Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości.

Dz.U.69.12.87
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 14 kwietnia 1969 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości.
Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 20 listopada 1961 r. w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (Dz. U. Nr 52, poz. 292) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenia należy kierować do okręgowego inspektoratu Państwowej Inspekcji Radiowej, właściwego ze względu na miejsce używania maszyny lub urządzenia.";

2) § 4 utrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Organem upoważnionym do wykonywania kontroli i wydawania orzeczeń przewidzianych w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności jest Państwowa Inspekcja Radiowa.

2. Orzeczenia, o których mowa w ust. 1, wydają właściwe terenowo okręgowe inspektoraty Państwowej Inspekcji Radiowej."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1969.12.87

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości.
Data aktu: 14/04/1969
Data ogłoszenia: 06/05/1969
Data wejścia w życie: 06/05/1969