Utworzenie Komitetu Nauki i Techniki.

Dz.U.63.28.165
USTAWA
z dnia 28 czerwca 1963 r.
o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki.
Art.  1.
1. Tworzy się Komitet Nauki i Techniki, zwany w dalszym ciągu Komitetem.
2. Komitet jest naczelnym organem administracji państwowej w zakresie swojego działania.
Art.  2.
1. Do zakresu działania Komitetu należą sprawy rozwoju nauki i techniki, a w szczególności:
1) opracowywanie generalnych założeń rozwoju nauki i techniki,
2) wytyczanie kierunków rozwoju dziedzin nauki i techniki mających duże znaczenie dla gospodarki narodowej oraz inicjowanie i koordynowanie zamierzeń i przedsięwzięć w tym zakresie,
3) zapewnienie wykorzystania w praktyce osiągnięć nauki i techniki o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
4) opracowywanie zbiorczych planów rozwoju materialno-technicznej bazy rozwoju nauki, jako podstawy do ustalania środków zapewniających właściwe proporcje w rozwoju nauki i techniki,
5) koordynowanie działalności naukowo-badawczej Polskiej Akademii Nauk, resortu szkolnictwa wyższego i innych resortów w zakresie problemów związanych z rozwojem gospodarki narodowej oraz w celu zapewnienia wyprzedzającego charakteru badań naukowych,
6) ustalanie wytycznych, dotyczących kształcenia i doskonalenia kadr naukowych, inżynieryjno-technicznych i innych, niezbędnych dla rozwoju gospodarki narodowej,
7) opracowywanie projektów przepisów w sprawach rozwoju nauki i techniki oraz przedkładanie ich Radzie Ministrów.
2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres działania Komitetu oraz zasady współdziałania z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, Polską Akademią Nauk i ministrami (kierownikami urzędów centralnych), a w szczególności ustali, jakie sprawy należące dotychczas do zakresu działania Komitetu do Spraw Budownictwa, Urbanistyki i Architektury przechodzą do właściwości Komitetu.
Art.  3.
1. Komitet jest organem kolegialnym.
2. W ramach swego zakresu działania Komitet wydaje wytyczne i zalecenia.
3. W sprawach należących do zakresu działania Komitetu rozporządzenia i zarządzenia wydaje Przewodniczący Komitetu.
Art.  4.
1. W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący, zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie.
2. 1 Przewodniczący Komitetu powoływany jest na wniosek Prezesa Rady Ministrów w trybie przewidzianym w art. 29 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wchodzi w skład Rady Ministrów.
3. Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza Komitetu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
4. W skład Komitetu, jako jeden z zastępców Przewodniczącego, wchodzi z urzędu Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk.
5. Członków Komitetu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu spośród ministrów (kierowników urzędów centralnych) lub ich zastępców, przedstawicieli nauki i techniki oraz przedstawicieli organizacji społecznych. W skład Komitetu wchodzi jeden z zastępców Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Art.  5.

Przy Komitecie działa Rada Nauki i Techniki jako organ doradczy i opiniodawczy.

Art.  6.

Statut Komitetu, uchwalony przez Radę Ministrów, określi:

1) skład Komitetu i tryb działania,
2) zakres działania i tryb pracy, organizację, skład oraz sposób powoływania członków Rady Nauki i Techniki,
3) organizację i zasady działania aparatu wykonawczego Komitetu.
Art.  7.
1. Znosi się Komitet do Spraw Techniki.
2. Pracownicy zatrudnieni dotychczas w Komitecie do Spraw Techniki przechodzą do pracy w Komitecie.
Art.  8.

Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o Komitecie do Spraw Techniki (Dz. U. Nr 10, poz. 63). Sprawy należące dotychczas do właściwości Komitetu do Spraw Techniki przechodzą do Komitetu.

Art.  9.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1968 r. (Dz.U.68.46.336) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 grudnia 1968 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020