Utworzenie tymczasowych powiatowych Rad aprowizacyjnych.

Dz.U.19.8.114
DEKRET
w sprawie utworzenia tymczasowych powiatowych Rad aprowizacyjnych.
Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Do czasu utworzenia sejmików, na podstawie nowej ordynacji wyborczej, powołuje się do życia tymczasowe powiatowe Rady aprowizacyjne w następującym składzie:
1) referent aprowizacyjny, jako przewodniczący;
2) jeden przedstawiciel obecnego sejmiku powiatowego lub Rady powiatowej, delegowany przez wydział lub kierownictwo;
3) jeden przedstawiciel Komitetu ratunkowego, względnie Rady powiatowej opiekuńczej, delegowany przez prezydjum;
4) po jednym delegacie od miast powiatów, liczących ponad 8 tysięcy mieszkańców, delegowanym przez Radę miejską lub magistrat;
5) dwóch przedstawicieli Rady robotników lub związków zawodowych;
6) dwóch przedstawicieli stowarzyszeń spożywczych lub kooperatywy, wybranych przez miejscowe stowarzyszenia spożywcze;
7) jeden przedstawiciel kółek rolniczych, wybrany przez miejscowe kółka rolnicze;
8) jeden przedstawiciel Związku ziemian;
9) jeden przedstawiciel przemysłowców.

Dla każdego delegata winien być naznaczony zastępca.

Przedstawicieli instytucji, które do 15-go stycznia 1919 r. nie przedstawią delegatów, mianuje Ministerstwo Aprowizacji na wniosek referenta aprowizacyjnego.

Do dnia 20-go stycznia 1919 r. referenci aprowizacyjni przedstawią Ministerstwu Aprowizacji skład powiatowych Rad aprowizacyjnych do zatwierdzenia.

O ile w powiecie istnieje obecnie Rada aprowizacyjna przy referencie aprowizacyjnym, bądź to w formie samodzielnej Rady, bądź też komisji sejmikowej, powołana z uwzględnieniem interesów spożywców, niewywołująca protestu ludności, należy ją utrzymać do czasu ustanowienia stałych Rad aprowizacyjnych, zawiadamiając Ministerstwo o składzie Rady.

Powiatową Radę aprowizacyjną zwołuje referent aprowizacyjny nie rzadziej, jak raz na miesiąc, a w razie potrzeby częściej.

Na żądanie 3-ch członków Rady obowiązany jest referent zwołać Radę aprowizacyjną w ciągu 10-ciu dni od dnia zgłoszenia żądania.

Połowa członków i przewodniczący, którym jest referent aprowizacyjny, wystarcza do prawomocności zebrania powiatowej Rady aprowizacyjnej.

Sprawy rozstrzygają się zwykłą większością głosów. Komisarz rządowy powiatowy (starosta) uczestniczy w zebraniu powiatowej Rady aprowizacyjnej, jako organ nadzorczy z prawem veta i deleguje na posiedzenia swych referentów.

W razie zawieszenia uchwały Rady aprowizacyjnej przez komisarza powiatowego, winien ten ostatni niezwłocznie przedstawić Ministerstwu Aprowizacji umotywowany wniosek do ostatecznej decyzji sprawy przez Ministerstwo.

Zadaniem powiatowej Rady aprowizacyjnej jest współdziałanie z referentami aprowizacyjnymi w sprawie zarządzania środkami żywności, otrzymywanemi do dyspozycji z ogólno-krajowych kontygentów i innych źródeł, według przepisów Ministerstwa Aprowizacji, które poniżej przytaczamy:

1) powiatowa Rada aprowizacyjna reguluje obrót artykułami pierwszej potrzeby na terenie powiatu, stosownie do przepisów Ministerstwa;
2) wyznacza instytucje społeczno-handlowe dla odbioru towarów kontygentowych i zakupu pozakontygentowych dla całego powiatu;
3) powierza funkcje detalicznej sprzedaży odpowiednim instytucjom spożywczym lub w braku tych-kupcom prywatnym;
4) czuwa nad cenami i wydaje zarządzenia w sprawie ich regulowania;
5) wydaje zarządzenia o walce z lichwą i spekulacją, zgodnie z ogólnemi przepisami;
6) czuwa nad wykonaniem ogólnych zarządzeń Ministerstwa Aprowizacji na terenie powiatu;
7) przedstawia Ministerstwu Aprowizacji wnioski w sprawach, dotyczących aprowizacji powiatu;
8) czuwa nad organizacją, powołaną do skupu ziemiopłodów na wewnętrzne potrzeby powiatu, oraz kontroluje działalność tej organizacji.

Wykonanie powyższego polecam Ministrowi Aprowizacji.

Rozporządzenie niniejsze nabiera natychmiast mocy obowiązującej.

Dan w Warszawie, d. 11 stycznia 1919 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020