Wykonanie ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych.

Dz.U.36.39.295
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 23 kwietnia 1936 r.
w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych.
Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 286) zarządzam co następuje:
I.

Przepisy ogólne.

§  1. W państwowych morskich portach handlowych pobiera się następujące opłaty portowe:
a) za wejście i wyjście statku (tonnażowe),
b) za postój statku (postojowe),
c) za przystanie i nabrzeża (przystaniowe),
d) za wylądowanie lub przyjęcie pasażera (pasażerskie),
e) za wyładowanie lub naładowanie towaru (ładunkowe),
f) za służbę pilotową (pilotowe),
g) za korzystanie z administrowanych przez władze portowe urządzeń portowych, jak magazynów, urządzeń przeładunkowych i innych.
§  2. 1 Morskie opłaty portowe wymierzają i pobierają w morskich portach handlowych urzędy morskie. W morskich portach handlowych wydzielonych z administracji morskiej na podstawie dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) wymierzają i pobierają morskie opłaty portowe zarządy przedsiębiorstw państwowych.
§  3. Opłaty portowe wymierza się na podstawie obowiązujących taryf po złożeniu zgłoszeń i dokumentów, przewidzianych w rozporządzeniu niniejszem lub w taryfach opłat.

W razie niezłożenia w terminie wymaganych dokumentów i zgłoszeń albo podania nieprawdziwych danych, właściwa władza ustala wysokość opłat na podstawie posiadanych przez nią danych, a w razie ich braku stosuje najwyższe stawki taryfowe, niezależnie od dalszej odpowiedzialności obowiązanego do uiszczenia opłat za uszczuplenie tych opłat.

Ulgi przewidziane w taryfach opłat dla towarów tranzytowych są stosowane na podstawie zgłoszenia płatnika i dopiero przy lub po wywozie towarów z portu. Zgłoszenie to powinno być uskutecznione w nieprzekraczalnym terminie dni 30 od dnia wyjścia towaru z portu z równoczesnem przedstawieniem dowodów, stwierdzających przywóz i wywóz towaru.

Nadpłacone opłaty portowe podlegają zwrotowi w drodze wymiaru dodatkowego.

§  4. 2 Od wymiaru opłat portowych, dokonanego przez urzędy morskie lub przez zarządy przedsiębiorstw państwowych, przewidzianych w § 2 ust. 2, przysługuje odwołanie do Ministra Żeglugi.

Odwołanie należy wnieść w terminie dni 14 od daty doręczenia zawiadomienia o wymiarze do władzy, która dokonała wymiaru. W razie uznania odwołania za uzasadnione, władza która dokonała wymiaru, może zmienić pierwotną swoją decyzję. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje uiszczenia opłaty.

Wymiar opłat ustalony przez władzę odwoławczą jest ostateczny w administracyjnym toku instancyj.

§  5. 3 Od opłat nie uiszczonych w terminie płatności pobiera się dodatek za zwłokę w wysokości przewidzianej dekretem z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 173).
§  6. Ilekroć rozporządzenie niniejsze przewiduje złożenie zabezpieczenia może to być dokonane przez złożenie sumy gotówkowej, papierów wartościowych posiadających prawa pupilarne lub listów gwarancyjnych uznanych przez Ministerstwo Skarbu jako dostatecznie zabezpieczające.

Wysokość i sposób zabezpieczenia oznacza Urząd Morski.

Jednocześnie z zabezpieczeniem osoba zainteresowana składa deklarację, upoważniającą władze wymienione w § 2 do zrealizowania zabezpieczeń.

§  7. Taryfy opłat portowych: tonnażowych, postojowych, przystaniowych, pasażerskich, ładunkowych i pilotowych ustala Minister Przemysłu i Handlu.

Ustalanie taryf opłat za korzystanie z administrowanych przez władze portowe urządzeń portowych, jak również ustalanie regulaminów korzystania z tych urządzeń, przekazuje się Dyrektorowi Urzędu Morskiego.

Taryfy opłat będą ogłaszane w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".

W przypadkach gospodarczo uzasadnionych Dyrektor Urzędu Morskiego może stosować zniżki taryfowe, które w odniesieniu do opłat, wymienionych w ust. 1 nie mogą przekraczać 50 % stawek ustalonych w taryfach.

II.

Przepisy dotyczące opłat: tonnażowych, postojowych, przystaniowych, pasażerskich, ładunkowych i pilotowych.

§  8. Opłaty portowe: tonnażowe, postojowe, przystaniowe, pasażerskie, ładunkowe i pilotowe wymierza się dla każdego statku oddzielnie.

Opłaty tonnażowe wymierza się oddzielnie za wejście i oddzielnie za wyjście.

Na żądanie płatnika opłaty pilotowe mogą być wymierzane oddzielnie przy wejściu i oddzielnie przy wyjściu.

§  9. Najpóźniej następnego dnia powszedniego po przyjściu statku, a w przypadkach przewidzianych w § 14 najpóźniej dnia czwartego kapitan statku lub jego zastępca składa w Kapitanacie Portu zgłoszenie przybycia (wzór Nr. 1), certyfikat okrętowy, świadectwo pomiarowe, listę pasażerów oraz spis załogi według roli zaciągowej.

W tym samym czasie i miejscu należy zgłosić ilość pasażerów oraz ładunki przeznaczone do wyładowania (wyokrętowania w porcie) (wzór Nr. 2) z dołączeniem wszystkich dokumentów dotyczących tych ładunków (manifest, spis ładunku, konosamenty).

§  10. Przed wyjściem statku z portu, kapitan lub jego zastępca składa w Kapitanacie Portu zgłoszenie wyjścia (wzór Nr. 1a) i listę pasażerów; jednocześnie należy zgłosić ilość pasażerów oraz ładunki przeznaczone do załadowania (zaokrętowania) (wzór Nr. 2).

W przypadkach wymienionych w § 14 zgłoszenie może być dostarczone do Kapitanatu Portu w ciągu trzech dni po wyjściu statku.

§  11. Niezależnie od zgłoszeń przewidzianych w §§ 9 i 10 podlegają zgłoszeniu najpóźniej w dni 30 po wywiezieniu - ładunki tranzytowe, przywożone i wywożone drogą morską (tranzyt morski - wzór Nr. 3), jak również ładunki przywożone lub wywożone drogą morską a wywożone lub przywożone drogą lądową (tranzyt morsko-lądowy - wzór Nr. 3a).
§  12. Władza przyjmująca zgłoszenia przewidziane w §§ 9, 10 i 11 sprawdza niezwłocznie zgodność zgłoszeń z przedstawionemi dokumentami, poczem dokumenty te zwraca.
§  13. Zawiadomienie o wymiarze opłat wymienionych w § 8 powinno być przez władzę wymiarową doręczone płatnikowi nie później niż w terminie dni 5-ciu od dnia dostarczenia potrzebnych dokumentów i zgłoszeń.

Opłaty muszą być uiszczone w ciągu 2-ch dni od daty doręczenia zawiadomienia o wymiarze, a w każdym razie przed wyjściem statku z portu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w §§ 14 i 17.

§  14. Armatorzy, utrzymujący stałą komunikację morską między portami polskiemi lub portami polskiemi i zagranicznemi, mogą otrzymać do odwołania zezwolenie Urzędu Morskiego na regulowanie opłat portowych, wymienionych w § 8, miesięcznie zdołu, najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Armatorzy, którzy mają swoją siedzibę w jednym z portów polskiego obszaru celnego lub tutaj utrzymują swój oddział, mogą uzyskać takie zezwolenie po złożeniu pisemnego zobowiązania regularnego uiszczania opłat. W razie braku takiej siedziby lub oddziału, zezwolenie będzie udzielone po złożeniu zabezpieczenia (§ 6).

Poza przypadkami przewidzianemu w ustępach poprzedzających Urząd Morski może udzielać ważnych do odwołania zezwoleń na regulowanie wspomnianych opłat w okresach dwutygodniowych ustalonych w tych zezwoleniach. Udzielanie takich zezwoleń jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia oraz zobowiązania regularnego uiszczania opłat.

§  15. Opłaty tonnażowe, pasażerskie, postojowe, przystaniowe i pilotowe mogą być uiszczane ryczałtem rocznie od statków stale używanych w obrębie portu, oraz od statków polskich i gdańskich używanych w żegludze przybrzeżnej do miejscowości położonych na wybrzeżu polskiem i gdańskiem, jak również od polskich i gdańskich holowników i statków rybackich.

Opłaty ryczałtowe roczne, uiszczone w jednym z portów polskich, obejmują odpowiednie opłaty we wszystkich portach polskich. Przepis ten-z zastrzeżeniem wzajemności - ma zastosowanie również do statków, używanych w żegludze przybrzeżnej między Gdynią i Gdańskiem, a które uiściły opłatę ryczałtową w porcie gdańskim.

§  16. Opłaty tonnażowe, postojowe, przystaniowe i pilotowe mogą być również uiszczane ryczałtem każdorazowo od statków polskich i gdańskich, używanych w żegludze morsko-wiślanej lub w żegludze przybrzeżnej do miejscowości położonych na wybrzeżu polskiem i gdańskiem, od wszelkich holowników i statków rybackich oraz od wszelkich statków długości do 20 m.
§  17. Statki, od których mają być uiszczone opłaty ryczałtem rocznie, należy zgłosić we właściwym Kapitanacie Portu zasadniczo w grudniu każdego roku kalendarzowego (wzór Nr. 4) dla ustalenia i pobrania opłaty na rok następny. Przy zgłoszeniu muszą być przedstawione: świadectwo pomiarowe, certyfikat okrętowy oraz świadectwo bezpieczeństwa lub inne dokumenty zastępcze, właściwe dla danego rodzaju statku.

W razie zgłoszenia statku do opłaty ryczałtowej rocznej po rozpoczęciu roku kalendarzowego, pobiera się opłatę w pełnej wysokości jak za cały rok.

Ryczałtowa opłata roczna winna być uiszczona w ciągu 10 dni, licząc od dnia doręczenia wymiaru.

Po uiszczeniu opłaty, urząd powołany do wymiaru wydaje dowód uiszczenia (wzór Nr. 5). Dowód ten powinien stale znajdować się na statku i być okazywany na każde żądanie władz portowych.

§  18. Statki, od których mają być uiszczone opłaty ryczałtem jednorazowo, należy zgłosić we właściwym Kapitanacie Portu (wzór Nr. 6) wraz z dokumentami statku (certyfikat okrętowy, świadectwo pomiarowe lub inne dokumenty zastępcze).
§  19. Nie podlegają każdorazowemu zgłoszeniu:
1) statki zwolnione na podstawie obowiązującej taryfy od opłat portowych, wymienionych w § 8,
2) statki posiadające dowód uiszczenia opłaty ryczałtowej rocznej o ile nie trudnią się przewozem towarów lub pasażerów, a jeśli trudnią się przewozem pasażerów - jeżeli uiściły opłatę ryczałtową roczną od tych przewozów.
§  20. Zezwolenie na wyjście statku z portu udziela Kapitanat Portu po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłat, z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 14 oraz po przedstawieniu dowodu dokonania odprawy celnej.

Dokumenty okrętowe przechowuje Kapitanat Portu przez cały czas postoju statku w porcie i zwraca je kapitanowi statku lub jego zastępcy przy udzielaniu zezwolenia na wyjście z portu.

§  21. Właściciel, armator lub kapitan statku lub też ich zastępcy są obowiązani udzielać władzom wymienionym w § 2 wszelkich wyjaśnień potrzebnych do wymiaru opłat wymienionych w § 8 oraz przedstawiać na żądanie dodatkowe dokumenty.

Jeżeli osoba składająca zgłoszenie do wymiaru tych opłat uzyska wiadomość lub spostrzeże zaszły w zgłoszeniach błąd, który spowodował niższy wymiar opłaty, niż przewidziany na podstawie obowiązujących stawek taryfowych, obowiązana jest niezwłocznie złożyć dodatkowe zgłoszenia i przedłożyć potrzebne dokumenty dla dokonania dodatkowego wymiaru.

§  22. Jeżeli w dokumentach złożonych dla wymiaru opłat portowych nie jest podana waga ładunku, wagę tę określa władza wymiarowa według swego uznania.

Obliczenie załadowania statku w m3 netto ustala się według zasady, że na pomieszczenie 1 tonny ładunku zużywa się 2 m3 przestrzeni statku netto, z wyjątkiem ładunków drzewa, przy których 1 m3 drzewa przyjmuje się na 1 m3 przestrzeni statku netto.

III.

Przepisy dotyczące opłat za korzystanie z administrowanych przez władze portowe urządzeń portowych.

§  23. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w § 24 opłaty za korzystanie z urządzeń portowych muszą być uiszczane w terminie 2-ch dni od daty doręczenia zawiadomienia o wymiarze, a w każdym razie - jeśli chodzi o opłaty za magazyny portowe - przed odbiorem towaru z magazynu.

W razie złożenia towaru w magazynie na czas dłuższy niż dni 30 opłaty wymierza się okresowo za każde 30 dni składowania. Termin ten może być przedłużony przez Urząd Morski jednak nie więcej jak o dalsze dni 30.

§  24. Urząd Morski może udzielać ważnych do odwołania zezwoleń na regulowanie opłat za korzystanie z wszystkich lub niektórych urządzeń portowych w okresach 2- tygodniowych ustalonych w tych zezwoleniach.

Udzielanie takich zezwoleń jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia oraz zobowiązania regularnego uiszczania opłat (§ 6).

IV.

Przepisy końcowe.

§  25. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 10 dni po ogłoszeniu. Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie przepisy wykonawcze w sprawach unormowanych rozporządzeniem niniejszem, w szczególności rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 27 marca 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 25 lipca 1924 r. o morskich opłatach portowych (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 268), oraz rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1929 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia wysokości i pobierania opłat za złożenie przesyłek i ładunków w państwowych hangarach portowych w Gdyni (Dz. U. R. P. Nr. 15, poz. 128) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 330) - z wyjątkiem § 2, do którego stosuje się przepis ustępu następnego rozporządzenia niniejszego.

Obowiązujące w chwili wydania rozporządzenia niniejszego taryfy opłat portowych i regulaminy korzystania i eksploatacji urządzeń portowych, tracą moc z dniem wejścia w życie taryf i regulaminów, wydanych w myśl § 7 rozporządzenia niniejszego.

ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 23 grudnia 1949 r. (Dz.U.49.64.518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1949 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 23 grudnia 1949 r. (Dz.U.49.64.518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1949 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 23 grudnia 1949 r. (Dz.U.49.64.518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1949 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020