Świadczenia osób uprawiających rybołówstwo morskie na przeprowadzanie zabiegów hodowlanych na wodach morskich.

Dz.U.64.40.274
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 8 października 1964 r.
w sprawie świadczeń osób uprawiających rybołówstwo morskie na przeprowadzanie zabiegów hodowlanych na wodach morskich.
Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Osoby prawne i fizyczne uprawiające rybołówstwo morskie jako działalność gospodarczo-zarobkową na obszarach wód morskich, na których ze względu na ochronę rybostanu stosowane są zabiegi hodowlane, obowiązane są do ponoszenia świadczeń pieniężnych na przeprowadzanie zabiegów hodowlanych.
2. Środki potrzebne na każdy rok kalendarzowy na wykonanie zabiegów hodowlanych oraz wysokość świadczeń ponoszonych przez osoby prawne i fizyczne, o których mowa w ust. 1, ustala corocznie Komisja Ogólnobranżowa, działająca przy Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej.
3. Wysokość przewidzianych w ust. 1 świadczeń osób prawnych i fizycznych nie może przekroczyć 5% wartości złowionych ryb, których gatunek podlega zabiegom hodowlanym. Wartość złowionych ryb określa się według cen skupu płaconych rybakom przez przedsiębiorstwa.
4. Świadczenia pieniężne z tytułu uprawiania przez osoby fizyczne rybołówstwa morskiego dla celów sportowych ponosi Polski Związek Wędkarski corocznie w wysokości ustalonej przez Komisję Ogólnobranżową, wymienioną w ust. 2.
§  2. Przy ustalaniu wysokości świadczeń (§ 1 ust. 2) bierze się pod uwagę udział poszczególnych osób prawnych i fizycznych w połowach ryb, których gatunek podlega zabiegom hodowlanym, ilość odławianych ryb, sytuację biologiczną danego obszaru wód morskich oraz inne czynniki wpływające na potrzeby w zakresie zarybiania.
§  3. Nie ponoszą świadczeń na przeprowadzanie zabiegów hodowlanych instytuty naukowo-badawcze i szkoły wyższe uprawiające rybołówstwo morskie dla celów naukowo-badawczych i doświadczalnych oraz szkoły rybołówstwa morskiego uprawiające rybołówstwo dla celów szkoleniowych.
§  4. Wpłat należnych z tytułu świadczeń na rzecz zabiegów hodowlanych dokonuje się na konto Zjednoczenia Gospodarki Rybnej w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok ubiegły.
§  5. Środki uzyskane z wpłat określonych w § 4 nie mogą być wykorzystywane na inne cele niż przeprowadzanie zabiegów hodowlanych na wodach morskich.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1964.40.274

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Świadczenia osób uprawiających rybołówstwo morskie na przeprowadzanie zabiegów hodowlanych na wodach morskich.
Data aktu: 08/10/1964
Data ogłoszenia: 17/11/1964
Data wejścia w życie: 17/11/1964