Warunki przenoszenia oficerów zawodowych do marynarki wojennej lub do poszczególnych jej korpusów.

Dz.U.25.101.709
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19 września 1925 r.
o warunkach przenoszenia oficerów zawodowych do marynarki wojennej lub do poszczególnych jej korpusów.
Na zasadzie art. 8 i 30 ustawy z dnia 20 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk polskich (Dz. U. R. P. № 32 poz. 256) i art. 42 ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskie-Marynarki Wojennej (Dz. U. R. P. № 64, poz. 626), zarządzam co następuje:
§  1. Oficerowie zawodowi poszczególnych korpusów osobowych wojska lądowego do stopnia porucznika włącznie, mogą być przenoszeni do korpusu oficerów Polskiej Marynarki Wojennej, jeżeli odpowiedzą następującym warunkom:
a) jeżeli złożyli teoretyczny i praktyczny egzamin w zakresie programu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (art. 3 ustawy o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej) i odbyli pływanie na jednostkach morskich w kampanji czynnej w charakterze młodszego oficera w ciągu 12 miesięcy,
b) nie przekroczyli 26 roku życia,
c) posiadają kwalifikacje służbowe bez zarzutu.
§  2. Przy przenoszeniu do korpusu Polskiej Marynarki Wojennej, oficerowie wojska lądowego zatrzymują stopień i datę starszeństwa, które posiadali w swoim korpusie osobowym i otrzymują lokatą po ostatnim oficerze korpusu marynarki danego stopnia i daty starszeństwa.

W razie równoczesnego przeniesienia do korpusu oficerów Marynarki kilku oficerów tego samego stopnia i daty starszeństwa o wzajemnej kolejności ich lokat decyduje:

1) gdy pochodzą z tego samego korpusu osobowego - porządek lokat, jakie posiadali w swoim korpusie;
2) gdy pochodzą z różnych korpusów - porządek lokat, ustalony na podstawie proporcjonalnego zazębienia w korpusach osobowych, z których pochodzą;
3) w wypadkach wątpliwych, np. gdy przy zazębieniu oficerów z różnych korpusów mieliby oni otrzymać tę samą lokatę, rozstrzyga o wzajemnej kolejności ich lokat w korpusie oficerów Marynarki Wojennej - Szef Marynarki Wojennej, na podstawie czasu nabycia przez nich warunków, wymaganych przy przenoszeniu do korpusu oficerów Marynarki.
§  3. Do czasu istnienia 3 korpusów osobowych w Polskiej Marynarce Wojennej mogą być przenoszeni:
1) do korpusu oficerów morskich:
a) zawodowi oficerowie wojska lądowego i zawodowi oficerowie innych korpusów Polskiej Marynarki Wojennej, którzy zadosyćuczynili wymaganiom wymienionym w art. 40 ustawy o podstawowych obowiązkach i prawach Oficerów Polskiej Marynarki Wojennej,
b) zawodowi oficerowie wojska lądowego do stopnia porucznika włącznie w wieku nieprzekraczającym 26 lat oraz zawodowi oficerowie z korpusu oficerów technicznych i z korpusu oficerów rzeczno-brzegowych marynarki wojennej do stopnia kapitana włącznie, gdy zadosyćuczynią wymaganiom, wymienionym w art. 41 ustawy o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej,
2) do korpusu oficerów technicznych-do dnia 1 stycznia 1930 r. - zawodowi oficerowie wojska lądowego i zawodowi oficerowie innych korpusów Polskiej Marynarki Wojennej, na podstawie warunków, które określi osobne rozporządzenie, zaś do korpusu rzeczno-brzegowego oficerowie innych korpusów osobowych przenoszeni być nie mogą.
§  4. Przy przenoszeniu do korpusu oficerów morskich, względnie do korpusu oficerów technicznych, oficerowie zatrzymują stopień i datę starszeństwa, które posiadali w swoim korpusie osobowym i otrzymują lokatę po ostatnim oficerze morskim, względnie technicznym, posiadającym dany stopień i datę starszeństwa.

W razie równoczesnego przeniesienia oficera wojska lądowego oraz oficerów technicznych i oficerów rzeczno-brzegowych marynarki wojennej do korpusu oficerów morskich, a pierwszej i trzeciej kategorji - do korpusu oficerów technicznych, należy tych oficerów umieścić na liście korpusu oficerów morskich, względnie oficerów technicznych, na warunkach co do lokaty jak w § 2 rozporządzenia niniejszego.

§  5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020