Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.

Dz.U.55.33.207
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 27 lipca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 E-01110 Maszyny elektryczne.

Oznaczenia literowe wymiarów.

21 czerwca 1951 r. ze zmianą z dnia 25 czerwca 1954 r.
2 55/E-02110 Maszyny elektryczne.

Trójfazowe silniki asynchroniczne od 0,6 do 100 kW.

Moce znamionowe.

1 czerwca 1955 r.
3 55/E- 06200 Elektryczne przyrządy grzejne oporowe.

Przepisy ogólne.

1 czerwca 1955 r.
4 55/E-80404 Linki miedziane okrągłe do szczotek maszyn elektrycznych. 1 czerwca 1955 r.
5 55/E-92902 Sieć jezdna trolejbusowa.

Wieszak sierpowy jednoramienny.

1 czerwca 1955 r.
6 55/E-92903 Sieć jezdna trolejbusowa.

Wieszak sierpowy dwuramienny.

1 czerwca 1955 r.
7 55/T-90000 Telekomunikacyjne przewody brązowe gołe. 1 czerwca 1955 r.
§  2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1) stosować w dokumentacji innych oznaczeń literowych głównych wymiarów maszyn elektrycznych, niż ustalone normą wymienioną w § 1 lp. 1;
2) produkować trójfazowych silników asynchronicznych od 0,6 do 100 kW nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 2;
3) produkować elektrycznych przyrządów grzejnych oporowych o działaniu pośrednim z metalowymi elementami grzejnymi nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 3;
4) produkować linek (przewodów) okrągłych z drutów miedzianych stosowanych jako połączenie między szczotkotrzymaczami i szczotkami komutatorów lub pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 4;
5) produkować wieszaka sierpowego jednoramiennego i wieszaka sierpowego dwuramiennego stosowanych w sieci jezdnej trolejbusowej nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 5 i 6;
6) produkować przewodów brązowych gołych telekomunikacyjnych, przeznaczonych do napowietrznych linii telekomunikacyjnych nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 7.
§  3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2) prac naukowo-badawczych.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r., z tym że:
1) norma wymieniona w § 1 lp. 2 obowiązuje w stosunku do silników asynchronicznych pierścieniowych produkowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - od dnia 1 stycznia 1958 r.,
2) norma wymieniona w § 1 lp. 7 obowiązuje od dnia 1 lipca 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.33.207

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Data aktu: 27/07/1955
Data ogłoszenia: 20/08/1955
Data wejścia w życie: 01/01/1956, 01/01/1958, 01/07/1956