Uposażenie pracowników bibliotecznych, zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych.

Dz.U.55.34.211
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 sierpnia 1955 r.
w sprawie uposażenia pracowników bibliotecznych, zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych.
Na podstawie art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisom niniejszego rozporządzenia podlegają pracownicy biblioteczni działalności podstawowej, zatrudnieni w publicznych bibliotekach powszechnych.
§  2. Stawki miesięczne uposażenia zasadniczego dla pracowników wymienionych w § 1 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w zależności od wykształcenia ogólnego i zawodowego, jak następuje:
Lp. Kategoria pracowników (bibliotekarzy) stawka uposażenia od - do

1. Pracownicy biblioteczni wymienieni w § 1 posiadający:
a) ukończone liceum bibliotekarskie lub wykształcenie

uznane przez Ministra Kultury i Sztuki za

równoznaczne

660-900
b) ukończone studia wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa

lub studia uznane przez Ministra Kultury i Sztuki za

równoznaczne

820-1.060
2. Pracownicy biblioteczni wymienieni w § 1, posiadający:
a) ukończoną szkolę średnią (z wyjątkiem liceum

bibliotekarskiego) uprawniającą do studiów wyższych

600-740
b) ukończone studia wyższe (z wyjątkiem studiów z

zakresu bibliotekoznawstwa)

740-820
3. Pracownicy biblioteczni wymienieni w § 1, nie posiadający ukończonej szkoły średniej 500-620
§  3. Dla magazynierów zatrudnionych w wojewódzkich i miejskich bibliotekach publicznych, w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, Miejskiej Bibliotece im. L. Waryńskiego w Łodzi, w miejskich bibliotekach publicznych w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców i w m. Toruniu ustala się uposażenie zasadnicze w wysokości od 550 do 650 zł.
§  4. Minister Kultury i Sztuki zapewni pracownikom wymienionym pod lp. 2 tabeli zamieszczonej w § 2 warunki do zdobycia kwalifikacji zawodowych w ciągu roku pracy.
§  5. W wyjątkowych przypadkach Minister Kultury i Sztuki może ze względu na wieloletnią pracę w zawodzie bibliotekarskim oraz osiągnięcia naukowe lub zawodowe przyznać kwalifikacje zawodowe odpowiedniego stopnia osobom nie odpowiadającym warunkom określonym w ust. 1 tabeli zamieszczonej w § 2.
§  6. Tabelę stanowisk, do których przywiązane są dodatki funkcyjne, oraz wysokość tych dodatków określa załącznik do rozporządzenia.
§  7. Pracownikom bibliotecznym, którzy odpowiadają jednemu z poniższych warunków, a mianowicie:
a) posiadają wyjątkowo wysokie kwalifikacje,
b) mają szczególne osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w zakresie bibliotekarstwa lub bibliografii,
c) położyli specjalne zasługi na polu organizacji bibliotekarstwa i czytelnictwa,

Minister Kultury i Sztuki może przyznać dodatek specjalny do uposażenia w wysokości 200 zł miesięcznie.

§  8. Pracownikom zatrudnionym na obszarze m. st. Warszawy przyznaje się dodatek stołeczny w wysokości 10% uposażenia zasadniczego.
§  9. Samodzielni pracownicy nauki zatrudnieni w publicznych bibliotekach powszechnych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia i pobierają uposażenie według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia pracowników nauki (Dz. U. Nr 42, poz. 187).
§  10. Pracownicy biblioteczni działalności podstawowej zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie obliczone według stawki godzinowej. Stawka za godzinę pracy efektywnej wynosi 1/175 wynagrodzenia miesięcznego, które przysługiwałoby pracownikowi w razie zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy.
§  11. Pracownicy biblioteczni zatrudnieni w bibliotekach przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia otrzymują dotychczasowe uposażenie brutto, o ile przy zastosowaniu zasad i stawek niniejszego rozporządzenia otrzymaliby uposażenie niższe.
§  12. Traci moc część tabeli stanowisk zatytułowana "III. Pracownicy bibliotek samorządowych" w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. Nr 14, poz. 92), a także zarządzenie nr 119 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników Biblioteki Publicznej Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie (Monitor Polski Nr A-85, poz. 1009).
§  13. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki oraz Ministrowi Finansów.
§  14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1955 r.
ZAŁĄCZNIK 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ ZATRUDNIONYCH W PUBLICZNYCH BIBLIOTEKACH POWSZECHNYCH

Lp. Stanowisko Stawka dodatku

1. Dyrektor biblioteki wojewódzkiej, wojewódzkiej i miejskiej oraz dyrektor biblioteki miejskiej w m. st. Warszawie i m. Łodzi 450.-
2. Dyrektor biblioteki miejskiej w miastach liczących powyżej 100.000 mieszkańców i w m. Toruniu 300.-
3. Kierownik biblioteki powiatowej, powiatowej i miejskiej oraz kierownik biblioteki dzielnicowej 250.-
4. Kierownik biblioteki miejskiej w miastach stanowiących powiaty, liczących poniżej 100.000 mieszkańców 150.-
5. Zastępca dyrektora biblioteki wojewódzkiej, wojewódzkiej i miejskiej oraz biblioteki miejskiej w m. st. Warszawie i m. Łodzi 300.-
6. Zastępca dyrektora biblioteki miejskiej w miastach liczących powyżej 100.000 mieszkańców i w m. Toruniu 200.-
7. Kierownik działu w bibliotece wojewódzkiej, wojewódzkiej i miejskiej oraz miejskiej w m. st. Warszawie i m. Łodzi 225.-
8. Kierownik działu w bibliotece miejskiej w mieście liczącym powyżej 100.000 mieszkańców i w m. Toruniu 175.-
9. Kierownik działu w bibliotece powiatowej oraz w powiatowej i miejskiej 125.-
10. Kierownik oddziału i kierownik filii w bibliotece wojewódzkiej, wojewódzkiej i miejskiej oraz w bibliotece miejskiej w m. st. Warszawie i w m. Łodzi 125.-
11. Kierownik oddziału i kierownik filii w bibliotece miejskiej w mieście liczącym powyżej 100.000 mieszkańców i w m. Toruniu 100.-
12. Instruktor w bibliotece wojewódzkiej, wojewódzkiej i miejskiej oraz w bibliotece miejskiej w m. st. Warszawie i m. Łodzi 175.-
13. Instruktor w bibliotece miejskiej w mieście liczącym powyżej 100.000 mieszkańców i m. Toruniu, w bibliotece powiatowej, w powiatowej i miejskiej oraz w bibliotece dzielnicowej 100.-
14. Bibliograf w bibliotece wojewódzkiej, wojewódzkiej i miejskiej oraz w bibliotece miejskiej w m. st. Warszawie i m. Łodzi 100.-

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020