Wykonanie ustawy z dnia 25 marca 1926 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.

Dz.U.26.74.424
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRA SKARBU
z dnia 16 czerwca 1926 r.
celem wykonania ustawy z dnia 25 marca 1926 r. (Dz. U. R. P. № 37 poz. 237) o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 25 marca 1926 r. (Dz. U. R. P. № 37 poz. 237) o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym zarządza się co następuje:
§  1. (Do art. 4 punkt 3), Znaczki stemplowe, przeznaczone do uiszczenia opłaty, należy nakleić na skardze. Urzędnik biura podawczego Najwyższego Trybunału Administracyjnego winien te znaczki stemplowe - jeśli nie nasuwa się podejrzenie, iż je podrobiono lub przerobiono albo zdjęto z innego papieru - skasować w ten sposób, iż na każdym znaczku stemplowym wyciśnie pieczęć urzędową, zawierającą datę dnia kasowania tak, aby część pieczęci - jednak z reguły data kasowania - znajdowała się na znaczku, część zaś poza nim na papierze; o ile pieczęć urzędowa nie wyczuje daty kreowania, winien urzędnik biura podawczego datą tą wpisać na każdym znaczku atramentem oraz wycisnąć pieczęć w sposób wskazany.

Celem uiszczenia opłaty gotówką, należy odpowiednią kwotę wnieść do kasy skarbowej, która potwierdzi zapłatę na skardze, albo - jeśli płatnik tego żąda - osobnym kwitem kasowym, w którym to razie petent obowiązany jest kwit kasowy nakleić na skardze. Najwyższy Trybunał Administracyjny zaświadczy na żądanie petenta, iż kwit pozostał w aktach.

§  2. (Do art. 5 ustępu pierwszego, art. 8, 10 i 11 ustępu czwartego). O wydaniu orzeczenia w sprawie zwrotu części opłaty Najwyższy Trybunał Administracyjny zawiadamia izbę skarbową.

Zawiadomienie to ma zawierać: datę i liczbę orzeczenia, nazwisko, imię i dokładny adres osoby, której należy się zwrot nadpłaty, kwotę przypadającą do zwrotu i sposób uiszczenia opłaty (znaczkami stemplowemi lub gotówką); jeśli opłata uiszczona została w gotówce, to w zawiadomieniu należy nadto wymienić kasę skarbową, numer i serji kwitu kasowego, sumę i datę wpłaty.

Izba skarbowa zarządza z urzędu zwrot nadpłaty w gotówce albo zaliczenie jej na poczet należności Skarbu Państwa od osoby, uprawnionej do otrzymania zwrotu.

§  3. 1 (Do art. 12). Do podań, załączników, świadectw i odpisów, podlegających opłacie wedle art. 12 ustawy, stosuje się w myśl art. 74 przepisów tymczasowych o kosztach sądowych (Dz. U. R. P. z r. 1924 № 28, poz. 284) w brzmieniu, ustalonem art. 174 ustawy z dn. 1 lipca 1925 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. № 90, poz. 570) - artykuły 140, 142 do 145, 148 do 154, 157, 153, 160 i 161 tej ostatniej ustawy.

Opłaty te wynoszą:

1) od pierwszego egzemplarza podania - 3 zł bez względu na ilość arkuszy (art. 145 p. 1);
2) od każdego załącznika, jako też od każdego dalszego egzemplarza lub odpisu podania, wraz z niem złożonych-po 50 gr. Podanie ponowne, przy które, m jedynie zostają złożone załączniki, potrzebne do załatwienia pierwszego podania, nie podlega opłacie; od załączników opłaca się jednak po 50 gr. od sztuki (art. 145 p. 2 i ustęp drugi);
3) za świadectwo - 3 zł. bez względu na ilość arkuszy (art. 154 ustęp pierwszy);
4) za odpis, sporządzony i poświadczony przez Najwyższy Trybunał Administracyjny - 1 zł. od każdej stronicy pełnej lub zaczętej (art. 157 ustęp pierwszy);
5) za poświadczenie przez Najwyższy Trybunał Administracyjny zgodności z pierwopisem odpisu, sporządzonego nieurzędownie (przez samą stronę) - 50 gr. od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (art. 157 ustęp drugi p. b).
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 listopada 1926 r. (Dz.U.26.116.672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1927 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020