Zm.: rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym.

Dz.U.55.4.27
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 21 stycznia 1955 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym.
Na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a) dekretu z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu połowów ryb morskich (Dz. U. Nr 84, poz. 586) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym (Dz. U. Nr 50, poz. 363) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. W obrębie Zatoki Puckiej oraz w Zatoce Gdańskiej w pasie wód przybrzeżnych od Zatoki Puckiej do ujścia Wisły połów ryb morskich włokiem dennym jest wzbroniony w miejscach, w których głębokość morza nie przekracza 25 m.

2. Zabrania się połowu ryb morskich włokiem dennym w pasie wód przybrzeżnych o szerokości 1,5 mili morskiej na odcinku od ujścia Wisły do wschodniej granicy Państwa, a na pozostałych obszarach wód morskich w miejscach, w których głębokość nie przekracza 20 m.";

2) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadkach pojawienia się większych skupisk szprota na obszarze wymienionym w ust. 1 na południe od linii łączącej Nowe Obłuże z latarnią morską w Jastarni - Gdański Urząd Morski może zezwalać na dokonywanie połowów tej ryby przez jednostki rybackie o długości do 13 m z napędem mechanicznym przy użyciu czynnego sprzętu szprotowego.";

3) w § 3 wyraz "Przepisy" zastępuje się wyrazami "Ograniczenia przewidziane w".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.4.27

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym.
Data aktu: 21/01/1955
Data ogłoszenia: 04/02/1955
Data wejścia w życie: 04/02/1955