Wykonanie dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.

Dz.U.45.23.135
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 czerwca 1945 r.
w sprawie wykonania dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
Na podstawie art. 4 ust. (3) i 6 ust. (3) dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 72) zarządzam, co następuje:
§  1.
(1) Powołane w rozporządzeniu niniejszym:
a) artykuły bez bliższego określenia - oznaczają artykuły dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 72).
b) paragrafy bez bliższego określenia - oznaczają paragrafy rozporządzenia niniejszego.
(2) Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym jest mowa o dekrecie, rozumieć należy dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 72).

Do art. 1.

§  2. Nadzwyczajnemu podatkowi od wzbogacenia wojennego podlega wzbogacenie wojenne osób fizycznych, prawnych i spadków wakujących, bez względu na ich miejsce zamieszkania lub siedzibę.
§  3. Do wzbogacenia wojennego płatnika dolicza się wzbogacenie uzyskane na imię:
a) małżonka lub osoby pozostającej z płatnikiem w ciągu roku w faktycznej wspólności małżeńskiej,
b) krewnych zstępnych, jeśli płatnikowi służy prawo zarządzania lub użytkowania ich majątku, z którego wynika wzbogacenie wojenne,
c) innych osób, gdy zajdzie uzasadnione domniemanie, że osoby, na imię których został nabyty majątek, nie rozporządzały w chwili kupna środkami na nabycie posiadanego przez nich majątku i nabyły go za fundusze płatnika.
§  4. W przypadku doliczenia do wzbogacenia wojennego płatnika wzbogacenia wojennego osób podstawionych (§ 3) te ostatnie nie podlegają w tym zakresie opodatkowaniu od wzbogacenia wojennego, lecz odpowiadają za podatek nabytym majątkiem.

Do art. 2 pkt 1).

§  5.
(1) Do wzbogacenia wojennego nie wlicza się spadków, legatów, darowizn i posagów pochodzących z majątku posiadanego w dniu 31 sierpnia 1939 r. przez spadkodawcę lub darczyńcę. Podlegają jednak podatkowi spadkobiercy i osoby obdarowane, o ile otrzymany przez nich majątek stanowił wzbogacenie wojenne spadkodawcy lub darczyńcy, a darczyńca lub spadkodawca nie został opodatkowany.
(2) Akty darowizny, dotyczące całości lub części majątku, podlegającego nadzwyczajnemu podatkowi od wzbogacenia wojennego, dokonane po wejściu w życie dekretu, nie zwalniają darczyńcy od zapłacenia podatku; poza tym ma tu zastosowanie przepis art. 9 ust. (1).

Do art. 2 pkt 5).

§  6. Przedmioty majątkowe, posiadane przez płatnika przed 1 września 1939 r., szacuje się według ich wartości obiegowej na dzień 30 czerwca 1945 r.

Do art. 2 pkt 6).

§  7.
1) Opodatkowaniu podlega różnica wartości majątku ruchomego, jak ruchomości domowych i innych przedmiotów, służących do osobistego użytku płatnika, ustalona drogą porównania stanu przedwojennego ze stanem na dzień 30 czerwca 1945 r., według wartości obiegowej majątku ruchomego na dzień 30 czerwca 1945 r.
(2) Jeżeli w toku akcji wymiarowej organy wymiarowe powezmą wiadomość o posiadaniu przez osoby, wymienione w § 2, majątku stanowiącego mienie opuszczone lub porzucone w rozumieniu ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 97), powinny wezwać te osoby do przedłożenia decyzji Tymczasowego Zarządu Państwowego o przydzieleniu mienia na użytkowanie lub na własność. W braku takiej decyzji należy zawiadomić właściwy miejscowo wojewódzki oddział Tymczasowego Zarządu Państwowego. Z chwilą przydzielenia tego mienia przez T. Z. P. na własność stanowi ono wzbogacenie wojenne, jeżeli wartość jego przekracza normy, o których mowa w art. 2 pkt 6.

Do art. 4.

§  8. Nadwyżkę wartości majątku wynikłą dla osób fizycznych i spadków wakujących w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 1945 r. określa się drogą ustalenia przeciętnej wartości obiegowej na dzień 30 czerwca 1945 r.:
a) przedmiotów majątkowych, nabytych przez płatnika w okresie od 31.VIII.1939 r. do 30.VI.1945 r. (przykład 1 i 2),
b) przedmiotów majątkowych, nabytych w okresie od 31.VIII.1939 r. do 30.VI.1945 r. po potrąceniu wartości obiegowej przedmiotów sprzedanych w tymże okresie, o ile wpływy ze sprzedaży zostały istotnie zużyte na to nabycie (przykład 3),
c) przedmiotów majątkowych posiadanych przez płatnika w dniu 31.VIII.1939 r. oraz posiadanych i w dniu 30.VI.1945 r. - o ile wzbogacenie polega na powiększeniu lub ulepszeniu tychże przedmiotów majątkowych (przykład 4 i 5).

Przykład 1.

Płatnik posiadał:
w dniu 31.VIII.1939 r. w dn. 30.VI.1945 r.
a) dom a) dom i willę
b) przedsiębiorstwo b) przedsiębiorstwo
c) plac

Podstawę opodatkowania stanowi przeciętna wartość obiegowa willi i placu na dzień 30 czerwca 1945 r.

Przykład 2.

Płatnik posiadał:
w dniu 31.VIII.1939 r. w dn. 30.VI.1945 r.
a) dom a) plac (dom uległ spaleniu)
b) majątek ziemski b) majątek ziemski objęty reformą rolną
c) przedsiębiorstwo handlowe c) przedsiębiorstwo handlowe
d) fabrykę

Podstawę opodatkowania stanowi przeciętna wartość obiegowa fabryki na dzień 30 czerwca 1945 r., przy czym od wartości fabryki płatnik nie może potrącić strat poniesionych na skutek spalenia się domu, jako posiadanego przed dniem 1 września 1939 r.

Przykład 3.

Płatnik posiadał:
w dniu 31.VIII.1939 r. w dn. 30.VI.1945 r.
a) dom a) - (sprzedał)
b) majątek ziemski b) - (objęty reformą rolną)
c) przedsiębiorstwo handlowe c) przedsiębiorstwo handlowe
d) fabrykę

Podstawę opodatkowania stanowi przeciętna wartość obiegowa fabryki na dzień 30 czerwca 1945 r., przy czym od wartości obiegowej fabryki można odliczyć wartość obiegową domu, jeżeli został sprzedany na kupno fabryki. Obowiązek udowodnienia tego związku między kupnem fabryki a sprzedażą domu ciąży na płatniku. Jeżeli wartość fabryki i domu bilansują się, następuje zupełne zwolnienie od opodatkowania.

Przykład 4.

Płatnik posiadał:
w dniu 31.VIII.1939 r. w dn. 30.VI.1945 r.
a) przedsiębiorstwo handlu detalicznego a) przedsiębiorstwo handlu hurtowego
b) warsztat rzemieślniczy b) fabrykę, powstałą z rozbudowanego warsztatu.

Płatnik zostanie opodatkowany od wzbogacenia wojennego, ujawniającego się w posiadaniu powiększonego przedsiębiorstwa handlowego i fabrycznego.

Wzrost wartości majątku na dzień 30.VI.1945 r. ustalić należy przez odjęcie od wartości przedsiębiorstw posiadanych w dniu 30.VI.1945 r. wartości tychże na dzień 31.VIII.1939 r. według oceny na dzień 30.VI.1945 r. Tę ostatnią można ustalić procentowo w stosunku do wartości przedsiębiorstw posiadanych w dniu 30.VI.1945 r., np. przedsiębiorstwo handlu detalicznego odpowiada 30% wartości hurtowni, 70% zatem stanowi wzbogacenie wojenne.

Przykład 5.

Płatnik posiadał:
w dniu 31.VIII.1939 r. w dn. 30.VI.1945 r.
przedsiębiorstwo handlu detalicznego przedsiębiorstwo handlu detalicznego o zwiększonym remanencie towarów, ulepszonym urządzeniu itp.

Płatnik zostanie opodatkowany od wzbogacenia wojennego, ujawniającego się w posiadaniu ulepszonego przedsiębiorstwa.

Wartość tego wzbogacenia ustala się w analogiczny sposób jak w przykładzie 4.

§  9. Za majątek osób fizycznych uważa się:
a) majątek nieruchomy, grunta, budynki, place niezabudowane,
b) przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe i inne,
c) kapitały i należności, nie wyłączając zagranicznych (pieniądze, dewizy zagraniczne, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe),
d) towary, surowce, narzędzia produkcji itp.,
e) ruchomości domowe i inne przedmioty, służące do osobistego użytku, oraz przedmioty z platyny, złota, srebra, drogie kamienie, samochody, powozy i t. p.,
f) wszelkie inne, nie wymienione wyżej, przedmioty majątkowe - po potrąceniu wszelkiego rodzaju długów i obciążeń.
§  10.
(1) Za wzbogacenie osiągnięte przez osoby wymienione w § 2 uważa się spłatę zobowiązań przedwojennych, zarówno zabezpieczonych hipotecznie, jak i wszelkiego innego rodzaju zobowiązań, chyba że płatnik udowodni, iż fundusze na spłatę czerpał z majątku posiadanego przed 1 września 1939 r.
(2) Nie uważa się za wzbogacenie spłat ratalnych, dokonanych w myśl z góry ustalonych planów amortyzacyjnych z tytułu kredytu długoterminowego.
§  11. Jako wzbogacenie, wynikające ze spłaty zobowiązań, przyjmuje się 10-krotną sumę spłaconego zobowiązania przedwojennego.
§  12. Wzbogacenie wojenne osób prawnych ustala się w trybie § 8 i 11 rozporządzenia niniejszego, bez względu na wysokość wykazanych księgami handlowymi zysków lub strat w okresie od 31 sierpnia 1939 r. do 30 czerwca 1945 r.
§  13.
(1) Wartość długów i obciążeń przedwojennych, zmniejszających majątek, określa się w sposób przewidziany w § 11.
(2) Wartość długów i obciążeń, zmniejszających majątek, a powstałych w okresie od 31 sierpnia 1939 r. do 30 czerwca 1945 r., oblicza się według ich wartości nominalnej zarówno u wierzyciela jak i dłużnika.
(3) Różnic kursowych, wynikających ze spadku wartości złotego w okresie okupacji, nie bierze się pod uwagę w przypadku spłaty długów i zwolnienia od obciążeń.
(4) Długów i obciążeń, zmniejszających majątek, a zaciągniętych po wejściu w życie dekretu, nie potrąca się od podstawy opodatkowania.
§  14. Przeciętną wartość obiegową na dzień 30 czerwca 1945 r. przedmiotów majątkowych, wyszczególnionych w § 9, należy ustalić na podstawie oszacowania dokonanego przez biegłych.
§  15.
(1) Biegli szacują wartość przedmiotów majątkowych według przeciętnych cen wolnego rynku chyba, że rozporządzenie niniejsze inaczej stanowi.
(2) O ile na wolnym rynku nie dokonywa się transakcyj przedmiotami majątkowymi, np. gruntami, nieruchomościami budynkowymi, placami niezabudowanymi, przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi i t. d. za przeciętną cenę należy przyjąć wartość jaką przedmiot posiadał w końcu okresu, w którym transakcje takie jeszcze były dokonywane.
§  16.
(1) Biegłymi mogą być tylko osoby własnowolne, zasługujące na pełne zaufanie i posiadające potrzebne wiadomości zawodowe oraz znajomość stosunków miejscowych.
(2) Celem sporządzenia listy biegłych winien urząd skarbowy (rewizyjny), o ileby nie miał dostatecznych wiadomości o osobach, nadających się do sprawowania powyższej funkcji, zasięgnąć opinii organizacji samorządu gospodarczego (izb przemysłowo-handlowych, rolniczych, rzemieślniczych), Związku Samopomocy Chłopskiej, instytucyj kredytowych, organizacyj właścicieli domów i t. p. W tym celu urząd skarbowy (rewizyjny) wezwie powyższe instytucje i organizacje do przedstawienia w terminie 2 tygodni kandydatów na biegłych.
§  17. Biegły za swe czynności może żądać zwrotu wydatków na koszty podroży oraz diet i wynagrodzenia za wykonaną pracę według zasad, podanych w art. 66 Ordynacji Podatkowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 134 z 1936 r.) i §§ 53-60 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o wykonaniu ordynacji podatkowej (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 270).

Do art. 6.

§  18. Właściwość miejscową dla wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego określa się według miejsca, w którym płatnik w dniu 30 czerwca 1945 r. miał siedzibę, miejsce zamieszkania albo w braku tychże - miejsce pobytu. Jeżeli płatnik nie ma w kraju siedziby, miejsca zamieszkania lub pobytu, wymierza się podatek w tym okręgu, w którym znajdują się podlegające podatkowi przedmioty majątkowe. Poza tym mają tu zastosowanie przepisy art. 14 Ordynacji Podatkowej co do właściwości miejscowej dla wymiaru podatku dochodowego.
§  19.
(1) Nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego w stosunku do osób fizycznych i spadków wakujących wymierzają komisje obywatelskie.
(2) W każdym okręgu władzy podatkowej I instancji tworzy się jedną komisję złożoną z 12 członków i tyluż zastępców, powołanych z grona płatników podatków bezpośrednich.
(3) Przewodniczy komisji obywatelskiej naczelnik urzędu skarbowego.
(4) Dyrektor izby skarbowej mianuje na wniosek naczelnika urzędu skarbowego 6 członków i tyluż zastępców z grona płatników podatków bezpośrednich oraz powołuje 6 członków i tyluż zastępców spośród kandydatów, przedstawionych z grona płatników podatków bezpośrednich w podwójnej ilości przez:
1) powiatowe rady narodowe (miejskie rady narodowe),
2) rady związków zawodowych (okręgowe i miejskie),
3) Związek Samopomocy Chłopskiej,
4) izby rolnicze,
5) izby przemysłowo-handlowe,
6) izby rzemieślnicze,
7) organizacje właścicieli nieruchomości budynkowych.
(5) Jeżeli wspomniane organa, wezwane do przedstawienia list kandydatów, nie uczynią tego w 14-dniowym terminie, wówczas brakujących członków i ich zastępców zamianuje dyrektor izby skarbowej na wniosek naczelnika urzędu skarbowego spośród płatników podatków bezpośrednich.
§  20. Od orzeczenia komisji obywatelskiej służy zarówno płatnikowi jak i przewodniczącemu komisji obywatelskiej prawo odwołania do komisji odwoławczej przy izbie skarbowej.
§  21.
(1) Komisja odwoławcza składa się z przewodniczącego oraz 24 członków i tyluż zastępców.
(2) Sposób powoływania oraz tryb postępowania komisji odwoławczej regulują odpowiednie przepisy Ordynacji Podatkowej z tym, że 12 członków i ich zastępców mianuje Minister Skarbu na wniosek dyrektora izby z grona płatników podatków bezpośrednich oraz powołuje 12 członków i ich zastępców spośród kandydatów, przedstawionych za pośrednictwem izby skarbowej z grona płatników podatków bezpośrednich w podwójnej ilości przez: 1) wojewódzkie rady narodowe (rady narodowe miast Warszawy i Łodzi), 2) rady związków zawodowych (okresowe i miejskie), 3) Związek Samopomocy Chłopskiej, 4) izby rolnicze, 5) izby przemysłowo-handlowe, 6) izby rzemieślnicze, 7) organizacje właścicieli nieruchomości budynkowych, 8) organizacje samorządu wolnych zawodów (rady adwokackie, izby lekarskie).
§  22.
(1) Przewodniczący komisji obywatelskiej zwołuje komisję, kieruje jej czynnościami, wykonuje jej uchwały.
(2) Komisja obywatelska jest zdolna do powzięcia uchwał, jeżeli na posiedzeniu komisji oprócz przewodniczącego lub jego zastępcy jest obecna przynajmniej połowa członków.
(3) Uchwały komisji zapadają większością głosów obecnych członków, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§  23. Z obrad i uchwał komisji spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący i przynajmniej 2 spośród obecnych na posiedzeniu członków lub ich zastępców.
§  24. W razie wątpliwości co do dokładności lub prawdziwości złożonych w terminie zeznań komisja obywatelska przedstawia je płatnikowi żądając wyjaśnień, uzupełnień i dowodów pisemnych lub ustnych, jak również przedłożenia ksiąg handlowych i gospodarczych.
§  25. Stan majątku nie może być przyjęty odmiennie od podanego w zeznaniu złożonym w terminie, jeżeli przedtem nie wezwano płatnika do udzielenia wyjaśnień władzy, wymierzającej podatek.
§  26. O ile jednak płatnik nie złoży w wyznaczonym terminie żądanych wyjaśnień lub o ile na konkretne zarzuty, przedstawione przez komisję przeciw danym wykazanym w zeznaniu, złoży wyjaśnienia niedostateczne, wówczas komisja przy ustalaniu i oszacowaniu majątku kieruje się danymi, jakimi rozporządza.
§  27. Na podstawie zebranego materiału i przeprowadzonych obrad ustala komisja dla każdego płatnika różnicę w stanie majątku w okresie od 31 sierpnia 1939 r. do 30 czerwca 1945 r. oraz jej wartość i wymierza kwotę podatku, przypadającego według skali art. 5.

Do art. 7.

§  28. Każdy jest zobowiązany na wezwanie władz lub komisji obywatelskiej udzielić jej w oznaczonym terminie wszelkich wyjaśnień i informacji w przedmiocie opodatkowania siebie i innych osób, przedłożyć wszelkie posiadane księgi handlowe i gospodarcze bądź dokumenty i zapiski oraz zeznawać jako świadek na ściśle określone okoliczności.
§  29.
(1) Do składania zeznań do wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego obowiązane są wszystkie osoby fizyczne, prawne i spadki wakujące, które w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 1945 r.:
1) nabyły własność:
a) gruntu,
b) budynku,
c) placu niezabudowanego,
d) przedsiębiorstwa handlowego, przemysłowego lub innego,
e) towarów, surowców, narzędzi produkcji i t. p.,
f) kapitałów i należności,
g) ruchomości domowych i innych przedmiotów, służących do osobistego użytku,
h) wszelkich innych nie wymienionych wyżej przedmiotów majątkowych,
2) spłaciły zobowiązania przedwojenne.
(2) Osoby, które nabyły wyłącznie własność przedmiotów, wymienionych w ust. (1) pkt 1) lit g), zobowiązane są do składania zeznań w tych tylko przypadkach, w których wartość obiegowa tych przedmiotów na dzień 30 czerwca 1945 r. przekracza kwotę 100.000 złotych.
(3) Do złożenia zeznania zobowiązane są również te osoby, które w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 1945 r. powiększyły lub ulepszyły posiadane przed 1 września 1939 r. przedmioty majątkowe.
(4) Poza tym do złożenia zeznania obowiązane są wszystkie inne osoby, jeżeli zostały do tego wezwane przez organa wymiarowe.
§  30. 1 Zeznania składają osoby fizyczne, spadki wakujące i osoby prawne na formularzu (wzór Nr 1) - w terminie do dnia 15 sierpnia 1945 r.

Do art. 9.

§  31. Przepis art. 9 ust. (1) stosuje się do aktów zbycia, zawartych po wejściu w życie dekretu. To samo odnosi się i do postanowień art. 9 ust. (2).

Do art. 10 ust. (1).

§  32. 2 (uchylony).

Do art. 10 ust. (2).

§  33. 3
1) Przez opodatkowane mienie podlegające przepadkowi rozumie się wzbogacenie wojenne, stanowiące nadwyżkę wartości majątku wynikłą dla podatnika w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 1945 r., a w szczególności:
a) przedmioty majątkowe nabyte przez podatnika w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 1945 r. (§ 8 lit. a) według stanu na dzień 30 czerwca 1945 r.;
b) idealną część przedmiotów majątkowych nabytych przez podatnika w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 1945 r. według stanu i wartości obiegowej tych przedmiotów na dzień 30 czerwca 1945 r., zmniejszonej o wartość obiegową przedmiotów majątkowych sprzedanych w tymże okresie, jeżeli wpływy ze sprzedaży zostały zużyte na to nabycie (§ 8 lit. b), przy czym wartość obiegową przedmiotów majątkowych sprzedanych przyjmuje się w wysokości przyjętej do wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego tj. według stanu na dzień 30 czerwca 1945 r.

Przykład: W dniu 31 sierpnia 1939 r. podatnik był właścicielem domu, którego wartość obiegowa, przyjęta do wymiaru podatku na dzień 30 czerwca 1945 r., wynosiła 500.000 zł. Dom ten sprzedał podatnik w 1943 r., nabywając za uzyskaną ze sprzedaży cenę nieruchomość fabryczną wartości obiegowej na dzień 30 czerwca 1945 r. 750.000 zł. Wzbogacenie wojenne wynosi 250.000 zł. Przepadkowi podlega idealna część mienia nabytego, odpowiadająca stosunkowi wartości wzbogacenia do wartości nabytej nieruchomości fabrycznej (250.000: 750.000) tj. 1/3 część nabytej nieruchomości fabrycznej;

c) idealną część przedmiotów majątkowych, odpowiadającą przyjętej do wymiaru podatku wartości obiegowej na dzień 30 czerwca 1945 r. powiększeń lub ulepszeń tych przedmiotów majątkowych, dokonanych w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 1945 r. (§ 8 lit. c);

Przykład: W dniu 31 sierpnia 1939 r. podatnik był właścicielem warsztatu szewskiego, który w 1942 r. rozbudował na mechaniczną fabrykę obuwia. Przyjęta do wymiaru podatku wartość obiegowa warsztatu szewskiego na dzień 30 czerwca 1945 r. wynosiła. 200.000 zł, wartość zaś fabryki obuwia 600.000 zł. Wzbogacenie wojenne wynosi 400.000 zł. Przepadkowi podlega idealna część przedsiębiorstwa odpowiadająca stosunkowi wzbogacenia wojennego do wartości przedsiębiorstwa na dzień 30 czerwca 1945 r. (400.000: 600.000) tj. 2/3 fabryki.

2) Jeżeli stanowiące powiększenie lub ulepszenie przedmioty dadzą się dogodnie oddzielić od majątku głównego bez uszkodzenia tych przedmiotów i majątku głównego oraz bez znacznego zmniejszenia wartości tych przedmiotów, jak również wartości majątku głównego, wówczas przepadkowi podlegają tylko te przedmioty, a nie idealna część majątku.
§  34. 4 Przepadek opodatkowanego mienia orzeka się po upływie 30 dni, licząc od dnia następnego po doręczeniu nakazu płatniczego na nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego, jeżeli podatnik nie wniósł w terminie odwołania od nakazu płatniczego i nie zapłacił podatku. W razie wniesienia odwołania przepadek orzeka się po doręczeniu podatnikowi decyzji władzy odwoławczej nie uwzględniającej całkowicie lub częściowo odwołania, jeżeli podatnik nie zapłacił wymierzonego podatku.

Do art. 10 ust. (4).

§  35. 5
1) Decyzję o przepadku opodatkowanego mienia na rzecz Skarbu Państwa wydaje izba skarbowa z zachowaniem przepisów o postępowaniu podatkowym.
Decyzja powinna zawierać niezależnie od prawnego i faktycznego uzasadnienia nadto dokładne opisanie mienia opodatkowanego, przy czym jeżeli chodzi o mienie nieruchome - decyzja powinna zawierać określenie obszaru i granic gruntów, opis znajdujących się na gruncie budynków, numer księgi wieczystej, o ile nieruchomość posiada tę księgę, zakres przepadku (z podaniem idealnej części mienia podlegającego przepadkowi i sposobu obliczenia), klauzulę, że decyzja ta stanowi tytuł do ujawnienia w księgach wieczystych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia tego mienia na własność Skarbu Państwa z tytułu przepadku mienia orzeczonego na zasadzie art. 10 dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 72).
§  36. 6 Decyzję ostateczną o przepadku opodatkowanego mienia, zaopatrzoną klauzulą wykonalności, izba skarbowa przesyła właściwemu sądowi bądź instytucji powołanej do prowadzenia wymienionych w poprzednim paragrafie rejestrów z wnioskiem o dokonanie wpisu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Zeznanie do wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego

dla osób fizycznych, prawnych oraz spadków wakujących.
Nazwisko (Nazwa osoby prawnej) .............................
Imię .......................................................
Adres lub siedziba zarządu

w dniu 30.VI.1945 r.

Datownik

Urzędu Skarbowego

Zawód lub zajęcie

(Rodzaj przedsiębiorstwa przy osobach prawnych)

Czy są prowadzone księgi

prawidłowe - gospodarcze

Źródła dochodu

objęte księgami:

A. Części składowe majątku
wg stanu na 31.VIII.1939 r. wg stanu na 30.VI.1945 r.
Miejsce położenia (dokładny adres, ewent. numer i oznaczenie hipoteczne) Ogólny obszar gruntów, placów, wielkość domu, rodzaj przeds., kapitałów, ruchomości Miejsc położenia (dokładny adres, ewent. numer i oznaczenie hipoteczne) Ogólny obszar gruntów, placów, wielkość domu, rodzaj przeds., kapitałów, ruchomości Data nabycia po dniu 31.VIII.1939 r.
1) grunta
2) budynki
3) place niezabudowane
4) przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe i inne
5) towary, surowce, narzędzia produkcji i t. p.
6) kapitały i należności
7) ruchomości domowe i inne przedmioty, służące do osobistego użytku
8) wszelkie inne przedmioty majątkowe nie wymienione wyżej
B. Wysokość długów i ciężarów, które majątek obciążają
C. Spłacone zobowiązania przedwojenne
a) rodzaj długu
b) data spłaty
c) nazwisko i adres wierzyciela
d) suma
D. Bliższe opisanie przedmiotów majątkowych (A)
Do pkt 1) - należy podać rodzaj gruntów, ich obszar, wielkość posiadanego inwentarza żywego i martwego, rodzaj budynków i t. p.,
" 2) - wielkość i rodzaj budynków,
" 3) - wielkość placów, ich położenie (np. narożny),
" 4) - opis przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych i innych, rodzaj i ilość maszyn, towarów, surowców, urządzenia, środków przewozowych i t. p.,
" 5) - rodzaj i ilość surowców, towarów, narzędzi produkcji, będących w

posiadaniu osób, nie prowadzących przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych,

" 6) - ilość i rodzaj kapitałów i należności, nie wyłączając zagranicznych (pieniądze, dewizy zagraniczne, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe),
" 7) - rodzaj i ilość ruchomości domowych (meble, odzież, dywany, porcelana, obrazy i t. p.) oraz rodzaj i ilość innych przedmiotów służących do osobistego użytku płatnika (przedmioty z platyny, złota, srebra i drogich kamieni, konie wyjazdowe i wierzchowe i t. d.),
" 8) - rodzaj i ilość wszelkich innych przedmiotów majątkowych, nie wymienionych wyżej.
E. Przedmioty majątkowe, wykazane wyżej, obejmują również majątek małżonka, krewnych zstępnych oraz innych osób, na imię których został nabyty majątek, a mianowicie:
Uwagi płatnika:
Zeznanie sporządziłem według swojej najlepszej wiedzy i sumienia.
Treść poniższych objaśnień oraz wyciągów z dekretu jest mi znana.

.............. dnia ......... podpis ....................

Objaśnienia.

1) Do złożenia zeznania obowiązane są osoby, które w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 1945 r. nabyły części składowe majątku, powiększyły lub ulepszyły posiadany już przed 1 września 1939 r. majątek, spłaciły zobowiązania przedwojenne.

2) W punkcie D. zeznania należy bliżej opisać posiadane części składowe majątku, przy czym jednak należy szczegółowo opisać obiekty, które płatnik nabył (uzyskał) w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 1945 r. Majątek, który płatnik posiadał przed 1 września 1939 r. i obecnie posiada można opisać ogólnie z wyjątkiem tych części, które płatnik powiększył lub ulepszył w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 1945 r., które to części należy opisać szczegółowo.

Art. 11 dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.

"(1) Kto nie stosuje się do wezwań władz skarbowych, komisji obywatelskiej lub komisji odwoławczej, nie składa zeznania do wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego odmawia złożenia wyjaśnień lub w inny sposób usiłuje utrudnić lub udaremnić czynności, władz skarbowych, komisji obywatelskiej lub komisji odwoławczej, poprzedzające wymiar nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego, ulegnie karze grzywny do 200.000 złotych.

(2) W razie niemożności ściągnięcia grzywny ulega ona zamianie na pracą przymusową lub areszt do lat 3-ch.

(3) W przypadku świadomego zatajenia lub usiłowania zatajenia swego wzbogacenia wojennego ponadto całe wzbogacenie wojenne może ulec przepadkowi".

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Nakaz płatniczy na nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego

Pieczęć Nr ..... (Rej. wym.)

Urzędu Nr ..... (Ks. bierczej)

(konto)

Nazwisko, imię (firma)
Miejsce zamieszkania

lub siedziba

Ogólna suma ustalonego wzbogacenia wojennego

(nadwyżka wartości majątku) zł .......... Podatek zł ...............

dnia ..........................

Pieczęć władzy wymiarowej

Objaśnienie.

1) Podatek wymierzono na zasadzie art. 5 ust. (2) dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 72).

2) Przypadająca należność płatna jest jednorazowo w terminie dni 30 licząc od dnia następnego po doręczeniu nakazu (art. 10 ust. (1) dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego).

3) Niezapłacenie podatku wymierzonego w ostatecznym toku instancji pociąga za sobą przepadek opodatkowanego mienia na rzecz Skarbu Państwa (art. 10 ust. (2) dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego).

4) W postępowaniu wymiarowym stosowano przepisy dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego, rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1945 r. w sprawie wykonania tegoż dekretu ordynacji podatkowej oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1937 r. o wykonaniu ordynacji podatkowej.

5) Od wymiaru podatku przysługuje prawo odwołania do instancji odwoławczej (od orzeczenia komisji obywatelskiej - do komisji odwoławczej, od wymiarów zaś dokonanych przez urzędy rewizyjne - do izby skarbowej) za pośrednictwem władzy wymiarowej w terminie dni 30 od dnia następnego po doręczeniu nakazu. Odwołanie nie wstrzymuje obowiązku zapłacenia podatku w przepisanym terminie ani też prawa władzy do przymusowego ściągnięcia tegoż.

Pieczęć Dowód doręczenia Nr .... (Rej. wym.)

Urzędu nakazu płatniczego na Nr .... (Ks. bierczej)

nadzwyczajnypodatek od (konto)

wzbogacenia wojennego

Nazwisko, imię (firma)
Miejsce zamieszkania lub siedziba
Doręczono: Dnia ................... 1945 r.

(podpis)

Nakaz płatniczy otrzymałem:

(podpis)

1 Z dniem 18 sierpnia 1945 r. termin składania zeznań przez osoby fizyczne, spadki wakujące i osoby prawne przewidziany w § 30 nin. rozporządzenia przesuwa się do dnia 15 września 1945 roku, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 1945 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego (Dz.U.45.27.171).
2 § 32 uchylony przez § 72 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362) z dniem 1 października 1951 r.
3 § 33 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie wykonania art. 10 dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego (Dz.U.47.38.184) z dniem 21 maja 1947 r.
4 § 34 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie wykonania art. 10 dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego (Dz.U.47.38.184) z dniem 21 maja 1947 r.
5 § 35 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie wykonania art. 10 dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego (Dz.U.47.38.184) z dniem 21 maja 1947 r.
6 § 36 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie wykonania art. 10 dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego (Dz.U.47.38.184) z dniem 21 maja 1947 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1945.23.135

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykonanie dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
Data aktu: 27/06/1945
Data ogłoszenia: 14/07/1945
Data wejścia w życie: 14/07/1945