Kierunki studiów objęte planowym zatrudnieniem absolwentów.

Dz.U.64.22.147
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 czerwca 1964 r.
w sprawie kierunków studiów objętych planowym zatrudnieniem absolwentów.
Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisom ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48), zwanej dalej ustawą, podlegają absolwenci, którzy uzyskają dyplom stwierdzający ukończenie studiów w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 1964 r. na następujących kierunkach studiów:
1) w wyższych szkołach technicznych:
a) elektrotechnika,
b) łączność,
c) mechanizacja rolnictwa,
d) mechanika i energetyka,
e) budownictwo okrętowe;
2) w wyższych szkołach rolniczych:
a) rolnictwo,
b) hodowla zwierząt,
c) melioracje wodne,
d) ekonomika rolna;
3) na uniwersytetach:
a) matematyka,
b) fizyka,
c) geofizyka,
d) filologia angielska,
e) filologia germańska,
f) filologia rosyjska;
4) w akademiach medycznych:

wszystkie kierunki;

5) w wyższych szkołach ekonomicznych:

wszystkie kierunki z wyjątkiem handlu zagranicznego;

6) w wyższych szkołach pedagogicznych:

wszystkie kierunki.

§  2.
1. Przepisom ustawy podlegają absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskają dyplom stwierdzający ukończenie studiów po dniu 31 grudnia 1964 r. na następujących kierunkach studiów:
1) w wyższych szkołach technicznych:

wszystkie kierunki;

2) 1 w wyższych szkołach ekonomicznych:

wszystkie kierunki;

3) w akademiach medycznych:

wszystkie kierunki;

4) w wyższych szkołach rolniczych:

wszystkie kierunki, z wyjątkiem ogrodnictwa i mleczarstwa;

5) w wyższych szkołach pedagogicznych:

wszystkie kierunki;

6) na uniwersytetach:
a) prawo,
b) matematyka,
c) fizyka,
d) geofizyka,
e) chemia,
f) ekonomia,
g) filologia angielska,
h) filologia germańska,
i) filologia rosyjska;
7) w Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowej Akademii Medycznej i Wyższej Szkole Marynarki Wojennej absolwenci wszystkich kierunków studiów, o ile nie zostaną powołani do czynnej służby wojskowej.
2. Przepisom ustawy podlegają absolwenci zagranicznych szkół wyższych wszystkich kierunków, o ile odbyli studia na podstawie delegowania do innych krajów.
§  3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się również do studentów, którzy po dniu wejścia w życie ustawy ukończyli ostatni rok studiów, lecz nie uzyskali w obowiązujących terminach dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1970 r. (Dz.U.70.17.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1970 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020