Zastępcze dokumenty i adnotacje w aktach stanu cywilnego.

Dz.U.40.13.35
DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 20 sierpnia 1940 r.
o zastępczych dokumentach i adnotacjach stanu cywilnego.
Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:
Art.  1.

W czasie trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną mogą być w razie rzeczywistej potrzeby wydawane zastępcze dokumenty stanu cywilnego, zamiast wypisów z ksiąg stanu cywilnego, znajdujących się na okupowanym obszarze Państwa.

Art.  2.
1) Dokumenty wymienione w artykule poprzedzającym wydaje na wniosek strony Minister Sprawiedliwości.
(2) Strona ma obowiązek udowodnienia prawdziwości danych potrzebnych do; wystawienia dokumentu. W przypadku dowodu ze świadków konieczne jest zeznanie co najmniej dwóch wiarogodnych osób.
Art.  3.
1) Urzędami powołanymi do przyjmowaniu wniosków o wydanie dokumentów, wymienionych w art. 1, oraz do przeprowadzenia zaofiarowanych dowodów są urzędy konsularne R.P. i wydziały konsularne w przedstawicielstwach dyplomatycznych R.P.
(2) Świadków przesłuchiwać może tylko kierownik urzędu konsularnego, inny zaś urzędnik tylko wówczas, gdy otrzyma imienne upoważnienie Ministra Spraw Zagranicznych udzielone w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
(3) Świadków należy przed przesłuchaniem uprzedzić o odpowiedzialności z art. 140 Kodeksu Karnego i wzmiankę o tym umieścić w protokóle przesłuchania, który podpisują strona, świadkowie oraz spisujący protokół.
(4) Po przeprowadzeniu dowodów akta zostaną przedstawione Ministrowi Sprawiedliwości do decyzji.
Art.  4.

Osoby zamieszkałe w siedzibie rządu polskiego mogą składać wnioski o wydanie dokumentów wymienionych w art. 1 również w Ministerstwie Sprawiedliwości, które wówczas samo przeprowadza dowody z zachowaniem przepisu ust. (3) artykułu poprzedzającego.

Art.  5.

W razie ujawnienia, że twierdzenia i przedstawione dowody, na których podstawie został wystawiony zastępczy dokument stanu cywilnego, są niezgodne z prawdziwym stanem rzeczy, Minister Sprawiedliwości uchyli swą decyzję, unieważni dokument i ogłosi o tym w części drugiej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  6.

Po zwolnieniu obszaru Państwa spod okupacji Ministerstwo Sprawiedliwości prześle odpis wystawionego dokumentu do właściwych ksiąg stanu cywilnego.

Art.  7.
1) Jeżeli w związku z rozwiązaniem małżeństwa, zmianą nazwiska, przysposobieniem, uznaniem ślubności lub w innych przypadkach prawo przewiduje konieczność lub możliwość dokonania adnotacji w aktach stanu cywilnego, a właściwe księgi znajdują się na okupowanym obszarze Państwa, adnotacja może być dokonana zastępczo w aktach Ministerstwa Sprawiedliwości.
(2) Jeżeli podstawą adnotacji jest orzeczenie sądowe lub decyzja władzy administracyjnej, adnotacja może nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że podstawa ta jest prawomocna.
Art.  8.

Po zwolnieniu obszaru Państwa spod okupacji Ministerstwo Sprawiedliwości prześle odpis adnotacji do właściwych akt stanu cywilnego celem dokonania w nich odpowiedniej wzmianki.

Art.  9.
1) Wysokość opłat za wystawienie zastępczych dokumentów stanu cywilnego i dokonywanie zastępczych adnotacji stanu cywilnego określi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Skarbu.
(2) Osoby niezamożne będą korzystały z całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat.
Art.  10.

Dekret niniejszy traci moc obowiązującą w odniesieniu do całego Państwa lub jego poszczególnych części w terminach ustalanych przez rozporządzenia Rady Ministrów.

Art.  11.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Skarbu.

Art.  12.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020