Zaliczanie odmian roślin uprawnych do odmian selekcjonowanych.

Dz.U.55.34.217
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 30 lipca 1955 r.
w sprawie zaliczania odmian roślin uprawnych do odmian selekcjonowanych.
Na podstawie art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 6, poz. 33) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Hodowlane odmiany roślin uprawnych zalicza się do odmian selekcjonowanych na wniosek hodowcy, gdy hodowla odmiany prowadzona jest w instytucji uspołecznionej - na wniosek tej instytucji.
2. Instytucja uspołeczniona ma obowiązek uzyskania potwierdzenia przez hodowcę danych zawartych we wniosku. Minister Rolnictwa może z ważnych przyczyn zwolnić instytucję od obowiązku uzyskania tego potwierdzenia.
§  2.
1. Wniosek o zaliczenie odmiany do odmian selekcjonowanych może być złożony po wytworzeniu przez wnioskodawcę takiej przynajmniej ilości nasion elity, jaka odpowiada normie ustalonej przez Ministra Rolnictwa dla danego gatunku rośliny.
2. Wniosek o zaliczenie odmiany do odmian selekcjonowanych powinien być złożony według wzoru określonego przez Ministra Rolnictwa i ogłoszonego w Monitorze Polskim.
3. Do wniosku należy dołączyć dokumentacje zawierającą:
1) dane o pochodzeniu materiału wyjściowego wziętego do selekcji,
2) wyniki doświadczeń i inne dowody przemawiające za tym, że odmiana selekcjonowana przez danego hodowcę zachowana jest w trybie odmiany, z której pochodzi, oraz posiada pożądaną wartość gospodarczą.
§  3. Po stwierdzenie, że wniosek odpowiada wymaganiom określonym w §§ 1 i 2, Minister Rolnictwa zarządza wpisanie zgłoszonej odmiany do księgi zgłoszeń odmian selekcjonowanych.
§  4.
1. W ciągu dwuletniego okresu po wpisaniu odmiany do księgi zgłoszeń odmiana poddawana jest doświadczeniom i badaniom przez wyznaczone do tego przez Ministra Rolnictwa pracownie odmianoznawcze i punkty doświadczalne w celu stwierdzenia, czy posiada ona wartości określone w § 2 ust. 3 pkt 2.
2. Doświadczenia i badania określone w ust. 1 wszczyna się, jeżeli chodzi o odmiany ozime zgłoszone do dnia 31 marca i o odmiany jare - w roku następnym po zgłoszeniu.
3. Dwuletni okres doświadczeń i badań może być przez Ministra Rolnictwa skrócony lub przedłużony.
4. W ciągu okresu doświadczeń i badań określonego w ust. 1 i 3 wnioskodawca (§ 1) obowiązany jest dostarczyć corocznie na koszt własny i nieodpłatnie w terminie i w ilości określonej przez Ministra Rolnictwa nasiona zgłoszonej odmiany do pracowni odmianoznawczych i punktów doświadczalnych wskazanych przez Ministra Rolnictwa.
5. Niedostarczenie przez wnioskodawcę nasion w terminie i ilości ustalonej w ust. 4 stanowi podstawę do przedłużenia okresu doświadczeń i badań o jeden rok. Niedostarczenie nasion w wymienionych terminach i ilości przez 2 lata z rzędu może stanowić podstawę do skreślenia z listy zgłoszeń.
§  5.
1. Po upływie okresu doświadczeń i badań (§ 4), jeżeli w ich wyniku stwierdzone zostanie, że odmiana posiada wartości określone w § 2 ust. 3 pkt 2, Minister Rolnictwa orzeka o zaliczeniu odmiany do odmian selekcjonowanych i zarządza wpisanie odmiany do spisu odmian selekcjonowanych.
2. W razie odmowy zaliczenia odmiany do odmian selekcjonowanych - odmianę skreśla się z księgi zgłoszeń.
§  6. Odmiana skreślona z księgi zgłoszeń (§ 5 ust. 2) może być ponownie zgłoszona w trybie określonym w §§ 1 i 2 po upływie 2 lat od dnia skreślenia. Okres ten może być przez Ministra Rolnictwa skrócony lub przedłużony.
§  7. Odmiana wpisana do spisu odmian selekcjonowanych zostaje wprowadzona do planowej produkcji nasiennej.
§  8.
1. Odmiana wpisana do spisu odmian selekcjonowanych jest przedmiotem dalszych doświadczeń i badań w celu sprawdzenia, czy zachowuje ona wartości, na podstawie których została zaliczona do odmian selekcjonowanych.
2. Po wpisaniu odmiany do spisu odmian selekcjonowanych hodowca bądź instytucja uspołeczniona, w której prowadzona jest hodowla odmiany, obowiązana jest dostarczać corocznie, w terminie i w ilości określonych przez Ministra Rolnictwa, nasiona odmiany do pracowni odmianoznawczych i punktów doświadczalnych, wskazanych przez Ministra Rolnictwa, po cenie oryginału za zwrotem kosztów opakowania i przesyłki. W razie niedostarczenie nasion w oznaczonym terminie i w oznaczonej ilości odmiana może być wycofana z planowej produkcji nasiennej na rok następny.
3. Jeżeli na podstawie wyników doświadczeń i badań stwierdzone zostanie, że odmiana straciła wartości, na podstawie których była zaliczona do odmian selekcjonowanych, zostaje ona skreślona ze spisu odmian selekcjonowanych i wycofana z planowej produkcji nasiennej.
4. Odmiana skreślona ze spisu odmian selekcjonowanych (ust. 3) może być ponownie zgłoszona w trybie określonym w §§ 1 i 2 po upływie 2 lat od dnia skreślenia. Okres ten może być przez Ministra Rolnictwa skrócony lub przedłużony.
§  9. Odmiana wpisana do spisu odmian selekcjonowanych jest nadal oznaczana w hodowli, w produkcji nasiennej i obrocie nasiennym nazwą odmiany, z której pochodzi, lub otrzymuje nową nazwę zatwierdzoną przez Ministra Rolnictwa; w obu przypadkach po nazwie odmiany podaje się nazwisko aktualnego hodowcy, a jeżeli hodowlę prowadzi się w instytucji uspołecznionej - nazwę tej instytucji i miejsce hodowli.
§  10.
1. Wpis odmiany do spisu odmian selekcjonowanych dokonywany jest pod kolejnym numerem i pod nazwą określoną w § 9. Jednocześnie wciąga się do spisu imię i nazwisko hodowcy, historie hodowli i jej metody, urzędowy opis odmiany, wyniki doświadczeń i badań oraz inne dane, dotyczące odmiany.
2. Zmianę hodowcy lub metod hodowli należy zaznaczyć w spisie.
§  11. Minister Rolnictwa ogłasza w Monitorze Polskim w pierwszym kwartale każdego roku listę odmian wpisanych do spisu i skreślonych ze spisu w ciągu ubiegłego roku kalendarzowego.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.34.217

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zaliczanie odmian roślin uprawnych do odmian selekcjonowanych.
Data aktu: 30/07/1955
Data ogłoszenia: 30/08/1955
Data wejścia w życie: 30/08/1955