Przerachowanie wkładek oszczędnościowych złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.

Dz.U.27.50.451
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 maja 1927 r.
o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednietwem instytucyj państwowych polskich.
Na zasadzie art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r. w sprawie przerachowania wkładek oszczędnościowych złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich (Dz. U. R. P. № 27, poz. 209), zarządzam co następuje:
§  1. Posiadacze wkładek oszczędnościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności nie podjętych przed dniem 19 sierpnia 1925 r. jako dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 83, poz. 563), a pochodzących z przerachowania na marki polskie pełnowartościowych walut zagranicznych wpłaconych za pośrednictwem konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej względnie za pośrednictwem instytucyj kredytowych do b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej lub innej polskiej państwowej instytucji kredytowej w walucie pełnowartościowej, z poleceniem zapisania wpłaconej kwoty na rachunek oszczędnościowy w Pocztowej Kasie Oszczędności, winni w terminie nie późniejszym, niż jeden rok od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia wnieść do Dyrekcji Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie podania o przerachowanie swych wkładek w myśl przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r.
§  2. Do podań wskazanych w § 1 należy dołączyć książeczkę wkładkową Pocztowej Kasy Oszczędności, a o ile książeczka ta została uprzednio wysłana do Pocztowej Kasy Oszczędności, należy fakt ten powołać w podaniu i podać datę wysłania książeczki. Pozatem do podań winny być dołączone dowody, stwierdzające wpłatę waluty pełnowartościowej. Za dowody takie bada uważane:
1) Potwierdzenie konsulatu z odbioru gotówki. Jeżeli posiadacz wkładki nie jest w możności przedłożenia potwierdzenia konsulatu, winien przedstawić zwrotne pokwitowanie Pocztowej Kasy Oszczędności jako odbiorcy dla przesyłającego, a w braku tegoż winien podać siedzibę konsulatu, w którym wkładkę wpłacił, datę wpłaty, oraz kwotę wpłaconą w obcej walucie.
2) Pokwitowanie banku, który jako korespondent zagraniczny b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej przyjmował wpłaty w walutach pełnowartościowych dla b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Pokwitowanie powyższe winno zawierać datą uskutecznionej wpłaty oraz wysokość kwoty, wpłaconej w obcej walucie. O ile z powyższego pokwitowania nie będzie wynikało, iż wpłacona kwota była przeznaczona na rachunek oszczędnościowy w Pocztowej Kasie Oszczędności, fakt ten winien być stwierdzony innemi dowodami. Pozatem w razie stwierdzonej konieczności petent będzie zobowiązany dołączyć do podania zaświadczenie banku, stwierdzające datę, w której przyjęta przez bank od petenta kwota została przekazana do dyspozycji b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej oraz wskazujące sposób dokonania powyższego przekazu przez bank.
3) O ile wpłata wkładki w obcej walucie pełnowartościowej nastąpiła za pośrednictwem zagranicznych instytucyj kredytowych do polskiej państwowej instytucji kredytowej innej niż b. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa z poleceniem zapisania wpłaconej kwoty na rachunek oszczędnościowy w Pocztowej Kasie Oszczędności, winny być przedłożone dowody analogiczne do wymienionych w ustępie poprzednim.
4) W wypadkach wpłacania w kraju kwot w pełnowartościowej walucie zagranicznej na wkładki oszczędnościowe w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Warszawie lub jej oddziałów, względnie innych państwowych instytucyj kredytowych polskich, należy przedłożyć zaświadczenie Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej lub innej instytucji państwowej, stwierdzające, iż wpłacona na rachunek instytucyj państwowych polskich kwota w walucie pełnowartościowej została w równowartości marek polskich przekazaną Pocztowej Kasie Oszczędności celem zapisania jej na wkładkę oszczędnościową petenta.
§  3. Za waluty pełnowartościowe w rozumieniu art. 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności uznaje się: dolary Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, dolary kanadyjskie, funty szterlingi, franki szwajcarskie, floreny holenderskie, korony duńskie i szwedzkie, milrejsy brazylijskie oraz pesety argentyńskie, jak również franki francuskie wpłacone na rachunek Pocztowej Kasy Oszczędności przez b. Attaché do spraw wychodźczych przy Konsulacie Generalnym w Paryżu.
§  4. Po dokonaniu przerachowania wkładek oszczędnościowych posiadaczom tych wkładek będą wydane książeczki oszczędnościowe, opiewające na złote w złocie, jako równe wartości 9/31 części grama czystego złota, obliczonej zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 76, poz. 534).

Książeczki oszczędnościowe będą podzielone na trzy serje, a mianowicie:

Do serji I będą zaliczone książeczki oszczędnościowe opiewające na sumę do 100 zł. w złocie.

Do serji II będą zaliczone książeczki oszczędnościowe opiewające na sumę od 100 do 300 zł. w złocie.

Do serji III bada zaliczone książeczki oszczędnościowe opiewające na sumę od 300 do 500 zł. w złocie.

Posiadaczom kwot wyższych niż 500 zł. w złocie będzie wydana odpowiednia ilość książeczek serji III, przyczem na końcówkę mniejszą od trzystu złotych będzie wydaną książeczka odnośnej serji poprzedniej.

Spłata książeczek oszczędnościowych będzie ślą odbywała drogą losowania począwszy od dnia 1 maja 1928 r. do dnia 1 listopada 1940 r. w ratach półrocznych według planu, który ogłosi Minister Skarbu. Jeżeli 1 maja lub 1 listopada wypadnie na dzień świąteczny, losowanie odbędzie się w najbliższy dzień powszedni.

Losowanie książeczek będzie się odbywało wobec komisji składającej się z przewodniczącego i czterech członków. Przewodniczącego komisji zamianuje Minister Skarbu na wniosek Prezesa Pocztowej Kasy Oszczędności. Dwóch członków komisji zamianuje Minister Skarbu, dwóch pozostałych-Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności.

Numery wylosowanych książeczek oszczędnościowych oraz ich wartość nominalna będą każdorazowo ogłaszane w Monitorze Polskim.

§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1927.50.451

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przerachowanie wkładek oszczędnościowych złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.
Data aktu: 25/05/1927
Data ogłoszenia: 08/06/1927
Data wejścia w życie: 08/06/1927