Protokół Konferencji, odbytej dnia 14 września 1926 r. w Katowicach między delegatami dyrekcyj kolejowych w Katowicach i w Opolu, w sprawie zmian postanowień wykonawczych do art. 409 polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

Dz.U.27.80.698
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 sierpnia 1927 r.
w sprawie zatwierdzenia Protokółu Konferencji, odbytej dnia 14 września 1926 r. w Katowicach między delegatami dyrekcyj kolejowych w Katowicach i w Opolu, w sprawie zmian postanowień wykonawczych do art. 409 polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Podaje się niniejszem do wiadomości, że uchwałą Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1927 r. zatwierdzony został Protokół Konferencji, odbytej w dniu 14 września 1926 r. w Katowicach między delegatami dyrekcyj kolejowych w Katowicach i w Opolu, w sprawie zmian postanowień wykonawczych do art. 409 polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Protokół Konferencji, odbytej dnia 14 września 1928 r. w Katowicach między delegatami dyrekcyj kolejowych w Katowicach i w Opolu, w sprawie zmian postanowień wykonawczych do art. 409 polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

Przekład.

Celem uregulowania kwestji językowej zwołała dyrekcja kolei państwowych w Katowicach w wykonaniu postanowień art. 409 Konwencji Genewskiej konferencję, w której wzięli udział:

Ze strony

Dyrekcji kolei państwowych Katowice:

Nacz. Wydz. VIII Dankiewicz,

Kier. Działu II/2-inż. Stolarczyk,

St. asesor Groniecki,

Asesor Buchta,

St. technik Bomba.

Dyrekcji kolei Rzeszy Oppeln:

Nadradca Kol. Rzeszy Schäpe,

St. Insp. Kol. Rzeszy Kluge.

Z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez oba Rządy (patrz art. 500 Konw. Genewskiej) postanowiono co następuje:

Odmiennie od Post. Wyk. do art. 409 pkt. 1-4 Konw. Genewskiej odbywa się ustne i piśmienne porozumiewanie się służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych i na szlaku między niemi a granicą państwową w tym języku, który tam jest urzędowym, wyjątek patrz zgłaszanie pociągów.

Pracownikom tego samego Państwa wolno jednak na obszarze sąsiedniego Państwa porozumiewać się między sobą w ich języku także w stosunkach służbowych.

Korespondencja służbowa, telegraficzna i piśmienna między urzędami umawiających się Stron będzie się odbywać w języku urzędowym urzędu wysyłającego.

Powyższe umowy odpowiadają dosłownie postanowieniom art. 8 umowy o wzajemnej komunikacji kolejowej z dnia 27 marca 1926 r. Ugodzono się, aby Post. Wykonawcze l, 3 i 4 do art. 8 tej umowy stosowano także do niniejszych postanowień.

Odnośnie do Post. Wyk. 2 (wprowadzenie wzorów dwujęzycznych) zastrzega się jeszcze dalsze omówienie.

Ugodzono się, aby powyższą umowę stosowano, począwszy od 1 października r. b.

Obie dyrekcje wydadzą w tym kierunku niezwłocznie dalsze zarządzenia.

Zgłaszanie pociągów (patrz art. 26 umowy o wzajemnej komunikacji kolejowej z dnia 27 marca 1926 r.) między posterunkami, położonemi po obu stronach granicy winno odbywać się według przepisów zarządu, prowadzącego ruch pociągów i w jego języku urzędowym. To samo stosuje się przy wydawaniu personelowi pociągu piśmiennych wskazówek i rozkazów.

Powyższe postanowienie o zgłaszaniu pociągów nie będzie stosowane na przejściach kolejowych Sosnitza-Makoszowy/Gierałtowice i Orzegów odgał. Chebzie, ponieważ ruch pociągów prowadzą tutaj oba zarządy.

Na przejściu Sosnitza-Makoszowy i Sosnitza-Gierałtowice prowadzi pociągi towarowe dyrekcja polska, a pociągi osobowe dyrekcja niemiecka. Ponieważ ilość pociągów osobowych góruje, zgłaszanie pociągów winno się odbywać w języku niemieckim.

Na przejściu Orzegów odgał.-Chebzie kursują pociągi Borsigwerk-Chebzie, prowadzone przez dyrekcję niemiecką, na szlaku Chebzie-Orzegów odgał.-Karf tylko polskie pociągi kurytarzowe.

Aby na stawidle Orzegów odgał. nie dokonywać zgłaszania pociągów w dwóch językach, będzie używany język niemiecki także przy zgłaszaniu polskich pociągów kurytarzowych.

W celu umożliwienia na niemieckich stacjach granicznych zgłaszania pociągów w języku polskim, dostarczy dyrekcja kolei państwowych w Katowicach dyrekcji kolei Rzeszy w Oppeln potrzebne wyciągi z polskich przepisów ruchu. Każda dyrekcja da do rozporządzenia drugiej dyrekcji bloczki rozkazów w ilościach, potrzebnych do wyposażenia stacyj granicznych.

Zgłaszanie pociągów według powyższej umowy będzie dokonywane począwszy od 1 stycznia 1927 r.

Katowice, dnia 14 września 1926 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1927.80.698

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Protokół Konferencji, odbytej dnia 14 września 1926 r. w Katowicach między delegatami dyrekcyj kolejowych w Katowicach i w Opolu, w sprawie zmian postanowień wykonawczych do art. 409 polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Data aktu: 14/09/1926
Data ogłoszenia: 15/09/1927
Data wejścia w życie: 01/01/1927