Udzielanie świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin.

Dz.U.63.30.174
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 czerwca 1963 r.
w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1 poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza sie, co następuje:
§  1. Rozporządzenie dotyczy uprawnień do korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia:
1) przez byłych uczestników:
a) walk rewolucyjnych 1905 r., Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej i wojny domowej Związku Radzieckiego,
b) walki przeciwko reakcji i faszyzmowi w latach 1918-1939,
c) walki o polskość i wolność narodową Wielkopolski, Śląska, Gdańska, Warmii i Mazur, Ziemi Lubuskiej i Pomorza,
d) walki o wolność narodową i sprawiedliwość społeczną za granicami kraju, w szczególności walk w obronie republikańskiej Hiszpanii,
e) walki czynnej przeciwko hitlerowskiej przemocy o niepodległość, wyzwolenie narodowe i społeczne na wszystkich frontach walki z hitleryzmem i faszyzmem w latach 1939-1945,
f) walki z reakcyjnymi bandami w okresie po wyzwoleniu Polski,
2) przez osoby prześladowane i więzione ze względów politycznych w okresie międzywojennym i w czasie okupacji hitlerowskiej,
3) przez członków rodzin osób określonych w pkt 1 i 2 oraz
4) przez wdowy, sieroty i rodziców pozostałych po zmarłych osobach określonych w pkt 1 i 2.
§  2. 1
1. Osoby określone w § 1 pkt 1 i 2 mają prawo do korzystania ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla ubezpieczonych, a osoby określone w § 1 pkt 3 i 4 na zasadach ustalonych dla członków rodzin osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia.
2. Uczestnictwo w walkach lub prześladowanie osób, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, stwierdza Związek Bojowników o Wolność i Demokrację na podstawie odpowiednio udokumentowanych danych.
§  3. 2 (skreślony).
§  4. 3 (skreślony).
§  5.
1. 4 Dokumentem uprawniającym osoby określone w § 2 do korzystania ze świadczeń leczniczych jest specjalna legitymacja wystawiona z ważnością na rok kalendarzowy przez zarząd wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
2. Podstawą do wydania leków przez apteki otwarte jest recepta wystawiona przez lekarza (lekarza dentystę, felczera) zakładu społecznego służby zdrowia według wzoru ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1968 r. (Dz.U.68.20.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 1968 r.
2 § 3 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1968 r. (Dz.U.68.20.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 1968 r.
3 § 4 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1968 r. (Dz.U.68.20.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 1968 r.
4 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1968 r. (Dz.U.68.20.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 1968 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1963.30.174

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin.
Data aktu: 26/06/1963
Data ogłoszenia: 08/07/1963
Data wejścia w życie: 08/07/1963