Adresowanie przesyłek pocztowych i telegramów, zamawianie rozmów telefonicznych oraz używanie języków w komunikacji telegraficznej i telefonicznej w obrocie wewnętrznym.

Dz.U.26.7.51
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 18 stycznia 1926 r.
o adresowaniu przesyłek pocztowych i telegramów, zamawianiu rozmów telefonicznych oraz używaniu języków w komunikacji telegraficznej i telefonicznej w obrocie wewnętrznym. *
Na zasadzie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. № 58 poz. 584) zarządza się co następuje:
§  1. Adresy wszelkich przesyłek pocztowych i telegramów w obrocie wewnętrznym mają być - prócz wyjątków wymienionych w § 3 wypełnione wyłącznie alfabetem łacińskim.

Nazwa miejscowości przeznaczenia (urzędu poczt. tel.) ma być podana w ustalonem brzmieniu urzędowem.

§  2. Wszelkie zlecenia i oznaczenia podawane na przesyłkach i telegramach, poza właściwym adresem mają być wpisane w języku państwowym.
§  3. Adresy przesyłek listowych zwykłych mogą być wypełnione cyrylicą w obrocie wewnątrz obszarów:

województw lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego i poleskiego - w języku ruskim;

województw poleskiego, nowogródzkiego, wileńskiego i powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego w woj. białostockiem - w języku białoruskim,

tudzież z innych terenów Państwa do wyszczególnionych obszarów przy użyciu dotyczącego języka.

Nazwa miejscowości przeznaczenia ma być jednak zawsze podana w ustalonem brzmieniu urzędowem alfabetem łacińskim.

§  4. W treści telegramów dopuszcza się używanie w charakterze języka otwartego wszystkich języków europejskich oraz języków: łacińskiego, hebrajskiego i japońskiego przy zastosowaniu alfabetu łacińskiego.
§  5. Przy zamawianiu rozmów telefonicznych interesanci obowiązani są podać nazwę żądanej miejscowości w ustalonem brzmieniu urzędowem.

W rozmowach telefonicznych interesantów między sobą nie zastrzega się ograniczeń co do języka prowadzonych rozmów.

§  6. W razie niezastosowania się do przepisów §§ 1-5 zarząd poczt i telegrafów ma prawo:
a) odmówić przyjęcia przesyłki rejestrowanej lub telegramu,
b) uchylić się od odpowiedzialności

co do przesyłek listowych zwykłych-za nieprawidłowe doręczenie lub zwrot do miejsca nadania,

co do rozmów telefonicznych - za należyte spełnienie żądania interesanta.

§  7. Szczegółowe objaśnienia co do stosowania postanowień niniejszego rozporządzenia zawierać będą przepisy wykonawcze, które wyda generalny dyrektor poczt i telegrafów.
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na całym obszarze Państwa z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1924 r. o języku państwowym i innych (macierzystych i obcych) w komunikacji pocztowej, telegraficznej i telefonicznej w obrocie wewnętrznym (Dz. U. R. P. № 113 poz. 1010).
* Z dniem 1 lipca 1931 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 marca 1931 r. w sprawie ordynacji telegraficznej (Dz.U.31.36.275), zgodnie z § 2 ust. 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Z dniem 1 września 1931 r. nin. rozporządzenie traci moc w stosunku do przesyłek pocztowych w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ordynacji pocztowej (Dz.U.31.45.392), zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1926.7.51

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Adresowanie przesyłek pocztowych i telegramów, zamawianie rozmów telefonicznych oraz używanie języków w komunikacji telegraficznej i telefonicznej w obrocie wewnętrznym.
Data aktu: 18/01/1926
Data ogłoszenia: 22/01/1926
Data wejścia w życie: 22/01/1926