Warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.

Dz.U.63.15.80
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 11 lutego 1963 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1959 r. Nr 27, poz. 167, z 1961 r. Nr 5, poz. 33 i z 1962 r. Nr 34, poz. 158) zarządza się, co następuje:
§  1. Za ścieki w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się wszelkie wody zużyte, nie wyłączając wód powstałych przy chłodzeniu, oraz wody opadowe i z drenażu miejskiego, ujęte w przewody otwarte lub kryte.
§  2. Do miejskiej sieci kanalizacyjnej mogą być odprowadzane tylko ścieki, które:
1) nie zawierają gazów, związków mineralnych i organicznych w ilościach mogących zagrażać zdrowiu i życiu ludzi obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
2) nie powodują wydzielania się gazów duszących i trujących o stężeniach przekraczających dopuszczalne granice zawartości tych gazów w powietrzu, określone w załączniku nr 1,
3) nie zawierają soli mineralnych (np. siarczany, siarczki, związki magnezu), związków organicznych (np. oleje, tłuszcze, cukier) w stężeniach, które w mieszaninie ze ściekami miejskimi nie przekraczają dopuszczalnych granic określonych w załączniku nr 2,
4) nie zawierają:
a) odpadków, jak szmaty, śmieci, nawóz zwierzęcy, odpadki rzeźne, popiół,
b) ciał stałych, jak ziemia, piasek, kawałki metali, szkła itp.,
c) ciał pływających, jak włosy, sierść, włókno, pierze, kawałki drewna

- niszczących ściany sieci kanalizacyjnej lub inne urządzenia kanalizacji miejskiej albo utrudniające ich prawidłową eksploatację przy przyjętych szybkościach przepływu ścieków,

5) nie zawierają substancji samozapalnych lub łatwopalnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C,
6) nie posiadają radioaktywności o stężeniu wyższym niż określone w załączniku nr 2 pod lp. 31 oraz odpowiadają warunkom określonym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 34, poz. 148),
7) po wymieszaniu ze ściekami przepływającymi przez przewody sieci kanalizacyjnej lub przez urządzenia oczyszczające nie posiadają ostrego i odrażającego zapachu.
§  3. Niezależnie od warunków wymienionych w § 2 zakład wytwarzający ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej obowiązany jest zapewnić:
1) równomierność spływu do kanałów w granicach wynikających z przepustowości miejskich urządzeń kanalizacyjnych,
2) zneutralizowanie szkodliwych ścieków, zwłaszcza przez stałe zobojętnianie nadmiernej kwasowości lub zasadowości w takim stopniu, aby odczyn w mieszaninie ze ściekami miejskimi nie wykraczał poza granice określone w załączniku nr 2 pod lp. 33.
§  4. Dopuszczalne w mieszaninie ze ściekami stężenie najczęściej spotykanych ciał i związków trujących lub szkodliwych dla otoczenia i miejskich urządzeń kanalizacyjnych określa załącznik nr 2. Dopuszczalne stężenie nie objętych załącznikiem ciał i związków niebezpiecznych dla życia lub zdrowia ludzi ustalą dla poszczególnych zakładów odprowadzających ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej powiatowe (miejskie) organy państwowej inspekcji sanitarnej.
§  5. Jeżeli miejska sieć kanalizacyjna ma odrębne przewody do odprowadzania wód opadowych i odrębne dla ścieków, zakłady wytwarzające ścieki mogą je odprowadzać tylko do przewodów sieci ściekowej.
§  6.
1. Właściwy do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) w porozumieniu z właściwym organem tego prezydium do spraw zdrowia i opieki społecznej oraz jednostką nadrzędną nad zakładem odprowadzającym dotychczas ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej ustali termin dostosowania jakości tych ścieków do warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.
2. Przepis ust. 1 może być zastosowany również do zakładów, które rozpoczną odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  7. Za miejską sieć kanalizacyjną w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się sieć eksploatowaną przez przedsiębiorstwa (zakłady) podległe prezydiom rad narodowych.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1

DOPUSZCZALNE STĘŻENIA W POWIETRZU ZNAJDUJĄCYM SIĘ W MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ PAR I GAZÓW NIEKTÓRYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH, KTÓRE MOGĄ WYDZIELAĆ SIĘ ZE ŚCIEKÓW

Lp. Nazwa związku Wzór chemiczny Stężenie wyrażone w mg/l powietrza
1 Amoniak NH3 0,02
2 Siarkowodór H2S 0,01
3 Cjanowodór HCN 0,0003
4 Chlor i jod Cl i J 0,001
5 Brom Br 0,002
6 Czterochlorek węgla CCl4 0,05
7 Benzen C6B6 0,1
8 Benzyna mieszanina węglowodorów 0,3
9 Fenol C6H6OH 0,005
10 Eter dwuetylowy (C2H5)2O 0,3
11 Arsenowodór AsH3 0,0003
12 Dwusiarczek węgla CS2 0,01
13 Tlenek węgla CO 0,03
14 Dwutlenek węgla CO2 1,97
15 Metan CH4 14,4
16 Dwutlenek siarki SO2 0,02
ZAŁĄCZNIK Nr 2

DOPUSZCZALNE STĘŻENIA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA I MIEJSKICH URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Lp. Rodzaj ciał i związków Jednostki Dopuszczalne stężenie w mieszaninie ze ściekami miejskimi
1 BZT5 mg/l 02 700
2 Zawiesiny mg/l 330
3 Chlorki mg/l Cl 350
4 Związki magnezu mg/l MgO 300
5 Siarczany mg/l SO4 300
6 Rodanki mg/l CNS 50
7 Fenole mg/l 40
8 Metanol mg/l 15
9 Detergenty mg/l 10
10 Dwusiarczek węgla mg/l CS2 5
11 Siarczki mg/l S 3
12 Cjanki mg/l CN 1,0
13 Metale ciężkie (Ag, AS, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Sb, Zn) łącznie mg/l 1,0
14 Cynk mg/l Zn 5
15 Nikiel mg/l Ni 2,5
16 Arsen mg/l As2O5 0,2
17 Chrom mg/l Cr 0,2
18 Kadm mg/l Cd 0,1
19 Miedź mg/l Cu 0,1
20 Ołów mg/l Pb 0,1
21 Tłuszcze, oleje mg/l 50
22 Żywiec mg/l 50
23 Cukier mg/l 150
24 Nafta mg/l 30
25 Kwasy naftenowe mg/l 10
26 Trójchloroetylen mg/l CHCl:CCl2 0
27 Karbid mg/l CaC2 0
28 Trójnitrotoluen C6H2CH3(NO2)3 0,1
29 Alkaloidy mg/l 0
30 Sole mineralne razem mg/l 1000
31 Związki radioaktywne C/l 10-7
32 Temperatura maksymalna °C 35
33 Odczyn pH 6,5-9,0

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020