Rezolucja Nr 1991 (XVIII) zawierająca poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych i dotycząca sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej. Genewa.1963.12.17.

Dz.U.66.7.41
REZOLUCJA Nr 1991 (XVIII) ZAWIERAJĄCA POPRAWKI DO KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH I DOTYCZĄCA SPRAWY WŁAŚCIWEGO PRZEDSTAWICIELSTWA W RADZIE BEZPIECZEŃSTWA I W RADZIE GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 17 grudnia 1963 r.
Przekład.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 grudnia 1963 roku została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucja nr 1991 (XVIII) dotycząca sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej.

Po zaznajomieniu się z powyższą rezolucją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną, zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona rezolucja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 29 grudnia 1964 roku.

ZAŁĄCZNIK

REZOLUCJA Nr 1991 (XVIII) ZAWIERAJĄCA POPRAWKI DO KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH I DOTYCZĄCA SPRAWY WŁAŚCIWEGO PRZEDSTAWICIELSTWA W RADZIE BEZPIECZEŃSTWA I W RADZIE GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ,

przyjęta przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 17 grudnia 1963 r.

Przekład.

Rezolucja 1991 (XVIII). Sprawa właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej.

A
Ogólne Zgromadzenie,

Zważywszy, iż obecny skład Rady Bezpieczeństwa jest niewłaściwy i niereprezentatywny,

Uznając, że wzrost liczby członków Narodów Zjednoczonych stwarza konieczność rozszerzenia składu Rady Bezpieczeństwa w celu zapewnienia w niej odpowiedniejszego przedstawicielstwa geograficznego niestałych członków i uczynienia z niej bardziej efektywnego organu do pełnienia funkcji przewidzianych w Karcie Narodów Zjednoczonych,

Biorąc pod uwagę wnioski i zalecenia Komitetu w sprawie przygotowania konferencji w celu rewizji Karty (A/5487, ustęp 9),

1. Postanawia przyjąć, zgodnie z artykułem 108 Karty Narodów Zjednoczonych, następujące poprawki do Karty i przedłożyć je do ratyfikacji państwom członkowskim Narodów Zjednoczonych:

(a) w artykule 23 ustęp 1 wyraz "jedenastu" w pierwszym zdaniu zastąpić wyrazem "piętnastu", a wyraz "sześciu" w trzecim zdaniu wyrazem "dziesięciu";

(b) w artykule 23 ustęp 2 drugiemu zdaniu nadać następujące brzmienie:

"Przy pierwszym wyborze niestałych członków, po zwiększeniu liczby członków Rady Bezpieczeństwa z jedenastu do piętnastu, dwóch spośród czterech dodatkowych członków będzie wybranych na okres jednego roku";

(c) w artykule 27 ustęp 2 wyraz "siedmiu" zastąpić wyrazem "dziewięciu";

(d) w artykule 27 ustęp 3 wyraz "siedmiu" zastąpić wyrazem "dziewięciu";

2. Wzywa wszystkie państwa członkowskie do ratyfikowania powyższych poprawek zgodnie z odpowiednimi przepisami ich konstytucji do dnia 1 września 1965 roku;

3. Ponadto postanawia, że dziesięciu niestałych członków Rady Bezpieczeństwa będzie wybranych według następującej zasady:

(a) pięciu spośród państw Afryki i Azji;

(b) jeden spośród państw Europy Wschodniej;

(c) dwóch spośród państw Ameryki Łacińskiej;

(d) dwóch spośród państw Europy Zachodniej i innych państw.

B
Ogólne Zgromadzenie,

Uznając, że wzrost liczby członków Narodów Zjednoczonych stwarza konieczność rozszerzenia składu Rady Gospodarczej i Społecznej w celu zapewnienia w niej odpowiedniejszego przedstawicielstwa geograficznego i uczynienia z niej bardziej efektywnego organu do pełnienia funkcji określonych w rozdziałach IX i X Karty Narodów Zjednoczonych,

Nawiązując do rezolucji 974 B i C (XXXVI) Rady Gospodarczej i Społecznej z dnia 22 lipca 1963 roku,

Biorąc pod uwagę wnioski i zalecenia Komitetu w sprawie przygotowania konferencji w celu rewizji Karty (A/5487, ustęp 9),

1. Postanawia przyjąć, zgodnie z artykułem 108 Karty Narodów Zjednoczonych, następującą poprawkę do Karty i przedłożyć ją do ratyfikacji państwom członkowskim Narodów Zjednoczonych:

"Artykuł 61

1. Rada Gospodarcza i Społeczna składać się będzie z dwudziestu siedmiu członków Narodów Zjednoczonych, wybranych przez Ogólne Zgromadzenie.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, wybierać się będzie corocznie dziewięciu członków Rady Gospodarczej i Społecznej na okres trzech lat. Członek ustępujący może być bezpośrednio wybrany ponownie.

3. Przy pierwszym wyborze, po zwiększeniu liczby członków Rady Gospodarczej i Społecznej z osiemnastu do dwudziestu siedmiu, obok członków wybranych na miejsce sześciu członków, których kadencja w Radzie upłynie w końcu tego roku, zostanie wybranych dodatkowo dziewięciu członków. Okres urzędowania trzech spośród tych dziewięciu dodatkowo wybranych członków upłynie z końcem jednego roku, trzech zaś innych członków z upływem dwóch lat, w trybie ustalonym przez Ogólne Zgromadzenie.

4. Każdy członek Rady Gospodarczej i Społecznej mieć w niej będzie jednego przedstawiciela.";

2. Wzywa wszystkie państwa członkowskie do ratyfikowania powyższej poprawki zgodnie z odpowiednimi przepisami ich konstytucji do dnia 1 września 1965 roku;

3. Ponadto postanawia, że nie naruszając istniejącej zasady rozdziału miejsc w Radzie Gospodarczej i Społecznej dziewięciu dodatkowych członków będzie wybranych według następującej zasady:

(a) siedmiu spośród państw Afryki i Azji;

(b) jeden spośród państw Ameryki Łacińskiej;

(c) jeden spośród państw Europy Zachodniej i innych państw.

1.285 plenarne posiedzenie

17 grudnia 1963.

Zmiany w prawie

Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1966.7.41

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Rezolucja Nr 1991 (XVIII) zawierająca poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych i dotycząca sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej. Genewa.1963.12.17.
Data aktu: 17/12/1963
Data ogłoszenia: 19/02/1966
Data wejścia w życie: 31/08/1965