej obsługi, powinny znajdować się zapasowe źródła oświetleniowe, np. bateryjne lampy elektryczne.
2. Urządzenia ciśnieniowe powinny być zaopatrzone w sprawnie działającą aparaturę kontrolno-pomiarową, urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz tabliczki znamionowe.
§  14.
1. Zamknięte kadzie fermentacyjne oraz zbiorniki ze spirytusem i wódką, do których wnętrza musi się wchodzić, powinny posiadać co najmniej:
1) jeden właz przy pojemności zbiornika do 40 m3,
2) dwa włazy przy pojemności zbiornika powyżej 40 m3.
2. W czasie przebywania pracownika w zbiorniku włazy powinny być otwarte.
§  15.
1. Przy zbiornikach wolno stojących wyższych niż 2 m powinny być umieszczone na zewnątrz i wewnątrz drabiny metalowe stałe, usytuowane przy głównym włazie i trwale zamocowane.
2. Zbiorniki wolno stojące wymagające stałej obsługi, a nie posiadające przy górnej pokrywie pomostów roboczych, powinny być wyposażone na obwodzie w poręcze ochronne oraz krawężniki.
§  16. Czynności związane z obsługą kadzi oraz zbiorników pomocniczych, wymagające stałej kontroli przebiegu produkcji, powinny odbywać się z pomostów.
§  17. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, aparatów, w studniach i studzienkach kanalizacyjnych oraz w innych urządzeniach, w których mogą znajdować się szkodliwe gazy lub pary, powinny być przeprowadzane przy zachowaniu następujących warunków:
1) wejście do wnętrza urządzeń może nastąpić tylko na polecenie kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej i po sprawdzeniu, że w zbiorniku lub urządzeniu nie ma gazów szkodliwych lub niebezpiecznych dla życia lub zdrowia pracownika,
2) pracownik wchodzący do wnętrza urządzenia powinien mieć założone szelki bezpieczeństwa i linkę wyprowadzoną na zewnątrz urządzenia,
3) prace wykonywane wewnątrz urządzenia powinny być nadzorowane przez osobę znajdującą się wewnątrz urządzenia,
4) jeżeli czyszczone lub remontowane urządzenie posiada mieszadło, należy je zabezpieczyć w sposób skuteczny przed przypadkowym uruchomieniem, a na urządzeniu rozruchowym umieścić napis ostrzegawczy, zabraniający uruchomienia mieszadła,
5) pracownika znajdującego się wewnątrz urządzenia należy w razie potrzeby dodatkowo zaopatrzyć w aparat izolujący lub w aparat z doprowadzeniem świeżego powietrza.
§  18. Urządzenia gorzelnicze, rektyfikacyjne oraz drożdżownicze powinny być w taki sposób ustawione, aby dojście do kadzi, aparatów, zbiorników produkcyjnych oraz zaworów były łatwe i bezpieczne.
§  19.
1. Wylot przewodu, którym odprowadza się ze zbiorników pary spirytusu w powietrze, powinien być zabezpieczony potrójną siatką Davy'ego lub w inny sposób (np. przyrządy ,,Kito'').
2. Zbiorniki spirytusu powinny być zaopatrzone w pływaki i skalę pomiarową, wskazującą poziom spirytusu, oraz w urządzenia zabezpieczające przed przelewem.
§  20.
1. Prace związane z naprawą lub konserwacją zbiorników ze spirytusem, podczas których zachodzi konieczność użycia ognia otwartego lub istnieje możliwość wywołania iskry, powinny być wykonywane po ich całkowitym opróżnieniu i po całkowitym napełnieniu wodą oraz po ponownym opróżnieniu i przewietrzeniu.
2. Prace wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.
§  21. Czynności, przy których pracownik ma styczność z materiałami żrącymi lub szkodliwymi dla zdrowia, powinny być wykonywane z zachowaniem następujących warunków:
1) zatrudnieni pracownicy powinni być wyposażeni we właściwą odzież i sprzęt ochrony osobistej, jak okulary, rękawice, fartuchy ochronne oraz obuwie gumowe,
2) cysterny i zbiorniki z kwasami, ługami lub innymi cieczami żrącymi powinny być opróżniane w sposób zabezpieczający pracowników przed opryskaniem,
3) pracownicy powinni być pouczeni o szkodliwości dla zdrowia substancji wymienionych w pkt 2 oraz o sposobach postępowania w razie doznania uszkodzenia ciała.
§  22.
1. Środki stosowane do skażania denaturatu powinny być przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu magazynu, w sposób zabezpieczający pracowników przed szkodliwym oddziaływaniem tych środków.
2. Na opakowaniach środków skażających powinny być umieszczone naklejki zawierające informację o ich zawartości oraz wskazówki dotyczące obchodzenia się z tymi środkami.
Rozdział  2.

Oddziały produkcyjne podstawowe.

§  23. Kadzie brzeczkowe (zacierowe i odstojnikowe), kadzie do ługowania superfosfatu i siarczanu amonowego, jak również zbiorniki wyciągu superfosfatu i roztworu siarczany amonowego powinny być szczelnie przykryte i posiadać przewody do odprowadzania wydzielających się par na zewnątrz budynków.
§  24. Lej zsypowy do pożywek nad kadzią ługowania superfosfatu i rozpuszczania siarczanu amonu powinien być zaopatrzony w ruszta ochronne o wymiarach oczek nie większych niż 10 cm x 10 cm.
§  25.
1. Fermentacja alkoholowa powinna odbywać się w przykrytych szczelnie kadziach, zaopatrzonych w rurociąg odprowadzający dwutlenek węgla (CO2).
2. W zakładach nowo budowanych lub przebudowywanych usytuowanych zbiorników technologicznych i kadzi fermentacyjnych powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
1) odległość kadzi fermentacyjnych od ścian i między kadziami powinna być nie mniejsza niż 0,75 m,
2) odległość między pokrywą zbiornika technologicznego lub kadzi drożdżowej a stropem powinna być nie mniejsza niż 1,9 m.
3. Wyposażenie kadzi drożdżowej powinno zabezpieczać przed wydostawaniem się do pomieszczeń produkcyjnych gazów fermentacyjnych.
§  26. Kadzie fermentacyjne, urządzenia propagacyjne drożdży, aparaty odpędowe - rektyfikacyjne i odwadniające powinny mieć urządzenia zabezpieczające przed powstawaniem podciśnienia oraz zawory bezpieczeństwa zapobiegające nadmiernemu ciśnieniu, jeżeli nie mają bezpośredniego połączenia z atmosferą.
§  27. Pracownik myjący kadź fermentacyjną powinien w czasie przebywania w kadzi stosować aparat z wężem do zasysania świeżego powietrza z zewnątrz.
§  28. W dziale fermentacji alkoholewej powinien znajdować się w szafce aparat do zasysania świeżego powietrza z zewnątrz oraz szelki ochronne z linką zabezpieczającą.
§  29. Aparaty do odpędu i rektyfikacji spirytusu powinny być szczelne w takim stopniu, aby zabezpieczały przed przedostawaniem się cieczy i par alkoholu do pomieszczeń produkcyjnych.
§  30. W zakładach nowo budowanych odległość pomiędzy poszczególnymi kolumnami aparatów odpędowych i rektyfikacyjnych powinna wynosić co najmniej 1,0 m.
§  31. Deflegmatory, kondensatory, chłodnice aparatów odpędowych i rektyfikacyjnych powinny być tak usytuowane, aby ze wszystkich stron był do nich łatwy dostęp.
§  32. Otwory w podeście służące do czyszczenia deflegmatorów i chłodnic należy zabezpieczać odpowiednią barierką.
§  33. Przewody odpowietrzające aparaty odpędowe i rektyfikacyjne powinny być zabezpieczone siatką Davy'ego.
§  34. Do pobierania prób spirytusu należy używać naczyń z materiałów nie iskrzących.
§  35. W pomieszczeniach aparatowni zabrania się ustawiania lub przechowywania jakichkolwiek przedmiotów nie związanych z obsługą aparatu lub bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
§  36. Pomiędzy aparatownią a kotłownią powinna być dwustronna łączność sygnalizacyjna dźwiękowo-optyczna.
§  37. Wysalacz fuzli powinien być szczelny, a wyloty urządzeń odpowietrzających powinny być zabezpieczone siatką Davy'ego.
§  38. Mieszanie fuzli ze środkami odwadniającymi powinno odbywać się mechanicznie za pomocą nie iskrzących mieszadeł lub sprężonego powietrza.
§  39. Zestawialniki stosowane do produkcji wódek powinny być szczelne i zaopatrzone w przewody odpowietrzające.
§  40. Mielenie pylistych surowców do produkcji wódek powinno się odbywać w sposób nie powodujący wydzielania się pyłu na zewnątrz pomieszczenia pracy.
§  41. Przy destylacji płynów alkoholowych należy:
1) napełnianie i opróżnianie wykonywać przy pomocy rurociągów,
2) w razie potrzeby ręcznego opróżniania aparatu, należy obniżyć temperaturę płynu do 35o.
§  42.
1. Produkcja syropu cukrowego na gorąco powinna być wykonywana w kotle zaopatrzonym w mieszadło mechaniczne.
2. Wsypywanie cukru do kotłów powinno być dokonywane w sposób zabezpieczający obsługę przed poparzeniem.
3. Ręczne opróżnianie kotłów może odbywać się tylko w razie awarii i po obniżeniu temperatury syropu do 35o.
§  43. Zbiorniki na destylaty powinny być szczelnie zamknięte i posiadać rury odpowietrzające zabezpieczone siatką Davy'ego.
§  44. Wirówki do klarowania płynów i oddzielania drożdży powinny posiadać tabliczki znamionowe zawierające dane charakterystyczne oraz liczniki obrotów bębna wirówki z zaznaczoną dopuszczalną ilością obrotów na minutę.
§  45.
1. Dla każdej wirówki należy założyć książkę kontroli, do której powinny być wpisywane daty kontroli oraz przebiegi remontów.
2. Wirówki należy eksploatować zgodnie z dostarczoną przez wytwórcę instrukcją ruchową.
3. Wirówka wykazująca nadmierne drgania lub inne zakłócenia w pracy powinna być niezwłocznie wyłączona z ruchu i skierowana do remontu.
4. Elementy wirówki należy zdejmować i transportować przy pomocy wciągarki umieszczonej nad wirówkami.
§  46. Wirówki powinny być obsługiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników.
§  47. Do oddzielania drożdży z brzeczki alkoholowej należy stosować wirówki hermetyczne.
§  48.
1. Prasy filtracyjne posiadające ramy o wymiarach ponad 800 mm x 800 mm powinny być dociskane hydraulicznie.
2. Prasy powinny posiadać urządzenia zabezpieczające przed możliwością przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia mleczka drożdżowego.
§  49. Filtr obrotowy powinien posiadać boczne osłony.
§  50. Młynek do mielenia drożdży paszowych powinien znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu i być zabezpieczony przed przenikaniem płynu drożdżowego na zewnątrz.
§  51. W czasie ruchu mieszadła w plazmolizerze drożdży jego pokrywa powinna być zamknięta.
Rozdział  3.

Działy pomocnicze.

§  52.
1. Manipulowanie opakowaniami szklanymi pracownicy powinni wykonywać w odpowiedniego typu rękawicach ochronnych.
2. Butelki po wyjęciu z transporterów należy wkładać do wanien ręcznie; wrzucanie butelek przez przechylanie skrzyń jest zabronione.
3. Wydzielona część wanny do odmakania butelek powinna posiadać w każdej z dwu komór siatkę do podnoszenia butelek z dna.
4. Temperatura wody w części wanny przeznaczonej do odmakania nie powinna przekraczać 50o, a w części przeznaczonej do mycia ręcznego i szczotkowania 35o.
5. Usuwanie stłuczek z wanny dozwolone jest jedynie po opróżnieniu wanny z wody i za pomocą narzędzi zabezpieczających przed skaleczeniem rąk.
§  53. Wszelkie otwory kontrolne i montażowe myjki butelek powinny być w czasie jej ruchu szczelnie zamknięte.
§  54. Sporządzanie roztworu ługu powinno odbywać się w zbiorniku umieszczonym poza myjnią. Dopływ roztworu ługu ze zbiornika do myjki butelek powinien odbywać się mechanicznie.
§  55. Przejścia pomiędzy urządzeniami rozlewniczymi lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 1 m.
§  56.
1. Ekran kontrolny do prześwietlania butelek powinien być wykonany ze szkła matowego lub mlecznego.
2. Pracownicy zatrudnieni przy ekranie kontrolnym powinni być zmieniani w okresie nie dłuższym niż co 2 godziny.
3. Usuwanie butelek z okienka ekranu kontrolnego w czasie ruchu przenośnika jest wzbronione.
§  57. Wózki dwukołowe do przewożenia skrzynek powinny posiadać oparcie co najmiej do połowy wysokości najwyżej ustawionej skrzyni.
§  58. Usuwanie płynów alkoholowych rozlanych na podłodze powinno odbywać się tylko przy pomocy zgarniaczek lub przez spłukanie wodą.
§  59.
1. Rozlewaczki do wódek oraz kapslownice powinny być wyposażone w osłony zabezpieczające przed rozpryskami pękających butelek.
2. Stłuczka szklana powinna być stale usuwana z podłóg do specjalnych pojemników szczotkami i szufelkami, a następnie przewożona do magazynu stłuczki. Gromadzenie stłuczki szklanej poza magazynem jest wzbronione.
§  60.
1. Taśma stalowa służąca do opasywania kartonów z wódką powinna być nawinięta na bęben.
2. Pozostawienie luźnej taśmy na podłodze jest niedopuszczalne.
3. Bęben z taśmą powinien być usytuowany przy stanowisku opasywania kartonów.
4. Pracownik zatrudniony przy opasywaniu kartonów taśmą stalową powinien pracować w rękawicach skórzanych.
§  61. Transport skrzyń z wyrobami gotowymi do magazynów powinien odbywać się mechanicznie.
§  62. Transport drożdży suszonych paszowych w workach oraz skrzynek z drożdżami piekarnianymi z pakowni do chłodni, do magazynu i na środki transportowe powinien odbywać się mechanicznie.
§  63. Skrzynki z drożdżami powinny być układane w chłodni w sposób zabezpieczający przed upadkiem skrzynek.
§  64. Przejścia między skrzynkami bądź pojemnikami powinny mieć co najmniej 1,0 m szerokości.
§  65. Pomosty łączące wagon lub pojazd z rampą powinny być wykonane z materiału dostatecznie wytrzymałego na obciążenie oraz posiadać zaczepy zabezpieczające przed obsunięciem, a podłogi pomostów powinny być utrzymane w stanie nie powodującym poślizgu.
Rozdział  4.

Przerób surowców pochodnych.

§  66. W czasie oczyszczania wyparek do zagęszczania wywaru melasowego i elementów grzejnych (poza przestojem remontowym zakładu) oraz w razie konieczności wejścia do jednego z działów wyparki należy dokładnie zamknąć dopływ pary grzejnej i innych czynników, a na przewodach tych założyć dodatkowe trwałe zabezpieczenia.
§  67. Pracownicy obsługi pieców obrotowych do spalania wywaru melasowego i odcieku powinni posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi tych urządzeń, a jeżeli przy tej instalacji do spalania wywaru istnieje kocioł do odzyskiwania ciepła, to przynajmniej jeden z pracowników na każdej zmianie powinien posiadać uprawnienia palacza kotłowego.
§  68. Przy cieczach obrotowych do spalania wywaru i odcieku pokrętła zasuw do spuszczania spalonego wywaru muszą być usytuowane na poziomie stanowiska obsługi pieca.
§  69. Usuwanie węgla wywarowego z pieca i jego wywóz na składowiska powinny odbywać się mechanicznie.
§  70. Pracownicy zatrudnieni przy produkcji lub magazynowaniu suchego lodu powinni być ubrani w specjalną odzież ochronną izolującą cieplnie i wykonywać tę pracę z nałożonymi ochronami oczu.
§  71. Zbiorniki ekspansyjne powinny być izolowane oraz wyposażone we wskaźniki poziomu cieczy, umożliwiające stałą kontrolę poziomu cieczy.
§  72. Prasa do suchego lodu powinna posiadać dwa manometry:
1) jeden przy komorze wyśnieżania,
2) drugi do mierzenia ciśnienia tłoczenia.
§  73.
1. Kontenery na suchy lód powinny posiadać podwozie na kółkach złączone na stałe ze skrzynią kontenera.
2. Kontenery powinny mieć zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem pokrywy.
§  74. Kontenery do przewozu suchego lodu powinny być pomalowane na biało i posiadać napisy ostrzegawcze o treści: "Spożywanie i połykanie lub wkładanie do ust suchego lodu jest niebezpieczne dla zdrowia", "Nie dotykać suchego lodu bez rękawic".
§  75. Czynności związane z napełnianiem kontenerów suchym lodem powinny być wykonywane mechanicznie.
§  76. W czasie załadowywania lub rozładowywania wagony z suchym lodem drzwi wagonu powinny być otwarte, aby wydzielający się dwutlenek węgla swobodnie uchodził na zewnątrz.
§  77. Załadowywanie i wyładowywanie wkładów z suchym lodem do zagłębionego magazynu powinno odbywać się mechanicznie.
§  78. Na stanowisku napełniania butli ciekłym dwutlenkiem węgla powinien być wywieszony napis o treści:

"Przed napełnieniem sprawdź termin ważności butli",

"Butli przeterminowanej lub uszkodzonej nie wolno napełniać".

§  79. Stan techniczny butli i zaworów należy sprawdzić przed jej napełnieniem.
Rozdział  5.

Przepis końcowy.

§  80. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020