Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.

Dz.U.55.28.169
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 27 czerwca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 E-02500 Gwinty Edisona (zwykłe).

Wymiary.

30 czerwca 1952 r. ze zmianą z dnia 20 kwietnia 1954 r.
2 54/E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne.

Oznaczenia barwami gołych przewodów i szyn.

8 grudnia 1954 r.
3 E-53001 Gwinty Edisona (zwykłe).

Sprawdziany trzpieniowe.

Trzpienie gwintowe i tłoczki gładkie.

30 czerwca 1952 r. ze zmianami z dnia 20 kwietnia 1954 r. i z dnia 23 lipca 1954 r.
4 E-53002 Gwinty Edisona (zwykłe).

Sprawdziany pierścieniowe.

30 czerwca 1952 r. ze zmianami z dnia 20 kwietnia 1954 r. i z dnia 23 lipca 1954 r.
5 54/E-90011 Elektroenergetyczne przewody miedziane.

Przewody gołe.

18 grudnia 1954 r.
6 54/E-90012 Elektroenergetyczne przewody miedziane.

Przewody w odzieży włóknistej.

18 grudnia 1954 r.
7 54/E-90013 Elektroenergetyczne przewody miedziane.

Przewody w izolacji gumowej i w odzieży włóknistej.

18 grudnia 1954 r.
8 54/E-90016 Elektroenergetyczne przewody miedziane.

Przewody oponowe.

18 grudnia 1954 r.
9 54/E-90017 Elektroenergetyczne przewody miedziane.

Sznury dźwigowe.

18 grudnia 1954 r.
10 54/E-90018 Elektroenergetyczne przewody miedziane.

Przewody uzbrojone.

30 grudnia 1954 r.
11 54/E-90020 Elektroenergetyczne kable obołowione z żyłami miedzianymi w izolacji gumowej. 20 grudnia 1954 r.
12 54/E-90021 Elektroenergetyczne kable obołowione z żyłami miedzianymi i aluminiowymi z izolacją papierową. 30 grudnia 1954 r.
13 54/E-92404 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Trzony hakowe wkrętowe do izolatorów liniowych stojących na napięcia znamionowe powyżej 1 kV.

8 grudnia 1954 r.
14 54/E-92405 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Trzony hakowe skrośne do izolatorów liniowych stojących na napięcia znamionowe powyżej 1 kV.

8 grudnia 1954 r.
15 54/E-92406 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Trzony proste do izolatorów liniowych stojących na napięcia znamionowe powyżej 1 kV.

8 grudnia 1954 r.
16 53/E-92811 Elektroenergetyczne linie kablowe.

Złączki tulejkowe do łączenia przez lutowanie żył miedzianych o przekrojach 4 ÷ 400 mm2.

10 grudnia 1953 r.
17 53/E-92815 Elektroenergetyczne linie kablowe.

Końcówki kablowe tłoczone do lutowania do żył miedzianych okrągłych o przekrojach 1,5 ÷ 150 mm2.

10 grudnia 1953 r.
18 54/E-92950 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk równoległy do dwóch linek.

18 grudnia 1954 r.
19 54/E-92951 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk równoległy do dwóch linek.

Szczęka.

18 grudnia 1954 r.
20 54/E-92952 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk wieszakowy uniwersalny.

18 grudnia 1954 r.
21 54/E-92953 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk wieszakowy uniwersalny.

Ucho.

18 grudnia 1954 r.
22 54/E-92954 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk wieszakowy uniwersalny.

Szczęka.

18 grudnia 1954 r.
23 54/E-92955 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zaciski, uchwyty, złączki do profilowych przewodów jezdnych.

Profil szczek.

18 grudnia 1954 r.
24 54/E-92956 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zaciski przelotowe do linki nośnej.

18 grudnia 1954 r.
25 54/E-92957 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zaciski przelotowe do linki nośnej.

Szczęki górne.

18 grudnia 1954 r.
26 54/E-92958 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zaciski przelotowe do linki nośnej.

Szczęki dolne.

18 grudnia 1954 r.
27 54/E-92959 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zaciski przelotowe do linki nośnej.

Kabłąki.

18 grudnia 1954 r.
28 54/E-92960 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk przegubowy.

18 grudnia 1954 r.
29 54/E-92961 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk przegubowy.

Łącznik.

18 grudnia 1954 r.
30 54/E-92962 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk przegubowy.

Szczęka.

18 grudnia 1954 r.
31 54/E-92963 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk przegubowy.

Podkładka odginana.

18 grudnia 1954 r.
32 54/E-92964 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk przegubowy.

Śruba z otworem na zawleczkę.

18 grudnia 1954 r.
33 54/E-92965 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk równoległy do linki i przewodu jezdnego.

18 grudnia 1954 r.
34 54/E-92966 Sieć trakcyjna kolejowa.

Zacisk równoległy do linki i przewodu jezdnego.

Szczęka.

18 grudnia 1954 r.
35 54/E-92967 Sieć trakcyjna kolejowa.

Uchwyt krańcowy stożkowy do linki nośnej.

18 grudnia 1954 r.
36 54/E-92968 Sieć trakcyjna kolejowa.

Uchwyt krańcowy stożkowy do linki nośnej.

Korpus.

18 grudnia 1954 r.
37 54/E-92969 Sieć trakcyjna kolejowa.

Uchwyt krańcowy stożkowy do linki nośnej.

Stożek.

18 grudnia 1954 r.
38 54/E-92970 Sieć trakcyjna kolejowa.

Złączka stożkowa do linki nośnej.

18 grudnia 1954 r.
39 54/E-92971 Sieć trakcyjna kolejowa.

Złączka stożkowa do linki nośnej.

Końcówki.

18 grudnia 1954 r.
40 54/E-92972 Sieć trakcyjna kolejowa.

Złączka stożkowa do linki nośnej.

Śruba dwustronna.

18 grudnia 1954 r.
41 53/M-64995 Klucze nasadowe.

Nasadki kluczy trójkątnych.

17 lipca 1953 r.
42 53/M-82451 Nakrętki wieńcowe trójkątne. 17 lipca 1953 r.
43 55/T-82114 Łącznice telefoniczne.

Ciężarek do sznurów szychowych.

Główne wymiary i ciężar.

21 kwietnia 1955 r.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/E-01002 Przewody elektroenergetyczne.

Określenia.

31 grudnia 1954 r.
2 54/E-01214 Przekaźniki.

Symbole graficzne.

15 grudnia 1954 r.
3 54/E-04160 Przewody elektroenergetyczne.

Typowe metody badań technicznych.

20 grudnia 1954 r.
4 55/E-04161 Przewody elektryczne.

Pomiar oporności izolacji.

2 maja 1955 r.
5 54/T-01221 Radiotechnika.

Symbole graficzne.

16 grudnia 1954 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1) produkować gwintów Edisona objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 1, 3 i 4 nie odpowiadających tym normom;
2) oznaczać barwami gołych przewodów i szyn stosowanych w elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych prądu stałego i prądu zmiennego jedno-, dwu- i trójfazowego inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 2;
3) produkować elektroenergetycznych przewodów miedzianych określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 5 - 10 nie odpowiadających tym normom;
4) produkować kabli elektroenergetycznych obłowionych określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 11 i 12 nie odpowiadających tym normom;
5) produkować trzonów przeznaczonych do izolatorów liniowych stojących na napięcia znamionowe powyżej 1 kV przystosowanych do wkręcania w drewno i przystosowanych do mocowania na wskroś konstrukcji wsporczej nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 13-15;
6) wykonywać złączek tulejkowych i końcówek kablowych określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 16 i 17 nie odpowiadających tym normom;
7) produkować zacisków, uchwytów i złączek oraz ich części stosowanych w sieci trakcyjnej kolejowej, określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 18 - 40 nie odpowiadających tym normom;
8) produkować nasadek do kluczy nasadowych trójkątnych i nakrętek wieńcowych trójkątnych określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 41 i 42 nie odpowiadających tym normom;
9) produkować ciężarków używanych do naprężania sznurów szychowych w łącznicach telefonicznych ogólnego zastosowania o głównych wymiarach i ciężarze nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 43.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1) do produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2) do prac naukowo-badawczych,
3) w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 2 - do morskich jednostek pływających.
§  5. Traci moc norma PN/E-6 "Elektroenergetyczne kable obołowione miedziane i aluminiowe". W § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105) skreśla się lp. 35 oraz treść odpowiednich kolumn.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r., z tym że:
1) norma wymieniona w § 1 lp. 2 obowiązuje w stosunku do urządzeń budowanych i przebudowywanych - od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a w stosunku do urządzeń istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia - od dnia 1 stycznia 1958 r.,
2) normy wymienione w § 1 lp. 13 i 14 obowiązują od dnia 1 lipca 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.28.169

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Data aktu: 27/06/1955
Data ogłoszenia: 16/07/1955
Data wejścia w życie: 01/01/1958, 01/07/1956, 01/01/1956